Konstytucja - zmiany
USTAWA KONSTYTUCYJNA
o przejęciu obowiązków Sejmu przez Rząd

Art. 1 Projekty ustaw obecnie rozpartywanych przez Sejm przejmuje Rada Ministrów

Art. 2 Wszędzie w Konstytucji Księstwa Sarmacji słowo "Sejm" zastępuje się słowami "Rada Ministrów"

Art. 3 Uchyla się rozdział III, za wyjątkiem art.
18, 19 i 20

Art. 4 W art. 24 dodaje się ust. 4 o treści:
"Przyjmowanie ustaw i uchwał

Art. 5 Art. 28 otrzymuje nazwę "Rozwiązanie Rady Ministrów" oraz otrzymuje brzmienie "Radę Ministrów rozwiązuje Książę z własnej inicjatywy lub na wniosek samej Rady Ministrów".

Art. 6 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.