Sejm Księstwa Sarmacji
Zmiana ustawy Sejmu nr 146 o prefektach
od 26.01.2014 r. (20:51:11) do 29.01.2014 r. (20:51:11)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr xyz
o zmienia ustawy sejmu nr 146 o prefektach

Art. 1.


W ustawie Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. dodaje się art. 7e o tytule „Likwidacja gospodarstw prywatnych i licytacja znaczków”, w brzmieniu:

1. Jeżeli wykonanie wobec mieszkańca prawomocnego wyroku sądu, postanowienia lub decyzji o ukaraniu nie jest możliwe z powodu braku środków pieniężnych na rachunku tego mieszkańca lub posiadanych przez niego instytucji prywatnych, Prefekt Generalny może postanowić w pierwszej kolejności o likwidacji gospodarstw prywatnych, a następnie licytacji znaczków mieszkańca, jeśli wykonanie jest niemożliwe pomimo likwidacji gospodarstw prywatnych, z zastrzeżeniem ust. 6.
2. W przypadku kary grzywny na rzecz Korony, przyjmuje się wartość likwidowanych gospodarstw prywatnych jako 80% obowiązujących w chwili likwidacji kosztów zakupu tych gospodarstw, zwracając na rachunek mieszkańca środki pozostałe po wykonaniu prawomocnego wyroku, postanowienia lub decyzji o ukaraniu.
3. W pozostałych przypadkach, z budżetu Rady Ministrów na rachunek mieszkańca zwraca się 80% obowiązujących w chwili likwidacji kosztów zakupu likwidowanych gospodarstw prywatnych.
4. Nie można zlikwidować więcej gospodarstw prywatnych mieszkańca niż wynosi ich ilość pomniejszona o 1.
5. Licytację przeprowadza prefekt za pośrednictwem Forum Centralnego, przyjmując za cenę wywoławczą 80 proc. wartości rynkowej z profilu znaczka, zwracając na rachunek mieszkańca środki pozostałe po wykonaniu prawomocnego wyroku, postanowienia lub decyzji o ukaraniu.
6. Przed dokonaniem licytacji, o której mowa w ust. 5, Prefekt Generalny wzywa mieszkańca do zgromadzenia środków pieniężnych niezbędnych dla uniknięcia licytacji w oznaczonym terminie nie krótszym niż 72 godziny. Licytacja jest dopuszczalna po bezskutecznym upływie tego terminu. Przepisu ustępu niniejszego nie stosuje się w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę banicji.
7. Przepisy niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do innych funkcjonariuszy publicznych wykonujących prawomocne wyroki sądów, postanowienia lub decyzje o ukaraniu.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Avril von Levengothon, 26.01.2014, 20:51:19
  2. Piotr II Grzegorz, 26.01.2014, 21:04:37
  3. Tytus Aureliusz-Chojnacki, 26.01.2014, 22:38:19
  4. Krzysztof Kura, 27.01.2014, 00:28:50
  5. Simon Peter Liberi, 28.01.2014, 02:36:13
  6. Markus Arped, 28.01.2014, 20:48:59

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW