Hans+: Nasz statut
STATUT STRONNICTWA DEMOKRATYCZNEGO "HANS+
ROZDZIAŁ 1 – Partia

Artykuł 1

1. Stronnictwo Demokratyczne "Hans+" (SDH) jest partią polityczną działającą na terytorium Księstwa Sarmacji.
2. Siedzibą władz Partii jest Stołeczne Miasto Eldorat. 

Artykuł 2

Nazwa „Stronnictwo Demokratyczne "Hans+”, skrót SDH oraz znak graficzny są znakami zastrzeżonymi partii o której mowa w Artykule 1. 

Artykuł 3

1. Hans+ dąży do umocnienia więzy pomiędzy Księstwem Sarmacji a jej regionami, promocji Księstwa Sarmacji, zwiększenia aktywności obywateli kraju oraz przebudowaniem relacji między centrum a samorządami oraz krajem i innymi państwami
2. Cele zaznaczone w niniejszym statucie Hans+ realizuje zgodnie z przyjętymi założeniami programowymi i poprzez uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym Rzeczpospolitej Księstwa Sarmacji i jego regionów, w szczególności poprzez wysuwanie kandydatów na stanowiska polityczne, organizowanie konkursów i pomoc nowym obywatelom. 

ROZDZIAŁ 2 – Władze Hans+

Artykuł 4
1. Władzami Stronnictwa Demokratycznego "Hans+" zwanego dalej Hans+ są w kolejności od najwyższej:
a) Kongres Hans+, zwany dalej Kongresem,
b) Prezes Hans+, zwany dalej Prezesem.

Artykuł 5.
1. Najwyższą władzą Hans+ jest zebranie członków, zwane Kongresem Hans+.
2. W obradach Kongresu mogą brać udział wszyscy członkowie Hans+.
3. Kongres zwoływany jest, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, przez Prezesa Hans+.
4. Obradom Zjazdu przewodniczy Prezes Hans+, bądź w przypadku jego braku osoba wskazana przez Kongres.
5. Prezes Hans+, rozpoczynając obrady Kongresu, przedstawia zebranym przyjęty Porządek Obrad (Regulamin).
6. Każdy uczestnik Kongresu ma prawo zgłosić modyfikację do prezentowanego Porządku Obrad. Propozycja taka jest poddawana pod głosowanie Kongresu.
7. Osobami uprawnionymi do głosowania w czasie obrad Kongresu są członkowie Hans+.
8. Kongres podejmuje decyzje, w formie uchwał, zwykłą większością głosów osób uprawnionych, chyba, że niniejszy Statut stanowi inaczej.
9. Uchwały o zmianie statutu Hans+, o rozwiązaniu Hans+ oraz o połączeniu Hans+ z inną partią Kongres podejmuje większością 2/3 głosów osób uprawnionych, w obecności przynajmniej połowy członków Hans+.

Artykuł 6.
1. Prezes Hans+ jest wybieralny przez członków Hans+, tylko po jego rezygnacji ze stanowiska.
1. Kongres ma prawo wyboru Zastępcy Prezesa Hans+.
2. Wybór Prezesa Hans+ następuje poprzez głosowanie tajne, na osobnej liście dyskusyjnej lub podforum.
3. Wybór Hans+ następuje na kadencję trwającą przynajmniej 6 miesięcy.
4. Na wskazane wyżej stanowisko wybrana zostanie osoba, która ubiegając się o nie otrzyma w głosowaniu, o którym mowa w punkcie 2, największą liczbę głosów.

Artykuł 7.
1. Prezes Hans+:
a) reprezentuje Partię w kontaktach z wszelkimi władzami na terenie Księstwa Sarmacji i poza nim,
b) dokonuje wiążącej interpretacji statutu,
c) przyjmuje lub odrzuca deklaracje członkowskie Hans+,
d) wraz z gremium partyjnym opracowuje projekty ustaw i uchwał zgłaszanych przez Hans+.
2. Prezesa Hans+ podczas jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez Kongres Zastępcę Prezesa Hans+.

ROZDZIAŁ 3 - Członkowie

Rozdział 8.
1. Członkiem Hans+ może zostać każdy obywatel Księstwa Sarmacji który złoży stosowną deklarację członkowską i będzie spełniał wymogi ustalone wcześniej przez Kongres.
2. Nadanie członkostwa Hans+ następuje w drodze decyzji Prezes Hans+, na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej.
3. Utratę członkostwa Partii stwierdza Prezes Hans+, po zasięgnięciu opinii Kongresu.
4. Członek Partii traci członkostwo Hans+ w sytuacji:
a) usunięcia z systemów informatycznych Księstwa Sarmacji oraz konta na forum Sclavinii,
b) odejścia z Księstwa Sarmacji do innego państwa,
c) utraty obywatelstwa Księstwa Sarmacji lub Rzeczpospolitej Sclavińskiej.
5. Członek Partii może utracić członkostwo Hans+ w sytuacji:
a) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie popełnione przestępstwo,
b) niegodnego reprezentowania Księstwa Sarmacji, jej regionów lub Hans+.

[ilb]ROZDZIAŁ 4 - Przepisy końcowe [/b]

Rozdział 9
Postanowienia niniejszego statutu wchodzą w życie w dniu podpisania go przez Hans+.

(-) Krzysztof Jan Hans van der Ice
Prezes Stronnictwa Demokratycznego "Hans+".