Sejm Księstwa Sarmacji
Zatwierdzenie projektu rozporządzenia ws. wynagrodzenia funkcjonariuszy publicznych
od 12.12.2013 r. (16:04:19) do 13.12.2013 r. (21:12:30)
Treść głosowania

Rozporządzenie Kanclerza
o wynagrodzeniach funkcjonariuszy publicznych

Art. 1. [Funkcjonariusze publiczni]

Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia:
posłów,
Kanclerza i ministrów,
sekretarzy i podsekretarzy,
Prefekta Generalnego i prefektów,
przedstawicieli dyplomatycznych Księstwa Sarmacji,
funkcjonariuszy Pogotowia Obywatelskiego,
pracowników Sarmackiego Ośrodka Badania Opinii Społecznej,
zarządców Galerii Cytatów Księstwa Sarmacji „Golden Quotes”,
redaktorów Grodziskiej Agencji Prasowej.
Art. 2. [Wartości wynagrodzeń]

Funkcjonariuszowi publicznemu przysługuje wynagrodzenie minimalne za każdą pełnioną funkcję. Wartość wynagrodzenia minimalnego wynosi 500 libertów miesięcznie.
Maksymalne wynagrodzenie funkcjonariusza publicznego za każdą pełnioną funkcję wynosi 20 000 libertów miesięcznie, z zastrzeżeniem ust. 3.
Wartość całkowita miesięcznego wynagrodzenia nie może przekroczyć 35 000 libertów.
Art. 3. [Termin]

Wynagrodzenie wypłaca minister właściwy do spraw finansów w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego.

Art. 4. [Przepis końcowy]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Avril von Levengothon, 12.12.2013, 16:05:56
  2. Markus Arped, 12.12.2013, 19:41:10
  3. Simon Peter Liberi, 13.12.2013, 01:50:46
  4. Fryderyk von Hohenzollern, 13.12.2013, 16:36:05

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Krzysztof Kura, 12.12.2013, 16:39:49
    Wypowiadam się! Zgłoście prefekturze!
  2. Piotr II Grzegorz, 13.12.2013, 09:53:27

Głosy PRZECIW