Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o tajemnicy korespondencji
od 18.01.2015 r. (17:30:01) do 21.01.2015 r. (17:30:01)
Treść głosowania

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 115 — Kodeksie Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

(1) Art. 43 ust. 1 pkt 8 („[Zabronione pod groźbą kary więzienia do trzech miesięcy i ścigane z oskarżenia prywatnego jest:] naruszanie tajemnicy korespondencji”) otrzymuje brzmienie „[Zabronione pod groźbą kary więzienia do trzech miesięcy i ścigane z oskarżenia prywatnego jest:] ujawnienie bez zgody nadawcy otrzymanej korespondencji o charakterze niezwiązanym ze sprawowaniem funkcji publicznej, choćby przez jej adresata, lub naruszenie tajemnicy korespondencji w inny sposób”;
(2) W art. 43 dodaje się ust. 5 w brzmieniu „Jeżeli ujawnienie korespondencji o charakterze niezwiązanym ze sprawowaniem funkcji publicznej wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział wzajemnym ujawnieniem korespondencji o tym samym charakterze, sąd może odstąpić od wymierzenia kary; w takim przypadku przepisu art. 36a ust. 2 nie stosuje się”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 18.01.2015, 17:30:08
  2. Karolina Aleksandra, 18.01.2015, 17:50:29
  3. Calisto Norvegicus-Chojnacka, 18.01.2015, 18:01:15
  4. Avril von Levengothon, 18.01.2015, 21:46:36
  5. Wojciech Wiśnicki, 19.01.2015, 18:27:27

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Krzysztof St. M. Kwazi, 19.01.2015, 00:18:16
  2. Vladimir ik Lihtenštán, 19.01.2015, 11:03:25

Głosy PRZECIW