Sejm Księstwa Sarmacji
Poprawka nr 7 — UK o reformie ustroju politycznego
od 01.02.2015 r. (16:11:48) do 03.02.2015 r. (17:59:57)
Treść głosowania

W art. 2 ust. 1:
- skreśla się pkt 3,
- pkt 7 otrzymuje brzmienie:
W art. 5 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: Niezależnie od posłów, o których mowa w ust. 6, w wyborach do Sejmu głosowanie przeprowadza się w ramach jednej dodatkowej listy, zwanej w dalszej części ustawy “listą nowych obywateli”."
- pkt 10 otrzymuje brzmienie:
"Art. 7 otrzymuje brzmienie:

 1. Kandydaturę do Sejmu zgłasza się osobiście, wskazując okręg wyborczy, w którym ubiega się o wybór.
 2. Kandydat spełniający warunki, o których mowa w art. 5 ust. 9, może zaznaczyć, że chce być wybieranym w ramach listy dodatkowej. Nie można kandydować równocześnie z listy w ramach obwodu głosowania oraz listy dodatkowej.
 3. Komisarz wyborczy odrzuca kandydaturę kandydata, który:
  1. wycofał zgodę na kandydowanie,
  2. mimo niespełniania warunków, o których mowa w art. 5 ust. 9, w zgłoszeniu zaznaczył kandydowanie z listy nowych obywateli.
 4. Niezwłocznie po upływie terminu zamknięcia list wyborczych, komisarz wyborczy zamyka listy wyborcze oraz podaje do publicznej wiadomości zgłoszone i przyjęte kandydatury. Zgłoszenie kandydatury po upływie terminu zamknięcia list, ale przed faktycznym ich zamknięciem, nie uchybia ważności kandydatury.
 5. Listę kandydatów na listach wyborczych szereguje się alfabetycznie według nazwisk, a następnie imion kandydatów.
 6. Brak kandydatur na liście nowych obywateli nie wstrzymuje przeprowadzenia głosowania.
- pkt 12 otrzymuje brzmienie:
Art. 9 ust. 1 (W wyborach do Sejmu obywatel oddaje głos na jedną z list kandydatów, wskazując na niej co najmniej jednego kandydata, albo oddaje głos pusty.) otrzymuje brzmienie:
"W wyborach do Sejmu obywatel oddaje:
głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury z listy kandydatów w ramach zamieszkiwanego obwodu głosowania w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty oraz
głos głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury z listy kandydatów w ramach listy nowych obywateli w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty.
- skreśla się pkt 13,
- pkt 14 otrzymuje brzmienie:
Art. 10 otrzymuje brzmienie:
 1. Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach do Sejmu Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości:
  1. liczbę osób uprawnionych do głosowania, z podziałem na okręgi wyborcze i listę nowych,
  2. liczbę wyborców,
  3. liczbę wyborców i głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów ,
  4. kandydatów wybranych do Sejmu.
 2. Wynik wyborów ustala się przy użyciu oprogramowania wyborczego OpenSTV w wersji 1.5, z wykorzystaniem metody Instant Runoff Voting, z zastrzeżeniem, że o ile po wszystkich turach liczenia głosów ostateczne rozstrzygnięcie wynikałoby z czynnika losowego:
  1. za wybranego uważa się kandydata, który został poparty przez większą liczbę wyborców,
  2. jeżeli te liczby są równe, za wybranego uważa się kandydata który uzyskał większą liczbę głosów pierwszej preferencji,
  3. jeżeli i te liczby są równe, za wybranego uważa się kandydata, który został poparty przez większą liczbę wyborców, którzy oddali na niego głosy pierwszej preferencji,
  4. a jeżeli i te liczby są równe, o wyborze rozstrzyga Książę.
 3. Nieuzyskanie mandatu przez kandydatów z listy dodatkowej nie wstrzymuje rozpoczęcia kadencji Sejmu.
- pkt 15 otrzymuje brzmienie:
Art. 12 otrzymuje brzmienie:
 1. Kadencja Sejmu trwa od chwili zwołania przez Księcia Sejmu na obrady do chwili zwołania na obrady Sejmu kolejnej kadencji albo rozwiązania Sejmu.
 2. Posłowie, nie wybrani z listy nowych obywateli oraz nie stanowiący trzeciej części (zaokrąglanej w dół) kandydatów wybranych w ramach obwodów głosowania, którzy uzyskali największe liczby głosów, sprawują mandat przez 28 dni od rozpoczęcia kadencji Sejmu.
 3. Po upływie 21 dni od rozpoczęcia kadencji Sejmu, przeprowadza się wybory pozostałych 2/3 posłów na zasadach ogólnych. W wyborach mogą kandydować także osoby, o których mowa w ust. 2. Tak wybrani posłowie sprawują mandat przez 28 dni od ogłoszenia wyników.
 4. Po upływie 21 dni od ogłoszenia wyników wyborów, o których mowa w ust. 3, przeprowadza się wybory pozostałych 2/3 posłów na zasadach ogólnych. W wyborach mogą kandydować także osoby, o których mowa w ust. 2 i 3. Tak wybrani posłowie sprawują mandat do końca kadencji Sejmu.
 5. Przepisów ust. 2-4 nie stosuje się w przypadku, gdy Sejm składa się z 4 posłów pochodzących z wyborów na podstawie art. 5 ust. 6.
- skreśla się pkt 16 i 17.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Krzysztof St. M. Kwazi, 01.02.2015, 17:23:56
 2. Vladimir ik Lihtenštán, 01.02.2015, 18:04:37

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Avril von Levengothon, 01.02.2015, 21:40:04

Głosy PRZECIW

 1. Karolina Aleksandra, 01.02.2015, 16:12:17
 2. Helwetyk Romański, 01.02.2015, 16:13:23
 3. Krzysztof Kura, 02.02.2015, 20:52:49
 4. Wojciech Wiśnicki, 03.02.2015, 00:17:41