Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o odwołaniach od decyzji w sprawie wydalenia
od 11.01.2015 r. (16:31:44) do 11.01.2015 r. (22:18:51)
Treść głosowania

Art. 1.

Art. 9 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. („(1) Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa sarmackiego. (2) Książę może, na wniosek Kanclerza lub Prefekta Generalnego, wydalić cudzoziemca z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji, jeżeli okoliczności wskazują, że pobyt cudzoziemca jest niepożądany z uwagi na interes publiczny. (3) Kanclerz może wydalić cudzoziemca z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji w terminie trzech dni od dnia jego zamieszkania, jeżeli okoliczności wskazują, że pobyt cudzoziemca jest oczywiście niepożądany z uwagi na interes publiczny (4) Wydalenie jest dożywotnie. Do wydalonego cudzoziemca stosuje się odpowiednio przepisy o karze banicji.”) otrzymuje brzmienie:

1. Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa sarmackiego.
2. Książę może, na wniosek Kanclerza lub Prefekta Generalnego, wydalić cudzoziemca z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji, jeżeli okoliczności wskazują, że pobyt cudzoziemca jest niepożądany z uwagi na interes publiczny.
3. Kanclerz może wydalić cudzoziemca z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji w terminie trzech dni od dnia jego zamieszkania, jeżeli okoliczności wskazują, że pobyt cudzoziemca jest oczywiście niepożądany z uwagi na interes publiczny.
4. Od decyzji w sprawie wydalenia przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Sejmu w terminie siedmiu dni od dnia wydania decyzji.
5. Do cudzoziemca, w stosunku do którego wydano decyzję w sprawie wydalenia, stosuje się odpowiednio przepisy o karze więzienia.
6. Treść odwołania oraz wypowiedzi wydalonego cudzoziemca w Sejmie podlegają każdorazowej, uprzedniej akceptacji Marszałka Sejmu.

7. Wydalenie jest dożywotnie. Z chwilą uprawomocnienia się decyzji w sprawie wydalenia, do wydalonego cudzoziemca stosuje się odpowiednio przepisy o karze banicji.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 11.01.2015, 16:32:28
  2. Calisto Norvegicus-Chojnacka, 11.01.2015, 16:46:26
  3. Karolina Aleksandra, 11.01.2015, 16:53:15
  4. Vladimir ik Lihtenštán, 11.01.2015, 17:12:37
  5. Krzysztof St. M. Kwazi, 11.01.2015, 17:18:45
  6. Wojciech Wiśnicki, 11.01.2015, 21:34:21

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Avril von Levengothon, 11.01.2015, 16:56:00

Głosy PRZECIW