Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Konstytucyjna o promulgacji ustaw
od 22.01.2015 r. (18:29:28) do 25.01.2015 r. (18:29:28)
Treść głosowania

Ustawa konstytucyjna
o promulgacji ustaw
Art. 1.
W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:
 1. Art. 24. (1. Marszałek Sejmu przekazuje uchwaloną ustawę do podpisu Księciu. Książę podpisuje ustawę w terminie siedmiu dni od dnia przedstawienia, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Książę może zaproponować Sejmowi ponowne rozpatrzenie ustawy. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm bezwzględną większością głosów Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę. 3.Jeżeli Książę nie podejmuje czynności określonych w ust. 1 i 2, ustawę podpisuje Marszałek Sejmu.) otrzymuje brzmienie:
  1. Marszałek Sejmu przekazuje uchwaloną ustawę do podpisu Księciu. Książę podpisuje ustawę w terminie siedmiu dni, z zastrzeżeniem ust. 2-6.
  2. Przed podpisaniem ustawy Książę może wystąpić do określonego ustawą organu władzy państwowej z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją. Książę nie może odmówić podpisania ustawy uznanej za zgodną z Konstytucją.
  3. Książę odmawia podpisania ustawy, która została uznana za niezgodną z Konstytucją. Jeżeli jednak niezgodność z Konstytucją dotyczy poszczególnych przepisów ustawy, a z orzeczenia wynika, że nie są one nierozerwalnie związane z całą ustawą, Książę, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, podpisuje ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją albo zwraca ustawę Sejmowi w celu usunięcia niezgodności.
  4. Jeżeli Książę nie wystąpił z wnioskiem określonym w ust. 2, może z umotywowanym wnioskiem zaproponować Sejmowi ponowne rozpatrzenie ustawy. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm, bezwzględną większością głosów, Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę.
  5. Wystąpienie Księcia z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją lub z wnioskiem do Sejmu o ponowne rozpatrzenie ustawy wstrzymuje bieg terminu przewidzianego na podpisanie ustawy.
  6. Jeżeli Książę nie podejmuje czynności określonych w ustępach poprzedzających, ustawę podpisuje Marszałek Sejmu.
 2. Art. 26 ust. 3 (Referendum w sprawie ustawy może zostać zarządzone w przypadku określonym w art. 24 ust. 2, a w sprawie ustawy o zmianie Konstytucji — w przypadku określonym w art. 53 ust. 3.) otrzymuje brzmienie:
  Referendum w sprawie ustawy może zostać zarządzone w przypadku określonym w art. 24 ust. 4, a w sprawie ustawy o zmianie Konstytucji — w przypadku określonym w art. 53 ust. 3.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
[/quote]

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Karolina Aleksandra, 22.01.2015, 18:30:36
 2. Avril von Levengothon, 22.01.2015, 22:24:17
 3. Wojciech Wiśnicki, 22.01.2015, 23:51:05
 4. Helwetyk Romański, 23.01.2015, 00:58:04
 5. Vladimir ik Lihtenštán, 23.01.2015, 08:17:46
 6. Krzysztof St. M. Kwazi, 24.01.2015, 23:47:20

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW