Sejm Księstwa Sarmacji
Poprawka nr 3 — UK o mandacie poselskim dla nowych
od 16.02.2015 r. (20:58:24) do 16.02.2015 r. (21:11:14)
Treść głosowania

Dodaje się art. 15 ust. 3 w brzmieniu „Niezwłocznie po zwołaniu Sejmu na obrady Książę i posłowie, w zarządzonym przez Marszałka Sejmu głosowaniu tajnym w systemie pojedynczego głosu przechodniego, wybierają na okres kadencji Sejmu jednego posła z grona obywateli, którzy otrzymali obywatelstwo po raz pierwszy w okresie 5 miesięcy poprzedzających dzień zwołania Sejmu na obrady”.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW