Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Ustawy o obywatelstwie sarmackim
od 29.01.2014 r. (23:54:08) do 01.02.2014 r. (23:54:08)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
o zmianie Ustawy o obywatelstwie sarmackim

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 114 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

Art. 5 ust. 2 pkt. 2[1] otrzymuje brzmienie: „zamieścił co najmniej 10 wypowiedzi w formie artykułów lub komentarzy w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji albo w jawnych działach Forum Centralnego lub”;

Art. 6a[2] otrzymuje brzmienie: „Aktywnym jest obywatel, który w okresie ostatnich 30 dni zamieścił co najmniej 15 wypowiedzi w formie artykułów lub komentarzy w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji albo w jawnych działach Forum Centralnego”;

Dodaje się art. 8a o tytule „Pozbawienie obywatelstwa z powodu złamania przysięgi obywatelskiej”, w brzmieniu:
1. Książę, na wniosek Sejmu, może pozbawić obywatelstwa prawomocnie skazanego na karę więzienia w wymiarze co najmniej miesiąca albo za przestępstwo popełnione w warunkach recydywy, jeżeli jego postępowanie, w szczególności zachowanie za które został skazany, jest sprzeczne z rotą złożonej przysięgi obywatelskiej.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do Księcia lub posła.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Tytus Aureliusz-Chojnacki, 31.01.2014, 12:41:16
  2. Markus Arped, 01.02.2014, 17:15:02

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Piotr II Grzegorz, 31.01.2014, 13:38:14
    Głos zmienię, jak mi ktoś wyjaśni - rząd składa projekt, a następnie popierający rząd posłowie głosują gremialnie przeciw?

Głosy PRZECIW

  1. Avril von Levengothon, 30.01.2014, 00:10:47
  2. Simon Peter Liberi, 30.01.2014, 03:50:23