Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa konstytucyjna o konsolidacji organów wymiaru sprawiedliwości oraz Ustawa o Senacie
od 16.04.2014 r. (13:02:05) do 19.04.2014 r. (13:02:05)
Treść głosowania

Ustawa konstytucyjna
o konsolidacji organów wymiaru sprawiedliwości

Art. 1.
W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:
 1. Art. 5[1] otrzymuje brzmienie „Władzę ustawodawczą w Księstwie Sarmacji sprawuje Sejm, władzę wykonawczą — Rada Ministrów, władzę sądowniczą — Książę i organy powołane ustawą”;
 2. Art. 6 ust. 4[2] otrzymuje brzmienie „Stolicą Księstwa Sarmacji oraz siedzibą Księcia i Sejmu jest Książęce Miasto Grodzisk. Siedzibą Rady Ministrów jest Cesarskie Miasto Srebrny Róg”;
 3. Art. 8 ust. 2[3] otrzymuje brzmienie „Opróżnienie tronu książęcego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 stwierdza Marszałek Sejmu, a jeżeli funkcja Marszałka Sejmu jest opróżniona — Kanclerz”;
 4. Skreśla się rozdział V[4].
Art. 2.
 1. Skreśla się art. 30 ust. 4 Kodeksu Sprawiedliwości[5].
 2. W art. 3 ust. 2 Ordynacji wyborczej słowa „Prezesem Sądu Najwyższego” zastępuje się słowami „Marszałkiem Sejmu”.
 3. Skreśla się art. 5a ust. 1 pkt 4 Regulaminu Sejmu[6].
 4. Skreśla się art. 1 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Dzienniku Praw[7].
 5. W art. 2 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych i gospodarce skreśla się słowa „sędziów Sądu Najwyższego”.
 6. W art. 5 ust. 2 Ustawy o obywatelstwie sarmackim skreśla się słowa „oraz sędziów Sądu Najwyższego”.
 7. W art. 1 ust. 2 Ustawy o Sądzie Koronnym skreśla się słowa „z wyłączeniem orzekania w sprawach należących do właściwości Sądu Najwyższego”.
 8. Traci moc Ustawa o Sądzie Najwyższym.
 9. Przepisy niniejszego artykułu mają moc ustawy zwykłej.
Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 1. Władzę ustawodawczą w Księstwie Sarmacji sprawuje Sejm, władzę wykonawczą — Rada Ministrów, władzę sądowniczą — Książę, Sąd Najwyższy i organy powołane ustawą.
 2. Stolicą Księstwa Sarmacji oraz siedzibą Księcia i Sejmu jest Książęce Miasto Grodzisk. Siedzibą Rady Ministrów i Sądu Najwyższego jest Cesarskie Miasto Srebrny Róg.
 3. Opróżnienie tronu książęcego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 stwierdza Marszałek Sejmu, a jeżeli funkcja Marszałka Sejmu jest opróżniona — Prezes Sądu Najwyższego.
 4. Rozdział V [Sąd Najwyższy]: Art. 36. [Wyroki w imieniu Księstwa Sarmacji] Wyroki są wydawane w imieniu Księstwa Sarmacji. Art. 37. [Immunitet sędziowski] 1. Sędzia Sądu Najwyższego nie może być, bez uprzedniej zgody Sejmu lub własnej, pociągnięty do odpowiedzialności karnej. 2. Sędzia Sądu Najwyższego nie może być aresztowany, chyba, że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O aresztowaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie aresztowanego. Art. 38. [Sąd Najwyższy] 1. Sąd Najwyższy orzeka w sprawach zgodności aktów normatywnych z aktami wyższego rzędu oraz ustala ich powszechnie obowiązującą wykładnię. 2. Wyroki Sądu Najwyższego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. 3. Książę powołuje i odwołuje sędziów Sądu Najwyższego za zgodą Sejmu, na czas nieokreślony. Książę stwierdza opróżnienie urzędu sędziego w przypadku rezygnacji, utraty lub pozbawienia obywatelstwa sarmackiego, skazania za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu albo nieobecności trwającej ponad 30 dni. 4. Książę może wejść w skład Sądu Najwyższego za zgodą Sejmu. Sejm wyraża zgodę na czas jego kadencji. 5. Książę, w porozumieniu z Kanclerzem, powołuje i odwołuje Prezesa i Wiceprezesa Sądu Najwyższego z grona sędziów. W przypadku określonym w ust. 4 Książę może, w porozumieniu z Kanclerzem, objąć funkcję Prezesa Sądu Najwyższego.
 5. Skazany na karę banicji, w prawomocnie zakończonym postępowaniu sądowym lub cudzoziemiec wydalony z Księstwa Sarmacji na skutek prawomocnie zakończonego postępowania administracyjnego może, za pośrednictwem Księcia, poprzez pismo skierowane na jego oficjalny adres poczty elektronicznej wnieść do Sądu Najwyższego skargę w sprawie zgodności przepisu, na podstawie którego zapadło rozstrzygnięcie z normą prawną wyższego rzędu.
 6. [Obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji nie podlegają uchwały Sejmu w sprawie] wyrażenia zgody na powołanie lub odwołanie sędziego Sądu Najwyższego.
 7. [Obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji podlegają] wyroki Sądu Najwyższego.


Ustawa Sejmu nr …
o Senacie

Art. 1. [Senat]
 1. W skład Senatu wchodzą Książę oraz pięciu senatorów.
 2. Senat rozstrzyga spory prawne niezastrzeżone do właściwości innych organów władzy publicznej.
 3. Senat orzeka w sprawach zgodności aktów normatywnych z aktami wyższego rzędu oraz ustala ich powszechnie obowiązującą wykładnię.
 4. Senat nadzoruje działalność innych niż Sejm organów władzy publicznej, publicznych osób prawnych i innych publicznych jednostek organizacyjnych.
Art. 2. [Senatorzy]
 1. Senatorów wybiera indywidualnie Sejm, na sześciomiesięczną kadencję, większością co najmniej dwóch trzecich głosów.
 2. Marszałek Sejmu niezwłocznie zarządza wybór na wakującą funkcję senatora. Swoją kandydaturę może zgłosić niezasiadający w Sejmie książę-senior, diuk, markiz, hrabia, wicehrabia lub baron będący aktywnym obywatelem, który nie został skazany lub ukarany za przestępstwo.
 3. Senator traci funkcję w przypadku złożenia rezygnacji, objęcia mandatu posła, utraty lub pozbawienia obywatelstwa sarmackiego, utraty statusu aktywnego obywatela, skazania lub ukarania za przestępstwo albo nieobecności trwającej ponad 30 dni. Utratę funkcji stwierdza Marszałek Sejmu, w drodze postanowienia.
 4. Sejm może, większością co najmniej dwóch trzecich głosów, odwołać senatora z funkcji, z uzasadnionej przyczyny — w szczególności w przypadku bezczynności trwającej powyżej 7 dni. W przypadku bezczynności, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Marszałek Sejmu zarządza postępowanie uchwałodawcze z urzędu.
Art. 3. [Organizacja Senatu]
 1. Pracami Senatu kieruje Książę
 2. Marszałek Senatu, zwany dalej „Marszałkiem”, zastępuje Księcia podczas jego nieobecności na stanowisku trwającej ponad 24 godziny oraz w zakresie ustalonego przez Księcia podziału obowiązków; w przypadku nieobecności zarówno Księcia, jak i Marszałka Senatu, zastępuje ich Marszałek Sejmu.
 3. Książę powołuje Marszałka z grona senatorów.
Art. 4. [Uprawniony wnioskodawca]
 1. Senat orzeka na wniosek strony posiadającej interes prawny, z zastrzeżeniem przepisów ust. 2–4.
 2. Senat orzeka w sprawach karnych na wniosek oskarżyciela publicznego lub oskarżyciela prywatnego, jeżeli ustawa tak stanowi.
 3. Senat orzeka w sprawach, o których mowa w art. 1 ust. 3, na wniosek Księcia, Marszałka Sejmu, Kanclerza, namiestnika, grupy co najmniej jednej czwartej posłów oraz grupy aktywnych obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej dziesięć procent liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu.
 4. Senat orzeka w sprawach określonych w art. 1 ust. 4 także z urzędu; w takim przypadku przepisu art. 5 nie stosuje się.
Art. 5. [Wniosek wszczynający postępowanie]
 1. Wniosek wszczynający postępowanie zawiera:
  1. oznaczenie stron, w tym uprawnionego wnioskodawcy,
  2. określenie stanu faktycznego,
  3. wnioskowane rozstrzygnięcie.
 2. W przypadku czynów zabronionych popełnionych w miejscach publicznych za określenie stanu faktycznego wystarcza odsyłacz oraz wskazanie zarzucanego czynu.
 3. Wnioskodawcę można wezwać do uzupełnienia wniosku w podanym terminie, jeżeli treść wniosku nie jest wystarczająca dla rozpoznania sprawy.
 4. Wniosek może zostać zwrócony, jeżeli:
  1. wiosek nie spełnia wymagań określonych w ust. 1,
  2. wnioskodawca nie uzupełnił wniosku w terminie określonym w ust. 3,
  3. nie ma przesłanek do nadania biegu sprawie,
  4. postępowanie w danej sprawie toczy się lub zostało zakończone,
  5. sprawa nie należy do właściwości Senatu.
 5. Na postanowienie w sprawie zwrócenia wniosku przysługuje zażalenie do Marszałka, a jeżeli postanowienie wydał Marszałek — do Księcia.
Art. 6. [Nadanie biegu sprawie]
 1. Książę (Marszałek), nadając bieg sprawie, wyznacza skład orzekający — w tym jego przewodniczącego; przepis art. 5 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
 2. W sprawach, o których mowa w art. 1 ust. 3 oraz sprawach karnych, o których mowa w art. 40 Kodeksu Sprawiedliwości, do składu orzekającego wyznacza się co najmniej trzy osoby, chyba że stoi temu na przeszkodzie nieobsadzenie funkcji senatorów lub dobro wymiaru sprawiedliwości.
 3. Książę (Marszałek) może postanowić o zmianie składu orzekającego, z uzasadnionej przyczyny — w szczególności w przypadku bezczynności trwającej powyżej 7 dni; przepis art. 5 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
 4. Uczestnikiem postępowania w sprawie, o której mowa w art. 1 ust. 3, może być organ lub przedstawiciel grupy określonej w art. 4 ust. 3.
 5. Rozprawą, o ile postanowił o jej przeprowadzeniu, kieruje przewodniczący składu orzekającego według własnego uznania, dążąc do należytego wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy.
 6. Niestawiennictwo uczestnika postępowania nie wstrzymuje toku rozprawy.
 7. Przewodniczący składu orzekającego zamyka rozprawę gdy uzna, że wszystkie istotne okoliczności sprawy zostały należycie wyjaśnione.
Art. 7. [Wydanie i wykonanie orzeczenia]
 1. Orzeczenie Senatu zapada większością głosów, przy udziale co najmniej dwóch senatorów, w terminie 7 dni od zamknięcia rozprawy.
 2. Orzeczenie jest prawomocne z chwilą ogłoszenia.
Art. 8. [Ponowne rozpoznanie sprawy]
 1. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, strona może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia złożyć umotywowany wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy; przepisy art. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
 2. Jeżeli wniosek złożyła tylko jedna ze stron, jej sytuacja nie może ulec pogorszeniu w następstwie ponownego rozpoznania sprawy.
Art. 9. [Przepisy porządkowe]
 1. W razie naruszenia powagi, spokoju lub porządku czynności urzędowych przewodniczący składu orzekającego, a przed nadaniem biegu sprawie — Książę (Marszałek), może ukarać winnego karą do dwóch tygodni więzienia oraz karą dodatkową grzywny do 50 000 lt.
 2. Na świadka lub specjalistę, który bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie, przewodniczący składu orzekającego może nałożyć karę grzywny do 50 000 lt. Karę należy uchylić, jeżeli ukarany dostatecznie usprawiedliwi swe niestawiennictwo.
 3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do przedstawiciela organu władzy publicznej, który nie wykonuje wydanego przez Księcia (Marszałka) lub przewodniczącego składu orzekającego polecenia podjęcia lub zaniechania określonych czynności.
 4. Od kar porządkowych wymierzonych na podstawie ustępów poprzedzających przysługuje odwołanie do Księcia (Marszałka).
Art. 10. [Przepisy zmieniające]
 1. Ilekroć w obowiązujących przepisach prawa jest mowa o „wyroku sądu”, należy przez to rozumieć także orzeczenie Senatu.
 2. W Ustawie Sejmu nr 107 — Regulaminie Sejmu z dnia 10 lipca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
  1. W art. 4 ust. 5 słowo „senatorowie” zastępuje się słowami „aktywni arystokraci”;
  2. Art. 6a[1] otrzymuje tytuł „Aktywni arystokraci” i brzmienie „Aktywnymi arystokratami są książęta-seniorzy, diukowie, markizowie i hrabiowie będący aktywnymi obywatelami w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim”.
Art. 11. [Przepis końcowy]
 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Traci moc Ustawa Sejmu nr 145 o Sądzie Koronnym z dnia 2 grudnia 2011 r.

 1. [Senat] 1. W skład Senatu wchodzą książęta-seniorzy, diukowie, markizowie i hrabiowie będący aktywnymi obywatelami w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, a niebędący posłami. 2. Pracami Senatu kieruje Marszałek Senatu wybierany przez Senat pod przewodnictwem Księcia, z grona Senatu. Marszałek Senatu powołuje i odwołuje Wicemarszałków Senatu, którzy zastępują go podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków. 5. Senat przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej jednej trzeciej senatorów.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Helwetyk Romański, 16.04.2014, 13:02:21
 2. Mikołaj Torped, 16.04.2014, 13:03:55
 3. Henryk Leszczyński, 16.04.2014, 13:17:42
 4. Krzysztof Czuguł-Chan, 16.04.2014, 15:53:02
 5. Avril von Levengothon, 17.04.2014, 00:37:38
 6. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 17.04.2014, 20:30:56

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW