Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zawieszeniu Unii
od 09.02.2014 r. (02:23:45) do 12.02.2014 r. (02:23:45)
Treść głosowania

Ustawa konstytucyjna
o zawieszeniu unii między Mandragoratem Wandystanu a Księstwem Sarmacji

Art. 1.

Zawiesza się na okres 6 miesięcy od wejścia w życie niniejszego traktatu:
1) Akt ratyfikacji Traktatu Unii Księstwa Sarmacji i Mandragoratu Wandystanu z dnia 15 maja 2012 roku;
2) Traktat Unii Księstwa Sarmacji i Mandragoratu Wandystanu z dnia 9 maja 2012 roku.

Art. 2.

1. Każdy obywatel Księstwa Sarmacji mieszkający w Mandragoracie Wandystanu, w ciągu siedmiu dni od wejścia w życie niniejszej ustawy, złoży oświadczenie o rezygnacji z biernego prawa wyborczego oraz możliwości obejmowania funkcji publicznych w Księstwie Sarmacji lub Mandragoracie Wandystanu.
2. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 w wyznaczonym terminie, będzie traktowane, jak złożenie oświadczenia o rezygnacji z biernego prawa wyborczego oraz możliwości obejmowania funkcji publicznych w Księstwie Sarmacji.
3. Obywatel Księstwa Sarmacji będący mieszkańcem Mandragoratu Wandystanu po złożeniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, lub w przypadku, o którym mowa w ust. 2, zostaje złożony z pełnionych funkcji publicznych zgodnie z oświadczeniem.
4. Przepisy szczególne Mandragoratu Wandystanu lub Księstwa Sarmacji mogą przyznawać przywileje, o których mowa w ust. 1, osobom, które z nich zrezygnowały.

Art. 3.

1. Na okres, o którym mowa w art. 1, ukrywa się w systemie Kraj Korony, wszystkie jego miejscowości i instytucje oraz zamyka wszystkie działy na Forum Centralnym będące terytorium Kraju Korony.
2. Na okres, o którym mowa w art. 1 blokuje się możliwość zamieszkiwania w miejscowościach Mandragoratu Wandystanu w systemie.

Art. 4.

Wyroki wydane wobec mieszkańców Mandragoratu Wandystanu przed wejściem w życie niniejszej ustawy pozostają w mocy na terenie Księstwa Sarmacji.

Art. 5.

1. W ustawie z dnia 26 października 2010 r. Kodeks sprawiedliwości w art. 40 ust. 1 dodaje się pkt 15 w brzmieniu: "nawoływanie lub zachęcanie do zamieszkania w Mandragoracie Wandystanu.
2. Przepis ustępu poprzedzającego ma moc ustawy zwykłej.

Art. 6.

W okresie, o którym mowa w art. 1, Mandragorat Wandystanu nie będzie prowadził polityki zagranicznej.

Art. 7.

1. Nie wcześniej niż miesiąc i nie później niż tydzień przed końcem okresu zawieszenia aktów normatywnych, o których mowa w art. 1 Księstwo Sarmacji może wypowiedzieć traktat unii.
2. W tym samym terminie traktat unii może wypowiedzieć Mandragorat Wandystanu. Przepisu art. 6 nie stosuje się.
3. Termin na wypowiedzenie traktatu unii uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem rozpoczęto procedurę wypowiedzenia traktatu a wypowiedzenie nastąpiło w terminie miesiąca od zakończenia okresu zawieszenia. W takim wypadku moc obowiązującą aktów normatywnych, o których mowa w art. 1 zawiesza się na dalszy okres, niezbędny dla zakończenia procedury wypowiedzenia traktatu, nie dłuższy jednakże niż miesiąc. Procedurę wypowiedzenia traktatu uważa się za rozpoczętą w razie złożenia wniosku o wyrażenie zgody na wypowiedzenie przez Sejm umowy międzynarodowej lub złożenie na ręce Księcia przez Radę Ministrów wniosku o wypowiedzenie umowy międzynarodowej. Przepis zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku wypowiedzenia traktatu przez Mandragorat Wandystanu.
4. Wypowiedzenie traktatu unii przez Mandragorat Wandystanu obwieszcza Książę w Dzienniku Praw niezwłocznie po powzięciu informacji o wypowiedzeniu.
5. Jeżeli do upływu okresu zawieszenia oraz okresu dalszego zawieszenia, o których mowa w ustępach poprzedzających, żadna ze stron traktatu go nie wypowie, przepisów ustaw zakazujących nawoływanie lub zachęcanie do zamieszkania w Mandragoracie Wandystanu nie stosuje się.
6. Przepis ustępu poprzedzającego ma moc ustawy zwykłej.

Art. 8.

Ustawa wchodzi w życie z dniej ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Markus Arped, 09.02.2014, 14:22:12
  2. Simon Peter Liberi, 10.02.2014, 04:32:44
  3. Avril von Levengothon, 12.02.2014, 01:38:16

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Tytus Aureliusz-Chojnacki, 09.02.2014, 03:50:52

Głosy PRZECIW

  1. Piotr II Grzegorz, 09.02.2014, 15:02:41