SCD: Nasz statut
STATUT STRONNICTWA CENTROWO-DEMOKRATYCZNEGO I STOWARZYSZENIA "NOVA"

ROZDZIAŁ 1 – Partia
Artykuł 1
1. Stronnictwo Demokratyczne "Stronnictwo Centrowo-Demokratyczbe" (SCD) jest partią polityczną działającą na terytorium Konfederacji Sclaviniu i Księstwa Sarmacji.
2. Siedzibą władz Partii jest Stołeczne Miasto Eldorat.
3. Właścicielem Partii jest Krzysztof Hans van der Ice oraz Stowarzyszenie "Nova" z siedzibą w Eldoracie.
4. Statut Stowarzyszenia "Nova" jest tożsamy ze statutem należącej do niej partii.

Artykuł 2
1. Nazwa „Stronnictwo Centrowo-Demokratyczne" oraz skrót SCD oraz znak graficzny są znakami zastrzeżonymi partii o której mowa w Artykule 1. Zastrzeżenie dotyczy też nazwy i loga młodzieżówki oraz partii wspierającej.
2. Nazwa „Stowarzyszenie "Nova" oraz skrót  NVA oraz znak graficzny są znakami zastrzeżonymi partii o której mowa w Artykule
3. Zastrzeżenie dotyczy też nazwy i loga młodzieżówki oraz stowarzyszenia wspierającego.
3. Dawna nazwa partii to Stowarzyszenie Demokratyczne "Hans+". Logo tej instytucji pozostaje zastrzeżone.

Artykuł 3
1. SCD dąży do umocnienia więzy pomiędzy Księstwem Sarmacji a jej regionami, promocji Księstwa Sarmacji, zwiększenia aktywności obywateli kraju oraz przebudowaniem relacji między centrum a samorządami oraz krajem i innymi państwami.
2. Cele zaznaczone w niniejszym statucie SCD realizuje zgodnie z przyjętymi założeniami programowymi i poprzez uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym Rzeczpospolitej Księstwa Sarmacji i jego regionów na czele z Konfederacją Sclavinii, w szczególności poprzez wysuwanie kandydatów na stanowiska polityczne, organizowanie konkursów i pomoc nowym obywatelom.

ROZDZIAŁ 2 – Władze SCD
Artykuł 4
Władzami "Stronnictwa Centrowo-Demokratycznego" zwanego dalej SCD są w kolejności od najwyższej:
a) Prezes SCD, zwany dalej Prezesem.
b) Rada Nadzorcza SCD
c) Zarządcy instytucji wspierających
d) Walne zgromadzenie członków zwane Kongresem.

Artykuł 5
1. Najwyższą władzą SCD jest walne zgromadzenie członków, zwane Kongresem SCD.
2. W obradach Kongresu mogą brać udział wszyscy członkowie SCD.
3. Kongres zwoływany jest, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, przez Prezesa SCD.
4. Obradom Zjazdu przewodniczy Prezes SCD, bądź w przypadku jego braku wskazany przez Kongres wiceprezes partii.
5. Prezes SCD, rozpoczynając obrady Kongresu, przedstawia zebranym przyjęty Porządek Obrad (Regulamin).
6. Każdy uczestnik Kongresu ma prawo zgłosić modyfikację do prezentowanego Porządku Obrad. Propozycja taka jest poddawana pod głosowanie Kongresu.
7. Osobami uprawnionymi do głosowania w czasie obrad Kongresu są członkowie SCD
8. Kongres podejmuje decyzje, w formie uchwał, zwykłą większością głosów osób uprawnionych, chyba, że niniejszy Statut stanowi inaczej.
9. Uchwały o zmianie statutu SCD, o rozwiązaniu SCD oraz o połączeniu SCD z inną partią Kongres podejmuje większością 2/3 głosów osób uprawnionych, w obecności przynajmniej połowy członków SCD.
10. Stowarzyszenie "Nova" ma wspólny Kongres a także władze z SCD.

Artykuł 6.
1. Prezes SCD jest wybieralny przez członków SCD,  tylko po jego rezygnacji ze stanowiska.
2. Kongres ma prawo wyboru Zastępcy Prezesa SCD
3. Wybór Prezesa SCD następuje poprzez głosowanie tajne, na osobnej liście dyskusyjnej lub podforum.
4. Wybór Prezesa SCD następuje na kadencję trwającą przynajmniej 6 miesięcy.
5. Na wskazane wyżej stanowisko wybrana zostanie osoba, która ubiegając się o nie otrzyma w głosowaniu, o którym mowa w punkcie 2, największą liczbę głosów.

Artykuł 7.
1. Prezes SCD:
a) reprezentuje Partię w kontaktach z wszelkimi władzami na terenie Konfederacji Sclavinii, Księstwa Sarmacji i poza nimi,
b) dokonuje wiążącej interpretacji statutu,
c) przyjmuje lub odrzuca deklaracje członkowskie SCD,
d) wraz z gremium partyjnym opracowuje projekty ustaw i uchwał zgłaszanych przez SCD.
2. Prezesa SCD podczas jego nieobecności zastępują wyznaczeni przez Kongres Zastępcy Prezesa SCD.

ROZDZIAŁ 3 - Członkowie
Artykuł 8.
1. Członkiem SCD. może zostać każdy obywatel Księstwa Sarmacji który złoży stosowną deklarację członkowską i będzie spełniał wymogi ustalone wcześniej przez Kongres.
2. Nadanie członkostwa SCD następuje w drodze decyzji Prezesa Partii, na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej.
3. Utratę członkostwa Partii stwierdza Prezes SCD, po zasięgnięciu opinii Kongresu.
4. Członek Partii traci członkostwo SCD w sytuacji:
a) usunięcia z systemów informatycznych Księstwa Sarmacji oraz konta na forum Sclavinii,
b) odejścia z Księstwa Sarmacji do innego państwa,
c) utraty obywatelstwa Księstwa Sarmacji lub Konfederacji Sclavinii.
5. Członek Partii może utracić członkostwo SCD w sytuacji:
a) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie popełnione przestępstwo,
b) niegodnego reprezentowania Księstwa Sarmacji, jej regionów na czele z Konfederacją Sclavinii lub SCD.

ROZDZIAŁ 4 - Przepisy końcowe
Artykuł 9
Postanowienia niniejszego statutu wchodzą w życie w dniu podpisania go przez SCD.

Podpisano
(-) Krzysztof Jan Hans van der Ice
Prezes Stronnictwa Centrowo-Demokratycznego (SCD)