Statut klubu Olimpia-Unia Grodzisk
Statut klubu Olimpia-Unia Grodzisk

Rozdział I
1. Statut normuje działalność Klubu Sportowego Olimpia-Unia Grodzisk (dalej: klubu).
2. Siedzibą klubu jest KM Grodzisk. Dopuszczalne jest tworzenie oddziałów regionalnych, jak i zagranicznych, w zależności od potrzeb.
3. Celem klubu jest organizacja i prowadzenie rozgrywek gier planszowych, zwłaszcza szachów. Klub nie prowadzi co do zasady działalności gospodarczej.
Rozdział II
4. Członkiem klubu może być każda osoba zamieszkała w Sarmacji, a w przypadku oddziałów zagranicznych każda osoba zamieszkała w danym kraju.
4.1. Członkostwo nabywa się poprzez wyrażenie swojej woli w wiadomości prywatnej do prezesa klubu lub w inny, czytelny sposób. Prezes klubu ma prawo wprowadzić opłatę, tytułem wpisowego.
4.2. Członek klubu ma prawo brać udział we wszelkich turniejach, organizowanych przez klub, oraz brać udział w jego codziennych czynnościach.
4.3. Prezes klubu może pozbawić członka członkostwa za zachowania, które godzą w dobre imię klubu lub uporczywe przeszkadzanie w organizacji klubowych wydarzeń. Członek klubu ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z członkostwa. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą złożenia takiego oświadczenia.
4.4. Członkostwo w klubie ustaje z chwilą jego rozwiązania.
Rozdział III
5. Organami klubu są prezes i ogólne zgromadzenie członków. Pierwszym prezesem jest założyciel klubu. Prezes sprawuje swoją funkcję do kolejnych wyborów.
5.1. Ogólne zgromadzenie członków wybiera prezesa zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej dwóch trzecich członków klubu.
6. Prezes reprezentuje klub przed wszelkimi organami państwowymi i uczestniczy jako przedstawiciel klubu w postępowaniach go dotyczących.
6.1. Prezes ma prawo samodzielnie zwracać się z wnioskami o dofinansowanie wydarzeń, organizowanych przez klub, oraz dokonywać rozliczeń w tym zakresie.
7. Ogólne zgromadzenie członków ma prawo zwrócić się do prezesa o udzielenie informacji w zakresie wszelkich dokonywanych przez niego czynności.
Rozdział IV
8. Wniosek dotyczący zmian w statucie składa prezes lub dwie trzecie członków klubu.
9. Zmiany są wprowadzane za zgodą dwóch trzecich ogólnego zgromadzenia członków.
9.1. Brak głosu ze strony członka w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż trzy dni, uważa się za wyrażenie zgody.
10. Klub może być zlikwidowany na wniosek prezesa, za zgodą zwykłej większości członków. Czynności techniczne, związane z likwidacją, wykonuje prezes.
11. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się prawo krajowe Sarmacji, mając również na względzie ustalone zwyczaje klubowe.
12. Statut wchodzi w życie z dniem 22.04.2019 roku. Tracą moc wszelkie sprzeczne z nim przepisy klubowe.