Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o obywatelstwie sarmackim
od 18.03.2014 r. (11:49:28) do 18.03.2014 r. (21:23:20)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
o obywatelstwie sarmackim
Art. 1. [Cel ustawy]
Ustawa normuje nadawanie i utratę obywatelstwa sarmackiego, zwanego dalej „obywatelstwem”.
Art. 2. [Właściwy organ]
Obywatelstwo nadaje Książę na wniosek mieszkańca Księstwa Sarmacji.
Art. 3. [Procedura]
1. Wniosek o nadanie obywatelstwa składa się w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego. Wniosek zawiera uzasadnienie.
2. Można nadać obywatelstwo mieszkańcowi, który:
1) zamieszkuje Księstwo Sarmacji od co najmniej 14 dni i opublikował co najmniej 20 wypowiedzi na Forum Centralnym lub posiadał obywatelstwo w przeszłości oraz
2) nie został pozbawiony obywatelstwa na podstawie art. 8 w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
3. Po rozpoznaniu wniosku Książę ogłasza zamiar nadania lub odmowy nadania obywatelstwa; w przypadku mieszkańca, który posiadał obywatelstwo w przeszłości, może także wydać postanowienie w sprawie nadania obywatelstwa.
4. W przypadku ogłoszenia zamiaru nadania obywatelstwa wnioskodawca składa przysięgę obywatelską w wątku na Forum Centralnym zawierającym jego wniosek.
5. Książę wydaje postanowienie w sprawie nadania obywatelstwa, jeżeli przysięgę złożono w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia zamiaru nadania obywatelstwa, z zastrzeżeniem, że wydanie postanowienia odracza się do czasu zakończenia terminu głosowania w aktualnie zarządzonych wyborach lub referendum.
Art. 4. [Przysięga]
1. Rotą przysięgi obywatelskiej jest: „Przysięgam, że jako obywatel sarmacki, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; że będę wspierał Konstytucję i prawa Księstwa Sarmacji oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; oraz że będę wspierał Księstwo Sarmacji ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać”.
2. Przysięgę obywatelską można złożyć z dodaniem formuły religijnej.
Art. 5. [Aktywny obywatel]
1. Aktywnym jest obywatel, który w okresie ostatnich 30 dni zamieścił co najmniej 20 wypowiedzi w formie artykułów lub komentarzy w serwisie internetowym Księstwa Sarmacji albo w jawnych działach Forum Centralnego.
2. Wyłącznie aktywni obywatele mają prawo do sprawowania funkcji publicznych. Przepisu zdania poprzedzającego nie stosuje się do Księcia oraz sędziów Sądu Najwyższego.
3. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, Kanclerz stwierdza utratę funkcji przez funkcjonariusza publicznego, który utracił status aktywnego obywatela.
Art. 6. [Utrata obywatelstwa]
1. Utrata obywatelstwa następuje wskutek:
1) zrzeczenia się obywatelstwa,
2) trwającej ponad 30 dni nieobecności w systemie informatycznym.
2. Utrata obywatelstwa jest skuteczna z chwilą postanowienia Księcia.
Art. 7. [Pozbawienie obywatelstwa]
1. Książę może pozbawić obywatelstwa obywatela, który:
1) nie oddał głosu w dwóch kolejno po sobie następujących albo pierwszych po nadaniu obywatelstwa wyborach i referendach ogólnokrajowych,
2) złożył publiczne oświadczenie o opuszczeniu Księstwa Sarmacji, chociażby poza jego terytorium.
2. Pozbawienie obywatelstwa jest skuteczne z chwilą postanowienia Księcia.
Art. 8. [Złamanie przysięgi obywatelskiej]
Książę, na wniosek albo za zgodą Sejmu, może pozbawić obywatelstwa, jeżeli postępowanie obywatela jest sprzeczne z rotą złożonej przysięgi obywatelskiej.
Art. 9. [Przepisy zmieniające]
1. W art. 14 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. p. 6 staje się p. 7 oraz dodaje się p. 6 w brzmieniu „utraty statusu aktywnego obywatela”.
2. Art. 2 ust. 21 Ustawy Sejmu nr 175 o Naczelnej Izbie Architektury z dnia 11 maja 2013 r. otrzymuje brzmienie „Radca traci funkcję w przypadku złożenia rezygnacji, odmowy złożenia lub niezłożenia oświadczenia określonego w art. 5 ust. 1, utraty lub pozbawienia obywatelstwa sarmackiego, utraty statusu aktywnego obywatela, skazania lub ukarania za przestępstwo popełnione z winy umyślnej albo odwołania przez Izbę. Utratę funkcji stwierdza Książę (Sekretarz Izby), w drodze postanowienia”.
Art. 10. [Przepisy końcowe]
1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, za wyjątkiem art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 9, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
2. Traci moc Ustawa Sejmu nr 114 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 października 2010 r.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 18.03.2014, 11:49:38
  2. Avril von Levengothon, 18.03.2014, 11:52:57
    Dopsze dopsze
  3. Krzysztof Czuguł-Chan, 18.03.2014, 11:53:26
  4. Mikołaj Torped, 18.03.2014, 12:01:29
  5. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 18.03.2014, 12:02:02
  6. Henryk Leszczyński, 18.03.2014, 13:05:06

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW