Sejm Księstwa Sarmacji
Referendum konstytucyjne w sprawie Sejmu Walnego
od 03.05.2014 r. (19:14:45) do 03.05.2014 r. (23:52:43)
Treść głosowania

Na podstawie art. 27a ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji Sejm zarządza referendum w sprawie zmiany Konstytucji:

1. Termin głosowania: 11–13 maja 2014 r. (do godziny 21.00).
2. Postawione pytanie: „Czy jesteś za przyjęciem Ustawy konstytucyjnej o Sejmie Walnym?”.
3. Warianty odpowiedzi: „tak” oraz „nie”.
4. W głosowaniu wyborca będzie miał również możliwość oddania głosu pustego.

Wykaz obywateli aktywnych w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim stanowi załącznik do uchwały (zostanie dodany w chwili publikacji).

Cytuję:
Ustawa konstytucyjna
o Sejmie Walnym

Art. 1.
 1. Sejm Walny tworzą Książę oraz aktywni obywatele sarmaccy.
 2. Pracami Sejmu Walnego kieruje Marszałek Sejmu wybrany przez Sejm Walny z jego grona. Wybór przeprowadza Marszałek-Senior powoływany i odwoływany przez Księcia.
 3. Marszałek Sejmu powołuje i odwołuje Wicemarszałków Sejmu, którzy zastępują go podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.
Art. 2.
Inicjatywę ustawodawczą posiadają Książę, przewodniczący stronnictw politycznych, Rada Ministrów oraz przedstawiciele prowincji.
Art. 3.
 1. Co najmniej trzech, o ile ustawa nie stanowi inaczej, aktywnych obywateli sarmackich może utworzyć stronnictwo polityczne; lista członków przedkładana jest Marszałkowi (Wicemarszałkowi) Sejmu w ustalonym przez niego miejscu; przewodniczącego stronnictwa członkowie wybierają ze swojego grona, zwykłą większością głosów.
 2. Wybór przewodniczącego stronnictwa przeprowadza Marszałek (Wicemarszałek) Sejmu.
 3. Przewodniczący stronnictwa reprezentuje stronnictwo na zewnątrz, kieruje stronnictwem oraz rozstrzyga w sprawach członkostwa w stronnictwie; w pozostałych sprawach rozstrzyga ogół członków stronnictwa. Od decyzji przewodniczącego w sprawie wykluczenia ze stronnictwa przysługuje odwołanie do ogółu członków stronnictwa.
Art. 4.
 1. Aktywni obywatele sarmaccy głosują na Sejmie Walnym w ramach stronnictw politycznych, których są członkami. Głosy stronnictwa, w liczbie równej liczbie wchodzących w jego skład aktywnych obywateli, oddawane są za rozstrzygnięciem ustalonym w ramach stronnictwa zwykłą większością głosów; w przypadku równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego stronnictwa.
 2. Wykaz uprawnionych do głosowania, w tym ich przynależność do stronnictw, oraz liczbę głosów przysługujących stronnictwu ustala się w chwili rozpoczęcia głosowania.
Art. 5.
 1. Sejm Walny przyjmuje ustawy oraz uchwały, w tym zatwierdza rozporządzenia przed ich wejściem w życie, uchyla rozporządzenie w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego oraz wyraża zgodę na zawarcie i wypowiedzenie umowy międzynarodowej, zwykłą większością głosów aktywnych obywateli sarmackich zrzeszonych w stronnictwach politycznych, o ile przepis szczególny nie przewiduje innej większości.
 2. Ustawa może przewidywać, że rozporządzenie Księcia wydane na podstawie i w granicach zawartego w niej upoważnienia nie wymaga zatwierdzenia przez Sejm Walny.
Art. 6.
 1. Marszałek Sejmu przekazuje uchwaloną ustawę do podpisu Księciu. Książę podpisuje ustawę w terminie siedmiu dni od dnia przedstawienia, z zastrzeżeniem ust. 2-6.
 2. Przed podpisaniem ustawy Książę może wystąpić do określonego ustawą organu władzy państwowej z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją. Książę nie może odmówić podpisania ustawy uznanej za zgodną z Konstytucją.
 3. Książę odmawia podpisania ustawy, która została uznana za niezgodną z Konstytucją. Jeżeli jednak niezgodność z Konstytucją dotyczy poszczególnych przepisów ustawy, a z orzeczenia wynika, że nie są one nierozerwalnie związane z całą ustawą, Książę, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, podpisuje ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją albo zwraca ustawę Sejmowi Walnemu w celu usunięcia niezgodności.
 4. Jeżeli Książę nie wystąpił z wnioskiem określonym w ust. 2, może z umotywowanym wnioskiem zaproponować Sejmowi Walnemu ponowne rozpatrzenie ustawy. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm Walny, bezwzględną większością głosów aktywnych obywateli sarmackich zrzeszonych w stronnictwach politycznych, Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę.
 5. Wystąpienie Księcia z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją lub z wnioskiem do Sejmu Walnego o ponowne rozpatrzenie ustawy wstrzymuje bieg terminu przewidzianego na podpisanie ustawy.
 6. Jeżeli Książę nie podejmuje czynności określonych w ustępach poprzedzających, ustawę podpisuje Marszałek Sejmu.
Art. 7.
 1. Książę powołuje Kanclerza na wniosek Sejmu Walnego.
 2. Książę powołuje i odwołuje ministrów na wniosek Kanclerza.
 3. Kanclerz jest powoływany i odwoływany z grona przewodniczących stronnictw politycznych.
Art. 8.
 1. Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej większością co najmniej trzech piątych głosów aktywnych obywateli sarmackich zrzeszonych w stronnictwach politycznych.
 2. Marszałek Sejmu przekazuje uchwaloną ustawę o zmianie Konstytucji do podpisu Księciu.
 3. Książę może zaproponować Sejmowi Walnemu uchwalenie poprawek do ustawy. Sejm Walny głosuje nad całością poprawek oraz uchwala je większością określoną w ust. 1. W przypadku uchwalenia poprawek przez Sejm Walny Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę.
 4. Książę, w przypadku nieskorzystania z prawa do zaproponowania poprawek lub odrzucenia przez Sejm Walny zaproponowanych przez niego poprawek, w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę.
 5. Jeżeli Książę nie podejmuje czynności określonych w ust. 2–4, ustawę podpisuje Marszałek Sejmu.
Art. 9.
 1. Zawiesza się art. 13 ust. 3, art. 15–27a, art. 30–31 oraz art. 52–53 Konstytucji Księstwa Sarmacji.
 2. Ilekroć w obowiązujących przepisach prawa jest mowa o Sejmie, należy przez to rozumieć Sejm Walny. Ilekroć w obowiązujących przepisach prawa jest mowa o pośle, należy przez to rozumieć przewodniczącego stronnictwa politycznego, o którym mowa w niniejszej ustawie.
Art. 10.
 1. W Regulaminie Sejmu wprowadza się następujące zmiany:
  1. Art. 4 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie „[Pierwsze czytanie projektu obejmuje:] zgłaszanie poprawek przez Księcia, Radę Ministrów i przewodniczących stronnictw”;
  2. Art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie „Marszałek może skrócić pierwsze czytanie na wniosek Rady Ministrów lub przewodniczących stronnictw reprezentujących co najmniej jedną trzecią głosów, choćby złożony przed zarządzeniem pierwszego czytania, albo w przypadku, gdy żaden przewodniczący stronnictwa nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 24 godziny”;
  3. Art. 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie „Marszałek przedłuża pierwsze czytanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Ministrów albo co przewodniczących stronnictw reprezentujących co najmniej jedną trzecią głosów. Pierwsze czytanie może być łącznie przedłużone o nie więcej niż dziesięć dni”;
  4. Art. 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie „W debacie nad projektem mogą brać udział Książę oraz aktywni obywatele sarmaccy”;
  5. Art. 5 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie „[Drugie czytanie projektu obejmuje głosowanie, w następującym porządku:] głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony przez Radę Ministrów lub przewodniczącego stronnictwa”;
  6. Art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Przyjęcie wniosku lub poprawki następuje zwykłą większością głosów aktywnych obywateli sarmackich zrzeszonych w stronnictwach politycznych. Poprawki do projektu ustawy konstytucyjnej przyjmowane są zwykłą większością głosów aktywnych obywateli sarmackich zrzeszonych w stronnictwach politycznych, a projekt w ostatecznym brzmieniu przyjmowany jest większością określoną w Konstytucji”;
  7. Art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie „Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem terminu wyznaczonego przez Marszałka i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych uprawnionych rozstrzygnięcie Sejmu uległo zmianie, Marszałek może skrócić głosowanie, nawet jeżeli trwało krócej niż trzy dni”;
  8. Skreśla się art. 5 ust. 5;
  9. Art. 8 otrzymuje brzmienie „Przewodniczący stronnictw kierują zapytania i interpelacje, a przedstawiciele prowincji — zapytania — do członków Rady Ministrów w miejscu określonym przez Marszałka. Odpowiedzi są udzielane w tym samym miejscu. Przepisy art. 7 stosuje się odpowiednio”.
 2. Przepisy ustępu poprzedzającego mają moc ustawy zwykłej.
Art. 11.
 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i utraci moc po upływie sześciu miesięcy, o ile czas jej obowiązywania nie zostanie przedłużony przez Sejm Walny w trybie właściwym dla zmiany ustawy konstytucyjnej.
 2. Ustawa utraci moc przed upływem terminu określonego w ust. 1, jeżeli Sejm Walny nie przedstawi Księciu wniosku o powołanie Kanclerza w terminie 21 dni od dnia opróżnienia urzędu Kanclerza.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Helwetyk Romański, 03.05.2014, 19:15:18
 2. Mikołaj Torped, 03.05.2014, 20:22:29
 3. Krzysztof Czuguł-Chan, 03.05.2014, 21:44:32
 4. Henryk Leszczyński, 03.05.2014, 21:57:10

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Avril von Levengothon, 03.05.2014, 20:10:54

Głosy PRZECIW

 1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 03.05.2014, 19:35:31
 2. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 03.05.2014, 20:15:17