Historyczne rozporządzenia i rozkazy
DZIENNIK ROZPORZĄDZEŃ
KOMENDANTA TEUTOŃSKIEJ LWIEJ GWARDII KRÓLEWSKIEJ
Cytuję:
VylaH517.png
ROZPORZĄDZENIE KOMENDANTA
1/2016


ws. symboli Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej


Art. 1.
1. Ustanawia się symbole Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej w postaci godła i pieczęci, których wygląd prezentują załączniki nr 1 i nr 2.
2. Godło Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej jest symbolem rozpoznawczym, który może być stosowany zarówno w dokumentach gwardyjskich jak i w sygnaturach, artykułach, wypowiedziach publicznych itp.
3. Pieczęć Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej jest symbolem urzędowym i stosuje się ją tylko i wyłącznie w celu sygnowania dokumentów gwardyjskich.
4. Symbole Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej mogą być używane tylko i wyłącznie przez gwardzistów lub osoby do tego upoważnione przez Komendanta Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej.
5. Przeróbka symboli Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej jest surowo zabroniona.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

8RMgqsMy.png

ZAŁĄCZNIKI:

nr 1
7Z4j1BL8.png

nr 2
AWt8g8u0.png

Cytuję:
VylaH517.png
ROZPORZĄDZENIE KOMENDANTA
2/2016


ws. potwierdzenia mianowania na stopień oficerski


Art. 1.
Potwierdza się mianowanie Adama Jerzego wicehrabiego Piastowskiego na stopień Pułkownika Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej przez Brygadiera Martesa von Padors.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

8RMgqsMy.png

Cytuję:
VylaH517.png
ROZPORZĄDZENIE KOMENDANTA
3/2016


ws. mianowania na stopień szeregowy


Art. 1.
Mianuje się Irminę markizę de Ruth y Thorn na stopień Gwardzisty Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

8RMgqsMy.png

Cytuję:
VylaH517.png
ROZPORZĄDZENIE KOMENDANTA
4/2016


ws. zasad organizacji jednostek Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej


Art. 1.
Zasady organizacji jednostek w Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej prezentują się następująco:

  • Krighopt - podstawowy związek taktyczny w Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej składający się z landwahtów.
  • Landwaht - samodzielna jednostka składająca się z wahtów, przypisana do określonego okręgu gwardyjskiego. Z zasady wchodzi w skład krighoptu.
  • Waht - najmniejsza jednostka wchodząca w skład landwahtu. Może występować samodzielnie jako straż przyboczna Króla lub jednostka reprezentacyjna.


Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

8RMgqsMy.png

Cytuję:
VylaH517.png
ROZPORZĄDZENIE KOMENDANTA
5/2016


ws. mianowania Zastępcy Komendanta


Art. 1.
1. Mianuje się Gwardzistę Irminę markizę de Ruth y Thorn na Zastępcę Komendanta Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej.
2. W związku z powyższym wyżej wymieniona osoba przejmuje wszystkie prawa i obowiązki Komendanta zawarte w Paragrafie 5. Statutu Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej, z zastrzeżeniem punktów 3), 5) i 6) ustępu 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

8RMgqsMy.png

Cytuję:
VylaH517.png
ROZPORZĄDZENIE KOMENDANTA
1/2017


ws. utworzenia straży przybocznej i mianowania dowódcy


Art. 1.
1. Tworzy się Gwardyjski Waht Jego Królewskiej Wysokości.
2. Gwardyjski Waht Jego Królewskiej Wysokości będąc strażą przyboczną Króla Teutonii odpowiada za zapewnianie bezpieczeństwa Królowi Teutonii i jego rodzinie w trakcie pobytu na terytorium Królestwa Teutonii, a także poza jego granicami.

Art. 2.
1. Dowódcę Gwardyjskiego Wahtu Jego Królewskiej Wysokości mianuje Komendant Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej w drodze rozporządzenia.
2. Dowódca Gwardyjskiego Wahtu Jego Królewskiej Wysokości ma obowiązek zdać publiczną relację z działań swojej jednostki podjętych w trakcie uroczystości i delegacji, w których brał udział Król Teutonii i jego rodzina.

Art. 3.
Na dowódcę Gwardyjskiego Wahtu Jego Królewskiej Wysokości mianuje się Brygadiera Jana Dagobarda von Thorn-Maikowskiego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

8RMgqsMy.png

Cytuję:
VylaH517.png
ROZPORZĄDZENIE KOMENDANTA
2/2017


ws. utworzenia Korpusu Propagandowego


Art. 1.
1. Tworzy się Korpus Propagandowy Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej.
2. Korpus Propagandowy jest jednostką organizacyjną Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej wspomagającą realizację celów statutowych zawartych w punktach 2), 3) i 8) ustępu 1. paragrafu 2. Statutu Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej.

Art. 2.
1. Najwyższym zwierzchnikiem Korpusu Propagandowego jest Komendant Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej.
2. W Korpusie Propagandowym mogą służyć zarówno gwardziści jak i osoby niezrzeszone.
3. Rekrutację do Korpusu Propagandowego przeprowadza Komendant Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej, który w jego szeregi powołuje w drodze rozporządzenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

8RMgqsMy.png

Cytuję:
VylaH517.png
ROZPORZĄDZENIE KOMENDANTA
3/2017


ws. uchylenia niektórych przepisów


Art. 1.
Niniejszym uchyla się Rozporządzenie Komendanta 1/2016 o symbolach Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

8RMgqsMy.png

Cytuję:
VylaH517.png
ROZPORZĄDZENIE KOMENDANTA
4/2017


ws. godła Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej


Art. 1.
1. Ustanawia się godło Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej, którego wygląd prezentuje załącznik.
2. Godło Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej jest symbolem rozpoznawczym, który może być stosowany zarówno w dokumentach gwardyjskich jak i w sygnaturach, artykułach, wypowiedziach publicznych itp.
3. Wszelka przeróbka graficzna godła Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej przez osoby nieupoważnione jest surowo zabroniona.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

8RMgqsMy.png

ZAŁĄCZNIKI:

5k6xn15B.png
DZIENNIK ROZKAZÓW
KOMENDANTA TEUTOŃSKIEJ LWIEJ GWARDII KRÓLEWSKIEJ
Cytuję:
VylaH517.png
ROZKAZ KOMENDANTA
1/2016


ws. stawiennictwa w wyznaczonym miejscu


Rozkazuje się każdemu gwardziście, pozostającemu w służbie czynnej, stawić się na Placu Apelowym w terminie 26.01.17 - 29.01.17. Niewykonanie rozkazu wiązać się będzie z karami, o których mowa w ustępie 2., Paragrafu 6., Statutu Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej.

8RMgqsMy.png