Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zakazie ziania ogniem w miejscach publicznych
od 11.01.2015 r. (16:26:51) do 11.01.2015 r. (22:23:01)
Treść głosowania

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 115 — Kodeksie Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

(1) Art. 32 ust. 3 pkt 4 („(Grzywnę wymierza się w wysokości do:) w przypadku zagrożenia karą więzienia do siedmiu dni — 10 000 libertów”) otrzymuje brzmienie „(Grzywnę wymierza się w wysokości do:) w przypadku zagrożenia karą więzienia do trzech lub siedmiu dni — 10 000 libertów”;

(2) W art. 36 dodaje się ust. 2 w brzmieniu „Kto w warunkach recydywy popełnia czyn zabroniony zagrożony karą więzienia do trzech dni, podlega karze więzienia do siedmiu dni”; numerację pozostałych ustępów zmienia się odpowiednio;

(3) W art. 44 dodaje się ust. 2 w brzmieniu „Zabronione pod groźbą kary więzienia do trzech dni jest zachowanie w miejscu publicznym, jakiego wśród konkretnych okoliczności, ze względu na przyjęte zwyczajowo normy, nie należało się spodziewać, wywołujące lub mogące wywołać oburzenie ze strony otoczenia”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 11.01.2015, 16:32:17
  2. Calisto Norvegicus-Chojnacka, 11.01.2015, 16:46:49
  3. Karolina Aleksandra, 11.01.2015, 16:54:03
  4. Avril von Levengothon, 11.01.2015, 17:15:21
  5. Wojciech Wiśnicki, 11.01.2015, 22:21:08

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Vladimir ik Lihtenštán, 11.01.2015, 17:13:32

Głosy PRZECIW

  1. Krzysztof St. M. Kwazi, 11.01.2015, 17:19:30