Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Konstytucyjna o uchyleniu traktatu unii - Poprawka 3 (nowa)
od 26.01.2014 r. (20:48:14) do 29.01.2014 r. (20:48:14)
Treść głosowania

Art. 7 Ustawy Konstytucyjnej o uchyleniu traktatu unii w brzmieniu:

Nie wcześniej niż na miesiąc i nie później niż na tydzień przed końcem okresu, o którym mowa w art. 1, Księstwo Sarmacji i Mandragorat Wandystanu zadecydują o odwieszeniu lub uchyleniu aktów prawnych, o których mowa w art. 1.

przyjmuje brzmienie:

1. Nie wcześniej niż miesiąc i nie później niż tydzień przed końcem okresu zawieszenia aktów normatywnych, o których mowa w art. 1 Księstwo Sarmacji może wypowiedzieć traktat unii.
2. W tym samym terminie traktat unii może wypowiedzieć Mandragorat Wandystanu. Przepisu art. 6 nie stosuje się.
3. Termin na wypowiedzenie traktatu unii uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem rozpoczęto procedurę wypowiedzenia traktatu a wypowiedzenie nastąpiło w terminie miesiąca od zakończenia okresu zawieszenia. W takim wypadku moc obowiązującą aktów normatywnych, o których mowa w art. 1 zawiesza się na dalszy okres, niezbędny dla zakończenia procedury wypowiedzenia traktatu, nie dłuższy jednakże niż miesiąc. Procedurę wypowiedzenia traktatu uważa się za rozpoczętą w razie złożenia wniosku o wyrażenie zgody na wypowiedzenie przez Sejm umowy międzynarodowej lub złożenie na ręce Księcia przez Radę Ministrów wniosku o wypowiedzenie umowy międzynarodowej. Przepis zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku wypowiedzenia traktatu przez Mandragorat Wandystanu.
4. Wypowiedzenie traktatu unii przez Mandragorat Wandystanu obwieszcza Książę w Dzienniku Praw niezwłocznie po powzięciu informacji o wypowiedzeniu.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Avril von Levengothon, 26.01.2014, 20:58:30
  2. Piotr II Grzegorz, 26.01.2014, 21:03:50
    Bez tej poprawki projekt jest bublem technicznym.
  3. Krzysztof Kura, 27.01.2014, 00:27:53
  4. Simon Peter Liberi, 28.01.2014, 02:36:49
  5. Markus Arped, 28.01.2014, 20:49:26

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Tytus Aureliusz-Chojnacki, 26.01.2014, 22:38:02

Głosy PRZECIW