Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o uproszczeniu procedury odzyskiwania i nadawania obywatelstwa sarmackiego
od 21.01.2015 r. (23:33:20) do 24.01.2015 r. (23:33:20)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
o uproszczeniu procedury odzyskiwania i nadawania
obywatelstwa sarmackiego
Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
Art. 3 ust. 1 („Wniosek o nadanie obywatelstwa składa się w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego. Wniosek zawiera uzasadnienie”) otrzymuje brzmienie „Wniosek o nadanie obywatelstwa po raz pierwszy składa się w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego”;
Art. 3 ust. 4 („W przypadku ogłoszenia zamiaru nadania obywatelstwa wnioskodawca składa przysięgę obywatelską w wątku na Forum Centralnym zawierającym jego wniosek”) otrzymuje brzmienie „W przypadku ogłoszenia zamiaru nadania obywatelstwa wnioskodawca składa przysięgę obywatelską w miejscu określonym przez Księcia”;
W art. 3 dodaje się ust. 6 w brzmieniu „W rozumieniu ustawy nadaniem obywatelstwa po raz pierwszy jest nadanie po raz pierwszy obywatelstwa mieszkańcowi posługującemu się określonym identyfikatorem mieszkańca (paszportem) w systemie informatycznym”;
Art. 3 ust. 2 pkt 1 („[Można nadać obywatelstwo mieszkańcowi, który:] zamieszkuje Księstwo Sarmacji od co najmniej 14 dni i, jako obywatel, spełniałby kryterium określone w art. 5 ust. 1, lub posiadał obywatelstwo w przeszłości oraz”) otrzymuje brzmienie „zamieszkuje Księstwo Sarmacji od co najmniej 7 dni i, jako obywatel, spełniałby połowę kryterium określonego w art. 5 ust. 1, lub posiadał obywatelstwo w przeszłości oraz”;
W art. 7 dodaje się ust. 2 w brzmieniu „Książę może pozbawić obywatelstwa w okresie 30 dni od dnia nadania obywatelstwa po raz pierwszy; wniosek lub zgoda Sejmu, o których mowa w art. 8, nie są wymagane”; numerację ust. 2 zmienia się odpowiednio.
Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Karolina Aleksandra, 21.01.2015, 23:38:43
  2. Helwetyk Romański, 22.01.2015, 10:43:45

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Vladimir ik Lihtenštán, 22.01.2015, 14:52:33
  2. Calisto Norvegicus-Chojnacka, 22.01.2015, 16:11:40

Głosy PRZECIW

  1. Avril von Levengothon, 22.01.2015, 22:24:06