Sejm Księstwa Sarmacji
Zawieszenie Unii - Poprawka 1
od 19.01.2014 r. (00:50:27) do 23.01.2014 r. (00:50:27)
Treść głosowania

1. W ustawie z dnia 18 października 2010 roku o obywatelstwie sarmackim wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
"[Utrata obywatelstwa następuje wskutek:] niezłożenia przez mieszkańca Mandragoratu Wandystanu oświadczenia o pozostaniu w Księstwie Sarmacji",

2) w art. 7 ust. 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
"[Utrata obywatelstwa następuje wskutek:] prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego posiadanie przez obywatela sarmackiego obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu lub pełnienia w Mandragoracie Wandystanu funkcji publicznej",

3) w art. 7 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
"Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 składa się w dziale forum centralnego właściwym dla nadawania obywatelstwa sarmackiego w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy konstytucyjnej o zawieszeniu unii między Mandragoratem Wandystanu a Księstwem Sarmacji.

2. W ustawie z dnia 2 grudnia 2011 r. o Sądzie Koronnym wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"Sąd Koronny orzeka w sprawach o stwierdzenie posiadania przez obywatela sarmackiego obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu lub pełnienia w Mandragoracie Wandystanu funkcji publicznej (sprawa o podwójną aktywność) na wniosek oskarżyciela publicznego.",

2) w art. 7 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
"W sprawach o podwójną aktywność sąd umarza postępowanie, jeżeli w terminie 7 dni od złożenia wniosku wszczynającego postępowanie obywatel sarmacki zrzekł się obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu oraz pełnionych tam funkcji publicznych i fakt ten uprawdopodobni stosownym oświadczeniem przed sądem. Przepisu nie stosuje się, jeżeli pomimo uprzedniego oświadczenia obywatel sarmacki nadal posiada obywatelstwo Mandragoratu Wandystanu lub pełni tam funkcję publiczną.",

3) w art. 7 dodaje się ust. 3b w brzmieniu:
"W sprawach o podwójna aktywność, sąd przyjmuje, iż obywatel sarmacki nie posiada obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu lub nie pełni tam funkcji publicznej, jeżeli posiadanie obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu lub pełnienie tam funkcji publicznej wynika z przepisów prawa Mandragoratu Wandystanu lub zaniechania jego władz, a obywatel sarmacki, który złożył oświadczenie o zrzeczeniu się obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu lub pełnienia tam funkcji publicznych nie wykazuje aktywności właściwej wandejskiemu obywatelowi lub funkcjonariuszowi publicznemu.",

4) w art. 7 dodaje się ust. 3c w brzmieniu:
"W sprawach o podwójną aktywność, sąd przyjmuje, iż obywatel sarmacki pełni w Mandragoracie Wandystanu funkcję publiczna, chociażby nie była ona umocowana w wandejskich przepisach prawa, lecz wymagała aktywności zwyczajowo przyjętej przy pełnieniu funkcji publicznych".

3. W ustawie z dnia 26 października 2010 r. Kodeks Sprawiedliwości dodaje się art. 50b o tytule [Zablokowanie majątku] w brzmieniu:
"Instytucje mieszkańców Mandragoratu Wandystanu, którzy nie złożyli w trybie i w terminie, o których mowa w ustawie o obywatelstwie sarmackim oświadczenia o pozostaniu w Księstwie Sarmacji zostają ukryte i zablokowane w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji".

4. Przepisy ustępów poprzedzających mają moc ustawy zwykłej.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Piotr II Grzegorz, 19.01.2014, 08:55:05
  2. Avril von Levengothon, 19.01.2014, 00:55:00

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Tytus Aureliusz-Chojnacki, 19.01.2014, 08:38:05

Głosy PRZECIW

  1. Markus Arped, 22.01.2014, 00:47:24
  2. Simon Peter Liberi, 22.01.2014, 08:23:30