Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o finansach publicznych
od 30.06.2013 r. (01:42:53) do 01.07.2013 r. (00:50:57)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu
o finansach publicznych

Art. 1. [Definicje]

Ilekroć w ustawie jest mowa o „Ministrze Finansów” — należy przez to rozumieć członka Rady Ministrów właściwego do spraw wypłaty wynagrodzeń.

Art. 2. [Podatki i opłaty]

1. Ustala się wysokość opłat i podatków w załącznikach do niniejszej ustawy.
2. Prowincje ustalają wielkość podatków na ich rzecz według zakresu określonego w załączniku do niniejszej ustawy.

Art. 3. [Wynagrodzenia]

1. Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia funkcjonariuszy państwowych.
2. Wynagrodzenie funkcjonariusza państwowego wynosi od 500 lt do 15 000 lt miesięcznie.
3. Kanclerza w drodze postanowienia określa spis instytucji państwowych.
4. Decyzja Ministra Finansów określa limit wydatków na wynagrodzenia za dany miesiąc kalendarzowy dla poszczególnych instytucji państwowych.
5. Wynagrodzenia funkcjonariuszy zatrudnionych w instytucjach państwowych określa odrębnie dla każdego funkcjonariusza, za dany miesiąc kalendarzowy — po jego przepracowaniu — osoba stojąca na czele instytucji, w ramach limitu o którym mowa w ust.4, kierując się oceną pracy oraz zakresem obowiązków służbowych.
6. Od decyzji Ministra właściwego do spraw finansów, o której mowa w ust. 4, przysługuje odwołanie do Kanclerza. Decyzja Kanclerza jest ostateczna.
7. Wynagrodzenie, wraz z premią, wypłaca Minister Finansów, w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego.
8. Pensje urzędników Dworu oraz żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych wypłaca się z budżetu Księcia na zasadach przez Niego określonych.

Art. 4. [Subwencje dla prowincji]

1. W terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego Rada Ministrów, w drodze uchwały, przeznacza na subwencje dla prowincji od 5% do 40% kwoty znajdującej się na rachunkach Rady Ministrów oraz po wypłaceniu wynagrodzeń, o którym mowa w art. 3.
2. Wysokość subwencji dla prowincji oblicza się według wzoru (0,08 × S) + (OP/OS × 0,6 × S), gdzie S jest kwotą określoną w uchwale Rady Ministrów, OP jest liczbą aktywnych obywateli zamieszkujących prowincję w chwili wydania uchwały, a OS jest liczbą aktywnych obywateli.
3. Wysokość subwencji dla prowincji obliczoną zgodnie z ust. 2 pomniejsza się o części poprzednich subwencji wykorzystanych z naruszeniem warunków subwencji.

Art. 5. [Dotacje i nagrody]

1. Rada Ministrów może na wniosek twórcy lub z własnej inicjatywy przyznać dotację na realizację inicjatywy z budżetu Rady Ministrów lub nagrodę za jej zrealizowanie.
2. Wniosek o dotację składa się na ręce właściwego Ministra. Wniosek zawiera w szczególności:
(1) nazwę i opis inicjatywy,
(2) czas trwania inicjatywy lub okres, na jaki ma być przyznana dotacja,
(3) wnioskowaną kwotę dotacji i sposób jej wykorzystania,
(4) uzasadnienie.
3. Minister może poprosić wnioskodawcę o zmianę lub uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie. Po rozpoznaniu wniosku Minister ogłasza zamiar przyznania lub odmowy przyznania dotacji.
4. Minister, w okresie do 30 dni od dnia zakończenia inicjatywy lub okresu, na jaki została przyznana dotacja, może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia, w określonym terminie, sprawozdania z wykorzystania dotacji, zawierającego w szczególności dane przelewów związanych z otrzymaną dotacją.
5. Minister za zgodą Kanclerza przyznaje dotację lub nagrodę do wysokości 9 000 lt w drodze decyzji.

Art. 6. [Zwrot dotacji]

1. Twórca inicjatywy, na realizację której przyznano dotację, zamieszcza we wszystkich jej materiałach znak graficzny informujący o przyznanej dotacji, określony przez Kanclerza.
2. Dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie ze złożonym wnioskiem podlega zwrotowi.
3. Dotacja podlega zwrotowi w wysokości 50% w przypadku naruszenia przez twórcę inicjatywy przepisu ust. 1.

Art. 7. [Wsparcie dla nowych obywateli]

Równocześnie z wydaniem przez Księcia postanowienia w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego, mieszkańcowi nabywającemu obywatelstwo po raz pierwszy przyznaje się 10 000 lt z budżetu Rady Ministrów.

Art. 8. [Wsparcie dla nowych mieszkańców]

Równocześnie z rejestracją nowego mieszkańca w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji przyznaje się mu automatycznie jednorazową pomoc finansową w wysokości 1 000 lt.

Art. 9. [Waloryzacja kwot]

1. Kwoty libertów, o których mowa w art. 3, 7 mogą podlegać waloryzacji w wysokości do 10% miesięcznie.
2. Minister Finansów za zgodą Kanclerza, na podstawie danych przekazanych przez Najwyższą Izbę Architektury podejmuje decyzję o waloryzacji kwot.
3. Decyzja, o której mowa w ust. 2 stanowi załącznik do niniejszej ustawy, a kwoty w niej ujęte podstawę następnej waloryzacji.

Art. 10. [Przepisy końcowe]

1. Traci moc Rozporządzenie Kanclerza o finansach publicznych z dnia 2 lutego 2013 r.
2. Odwiesza się Rozporządzenie Kanclerza o Artykułach na Medal.
3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Art. 2. wchodzi w życie z chwilą wprowadzenia zmian w systemach informatycznych, nie póżniej jednak niż do dnia 12 lipca 2013 r.
5. Dokonuje się wycofania z obiegu 200 000 lt odpowiednio po 100 000 lt z konta Rady Ministrów oraz 100 000 lt z konta Dworu Książęcego

Załącznik:

I. Opłaty

1. Opłata od rejestracji małżeństwa wynosi 8 000 lt i stanowi dochód Księcia.
2. Opłata od wyrejestrowania małżeństwa wynosi 4 000 lt i stanowi dochód Księcia.
3. Opłata od zmiany danych w profilu wynosi 3 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.
4. Opłata od rejestracji gazety wynosi 45 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.
5. Opłata od rejestracji instytucji zwykłej (bez możliwości publikacji) wynosi 5 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.

II. Podatki

1. Podatek od tantiemy w wysokości 21%, gdzie 7% jest płatne na rzecz na rzecz Rady Ministrów, 4% na rzecz Księcia, 6% na rzecz instytucji, 4% na rzecz miejscowości.
2. Podatek od sprzedaży pracy płatny w wysokości 20%, gdzie 12% jest płatne na rzecz na rzecz Rady Ministrów, 8% na rzecz Księcia.
3. Podatek od zakupu gospodarstwa prywatnego w wysokości 5% płatny na rzecz na rzecz Rady Ministrów.
4. Podatek od rozwoju miejscowości w wysokości 5% płatny na rzecz Rady Ministrów.
5. Podatek od zakupu zupy w miejskiej kantynie w wysokości 5% płatny na rzecz na rzecz Rady Ministrów.
6. Podatek od nie logowania się na konto przez okres ponad trzech miesięcy w wysokości 5% środków zgromadzonych na koncie miesięcznie płatny na rzecz Rady Ministrów.

III. Zakres podatków na rzecz prowincji

1. Podatek od tantiemy od 0% do 10%,
2. Podatek od rozwoju miejscowości w wysokości 0% do 5%,
3. Podatek od zakupu zupy w miejskiej kantynie w wysokości od 0% do 5%,
4. Podatek od zakupu gospodarstwa prywatnego od 0% do 10%.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Markus Arped, 30.06.2013, 01:49:29
  2. Karolina Aleksandra, 30.06.2013, 02:14:56
  3. Misza Korab-Kaku, 30.06.2013, 03:34:19
  4. Katiuszyn Rewoluty Lepki, 30.06.2013, 10:29:12
  5. Avril von Levengothon, 30.06.2013, 13:16:01
  6. Jurand Swarzewski, 30.06.2013, 22:46:11

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Roland Heach-Romański, 01.07.2013, 00:35:00

Głosy PRZECIW