Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Konstytucyjna o reformie ustroju politycznego
od 11.02.2015 r. (17:14:03) do 14.02.2015 r. (17:14:03)
Treść głosowania

Cytuję:
Ustawa konstytucyjna
o reformie ustroju politycznego Księstwa Sarmacji
Art. 1.
W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:
 1. Art. 15 ust. 1 (Sejm składa się z nieparzystej liczby posłów, nie mniejszej od pięciu i nie większej od jedenastu.) otrzymuje brzmienie:
  "Sejm składa się z posłów w liczbie nie mniejszej od czterech i nie większej od trzynastu.”;
 2. Dodaje się art. 30 ust. 3 w brzmieniu: "Książę powołuje i odwołuje ministra właściwego do spraw zagranicznych, działając w porozumieniu z Kanclerzem."
 3. W art. 26 ust. 1 pkt 2 skreśla się słowo "Kanclerza";
 4. Skreśla się art. 33 ust. 2;
 5. Dodaje się art. 33a o tytule "Rozporządzenia", w brzmieniu: „1. Rada Ministrów wydaje rozporządzenia. 2. Kanclerz, ministrowie i organy określone ustawą wydają rozporządzenia na podstawie upoważnień zawartych w ustawach”.
Art. 2.
 1. W Ordynacji wyborczej Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:
  1. Art. 3 ust. 2 (Książęcą Komisję Wyborczą stanowią Książę oraz osoby najwyższego zaufania publicznego, powoływane przez Księcia w drodze postanowienia wydanego w porozumieniu z Marszałkiem Sejmu tak, by skład komisji w możliwie pełny sposób odzwierciedlał, odpowiednio, listy kandydatów w wyborach do Sejmu, grupy obywateli popierające wybór określonych kandydatów na tron książęcy lub grupy obywateli popierające określone warianty odpowiedzi w referendum; przepisy art. 2 ust. 2 i 3 Ustawy o Sądzie Koronnym stosuje się odpowiednio. Ilekroć w ustawie jest mowa o komisarzu wyborczym, należy przez to rozumieć członka komisji. Komisja przyjmuje uchwały, w tym uchwałę o podziale obowiązków poszczególnych członków, większością głosów liczby osób wchodzących w jej skład; w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Księcia.) otrzymuje brzmienie: „Książęcą Komisję Wyborczą stanowią Książę oraz osoby najwyższego zaufania publicznego, powoływane przez Księcia w drodze postanowienia wydanego w porozumieniu z Marszałkiem Sejmu tak, by skład komisji w możliwie pełny sposób odzwierciedlał, odpowiednio, formacje polityczne, grupy obywateli popierające wybór określonych kandydatów na tron książęcy lub grupy obywateli popierające określone warianty odpowiedzi w referendum. Ilekroć w ustawie jest mowa o komisarzu wyborczym, należy przez to rozumieć członka komisji. Komisja przyjmuje uchwały, w tym uchwałę o podziale obowiązków poszczególnych członków, większością głosów liczby osób wchodzących w jej skład; w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Księcia.”;
  2. Art. 5 ust. 1 pkt 2 ([1. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu określa:] 2) termin zgłaszania list kandydatów) otrzymuje brzmienie: termin zgłaszania kandydatów;
  3. Art. 5 ust. 1 pkt 3 ([1. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu określa:] 3) liczbę wybieranych posłów,) otrzymuje brzmienie: liczbę wybieranych posłów, z uwzględnieniem podziału na okręgi;
  4. Art. 5 ust. 1 pkt 4 ([1. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu określa:] 3) wykaz obywateli aktywnych w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim,) otrzymuje brzmienie: “wykaz obywateli, ze wskazaniem ich prowincji zamieszkania oraz obywateli, którym przysługują głosy dodatkowe zgodnie z przepisem art. 8 ust. 2”;
  5. Art. 5 ust. 5 (Termin zgłaszania list kandydatów w wyborach do Sejmu lub kandydatur na tron książęcy upływa nie wcześniej niż siedem dni od zarządzenia wyborów.) otrzymuje brzmienie: „Termin zgłaszania kandydatur w wyborach do Sejmu lub na tron książęcy upływa nie wcześniej niż siedem dni od zarządzenia wyborów”;
  6. Art. 5 ust. 6 (W wyborach do Sejmu wybiera się: 1. 5 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi mniej niż 30, 2. 7 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi od 30 do 59, 3. 9 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi od 60 do 89, 4. 11 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi co najmniej 90.) otrzymuje brzmienie:
   “W wyborach do Sejmu głosowanie przeprowadza się w ramach:
   1. stałych i odrębnych obwodach głosowania odpowiadających swym obszarem obszarowi prowincji
   2. jednej dodatkowej listy, zwanej w dalszej części ustawy “listą nowych obywateli”.”
  7. W art. 5 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
   “Z każdego obwodu głosowania wybierany jest co najmniej jeden poseł. Dodatkowego posła wybiera się z obwodu głosowania liczącego w dniu wydania postanowienia, o którym mowa w ust. 1, nie mniej niż 11 i nie więcej niż 20 aktywnych obywateli. Dodatkowych dwóch posłów wybiera się z obwodu głosowania liczącego w dniu wydania postanowienia, o którym mowa w ust. 1, nie mniej niż 21 aktywnych obywateli.”
  8. W art. 5 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
   “Z listy nowych obywateli wybierany jest jeden poseł.”
  9. W art. 5 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
   “Na liście nowych obywateli może zostać umieszczony obywatel, który spełnia łącznie następujące warunki:
   1. pierwszy raz obywatelstwo otrzymał nie wcześniej niż 9 miesięcy przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1,
   2. nie został wybrany do Sejmu we wcześniejszych wyborach.”
  10. Art. 7 (1. Listę kandydatów w wyborach do Sejmu zgłasza przewodniczący stronnictwa politycznego. 2. Komisarz wyborczy odrzuca kandydaturę znajdującą się na liście kandydatów w przypadku: 1. niewyrażenia lub wycofania przez kandydata zgody na kandydowanie, 2. nieposiadania lub utraty przez kandydata prawa wybieralności. 3.Niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania list kandydatów komisarz wyborczy ogłasza listę wyborczą — zgłoszone i nieodrzucone kandydatury oraz listę wyborców. 4. Ważności zgłoszenia listy kandydatów lub wyrażenia zgody na kandydowanie nie uchybia dokonanie go po upływie terminu zgłaszania list kandydatów, a przed faktycznym ogłoszeniem listy wyborczej. 5. Na karcie do głosowania umieszcza się listy kandydatów liczące co najmniej trzy nieodrzucone kandydatury. Książę ustala kolejność list kandydatów na karcie do głosowania w drodze losowania.) otrzymuje brzmienie:
   1. Kandydaturę do Sejmu zgłasza się osobiście, wskazując okręg wyborczy, w którym ubiega się o wybór.
   2. Kandydat spełniający warunki, o których mowa w art. 5 ust. 9, może zaznaczyć, że chce być wybieranym w ramach listy dodatkowej. Nie można kandydować równocześnie z listy w ramach obwodu głosowania oraz listy dodatkowej.
   3. Komisarz wyborczy odrzuca kandydaturę kandydata, który:
    1. wycofał zgodę na kandydowanie,
    2. nie umieścił w zgłoszeniu informacji o okręgu wyborczym lub liście nowych obywateli,
    3. mimo niespełniania warunków, o których mowa w art. 5 ust. 9, w zgłoszeniu zaznaczył kandydowanie z listy nowych obywateli.
   4. Niezwłocznie po upływie terminu zamknięcia list wyborczych, komisarz wyborczy zamyka listy wyborcze oraz podaje do publicznej wiadomości zgłoszone i przyjęte kandydatury. Zgłoszenie kandydatury po upływie terminu zamknięcia list, ale przed faktycznym ich zamknięciem, nie uchybia ważności kandydatury.
   5. Listy kandydatów w ramach poszczególnych obwodów głosowania i listy dodatkowej szereguje się alfabetycznie według nazwisk, a następnie imion kandydatów.
   6. Brak kandydatur na liście nowych obywateli nie wstrzymuje przeprowadzenia głosowania.
  11. W art. 8. ust. 2 (Głos o sile 6 przysługuje obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, zwanemu dalej „aktywnym obywatelem”.) otrzymuje brzmienie:
   “Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim przysługują następujące głosy dodatkowe:
   1. głos o sile 6, w przypadku gdy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających głosowanie otrzymał nie więcej niż 2 wsie lenne,
   2. głos o sile 7, w przypadku gdy w powyższym okresie otrzymał od 3 do 5 wsi lennych,
   3. głos o sile 8, w przypadku gdy w powyższym okresie otrzymał od 6 do 8 wsi lennych,
   4. głos o sile 9, w przypadku gdy w powyższym okresie otrzymał od 9 do 11 wsi lennych,
   5. głos o sile 10, w przypadku gdy w powyższym okresie otrzymał od 12 do 15 wsi lennych,
   6. głos o sile 11, w przypadku gdy w powyższym okresie otrzymał od 16 do 18 wsi lennych,
   7. głos o sile 12, w przypadku gdy w powyższym okresie otrzymał co najmniej 19 wsi lennych lub jeśli sprawuje funkcję Księcia Sarmacji.
  12. Art. 9 ust. 1 (W wyborach do Sejmu obywatel oddaje głos na jedną z list kandydatów, wskazując na niej co najmniej jednego kandydata, albo oddaje głos pusty.) otrzymuje brzmienie:
   "W wyborach do Sejmu obywatel oddaje:
   1. głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury z listy kandydatów w ramach zamieszkiwanego obwodu głosowania w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty oraz
   2. głos głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury z listy kandydatów w ramach listy nowych obywateli w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty.
  13. Art. 9 ust. 4 zd. 1 (Nadanie obywatelstwa po ogłoszeniu listy wyborczej skutkuje dodaniem obywatela do listy wyborczej z głosem o sile 1.) otrzymuje brzmienie:
   „Nadanie obywatelstwa po ogłoszeniu listy wyborczej skutkuje dodaniem obywatela do listy wyborczej z głosem o sile 1, w okręgu wyborczym właściwym dla jego prowincji zamieszkania w chwili nadania obywatelstwa.”;
  14. Art. 10 (2. Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach do Sejmu Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości: 1. liczbę osób uprawnionych do głosowania, 2. liczbę wyborców, 3. liczbę wyborców i głosów oddanych na poszczególne listy kandydatów, 4. liczbę wyborców poszczególnych kandydatów, 5. liczbę mandatów uzyskanych przez poszczególne listy kandydatów, 6. kandydatów, który uzyskali mandaty. 3. Mandaty dzielone są na poszczególne listy kandydatów proporcjonalnie, z zastosowaniem metody najwyższych ilorazów. Liczbę głosów oddanych na listę dzieli się kolejno przez: 1,4; 3; 5 i kolejne liczby nieparzyste. Jednakże, liczba ilorazów nie może przekraczać liczby kandydatów na liście popartych przez co najmniej jednego wyborcę. 4. W przypadku równości ilorazów mandat uzyskuje lista kandydatów, która otrzymała więcej głosów, a gdyby liczba głosów była taka sama — lista, którą poparła większa liczba wyborców. W przypadku równej ilości głosów i wyborców mandat uzyskuje lista umieszczona wyżej na karcie do głosowania. 5. W ramach listy kandydatów mandaty uzyskują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów mandat uzyskuje kandydat poparty przez większą liczbę wyborców, a jeżeli i te liczby są równe — kandydat umieszczony wyżej na liście kandydatów.) otrzymuje brzmienie:
   1. Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach do Sejmu Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości:
    1. liczbę osób uprawnionych do głosowania, z podziałem na okręgi wyborcze i listę nowych,
    2. liczbę wyborców, z podziałem na okręgi wyborcze,
    3. liczbę wyborców i głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów w okręgach wyborczych,
     kandydatów wybranych do Sejmu.
   2. Wynik wyborów w okręgu wyborczym ustala się przy użyciu oprogramowania wyborczego OpenSTV w wersji 1.5, z wykorzystaniem metody Instant Runoff Voting, z zastrzeżeniem, że o ile po wszystkich turach liczenia głosów ostateczne rozstrzygnięcie wynikałoby z czynnika losowego:
    1. za wybranego uważa się kandydata, który został poparty przez większą liczbę wyborców,
    2. jeżeli te liczby są równe, za wybranego uważa się kandydata który uzyskał większą liczbę głosów pierwszej preferencji,
    3. jeżeli i te liczby są równe, za wybranego uważa się kandydata, który został poparty przez większą liczbę wyborców, którzy oddali na niego głosy pierwszej preferencji,
    4. a jeżeli i te liczby są równe, o wyborze rozstrzyga namiestnik właściwej prowincji, a w przypadku listy nowych obywateli — Książę.
   3. Nieuzyskanie mandatu przez kandydatów z listy dodatkowej nie wstrzymuje rozpoczęcia kadencji Sejmu.
  15. Art. 15 ust. 2 (Jeżeli zgodnie z ust. 1. składu Sejmu nie można uzupełnić, a wakujących mandatów są co najmniej trzy, Książę zarządza wybory uzupełniające, jeżeli do końca kadencji pozostały więcej niż trzy tygodnie. Przepisy o wyborach pełnego składu Sejmu stosuje się odpowiednio.)otrzymuje brzmienie:
   „Jeżeli zgodnie z ust. 1. składu Sejmu nie można uzupełnić, Książę zarządza wybory uzupełniające we właściwym okręgu wyborczym lub w ramach listy nowych obywateli, jeżeli do końca kadencji pozostały więcej niż trzy tygodnie. Przepisy o wyborach pełnego składu Sejmu stosuje się odpowiednio.”;
  16. W art. 17 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
   „W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury w okręgu wyborczym, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. W przypadku braku kandydatur, wyborów w okręgu wyborczym nie przeprowadza się.”; numerację ust. 4 zmienia się odpowiednio.
 2. Przepisy niniejszego artykułu mają moc ustawy zwykłej.
Art. 3.
Przepisy ustawy stosuje się do wyborów do Sejmu kolejnej kadencji. Ustawa utraci moc po upływie trzech kadencji Sejmu wybranego zgodnie z jej przepisami, o ile czas jej obowiązywania nie zostanie przedłużony przez Sejm w trybie właściwym dla zmiany ustawy konstytucyjnej.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Karolina Aleksandra, 11.02.2015, 17:14:58
 2. Vladimir ik Lihtenštán, 11.02.2015, 18:09:46
 3. Helwetyk Romański, 12.02.2015, 04:17:11

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Krzysztof St. M. Kwazi, 11.02.2015, 21:55:30
 2. Wojciech Wiśnicki, 12.02.2015, 23:08:13

Głosy PRZECIW

 1. Avril von Levengothon, 11.02.2015, 18:43:41
  No bez jaj, okręgi wyborcze to najgorszy możliwy pomysł od lat...
 2. Krzysztof Kura, 11.02.2015, 20:09:14