Stowarzyszenie "Nova": Nasz statut
TV_Nova_logo_2017.pngolVy1EEr.png
STATUT PARTII I STOWARZYSZENIA "NOVA"

ROZDZIAŁ 1 – Partia i Stowarzyszenie
Artykuł 1
1. Partia i Stowarzyszenie "Nova" są projektami polityczno-społecznymi (z elementami innych dziedzin) działającymi na terytorium regionu Starosarmacji i Księstwa Sarmacji.
2. Siedzibą władz "Novej" jest Książęce Miasto Grodzisk. Główne oddziały partii stowarzyszenia znajdują się w Bazylei oraz Krzyśkowicach.
3. Właścicielem projektu jest Krzysztof Hans-Arped Winnicki pełniący funkcje Honorowego Prezesa Partii i Stowarzyszenia "Nova".
4. Partia Polityczna "Nova" należy do Stowarzyszenia "Nova" i posiada wybierane przez niego władze.
5. Do Stowarzyszenia "Nova" należy szereg tworzonych przez niego projektów i instytucji w tym działające na zasadzie federacji instytucje polityczne, społeczne, eksperckie i specjalistyczne stanowiące 50% zarządu Stowarzyszenia "Nova".
6. Statut Stowarzyszenia "Nova" jest tożsamy ze statutem należącej do niej partii.

Artykuł 2
1. Nazwa Partii i Stowarzyszenia "Nova" w tym także skrót NVA oraz znak graficzny są znakami zastrzeżonymi partii o której mowa w Artykule 1. Zastrzeżenie dotyczy też nazwy i loga młodzieżówki oraz partii wspierającej.
2. Zastrzeżenie dotyczy też nazwy instytucji i stowarzyszeń wspierających.
3. Dawne nazwy partii to Stowarzyszenie Demokratyczne "Hans+" oraz Stronnictwo Centrowo-Demokratyczne. Loga tych instytucji pozostają zastrzeżone.

Artykuł 3
1. Nova dąży do umocnienia więzy pomiędzy Księstwem Sarmacji a jej regionami, promocji Księstwa Sarmacji, zwiększenia aktywności obywateli kraju oraz przebudowaniem relacji między centrum a samorządami oraz krajem i innymi państwami.
2. Cele zaznaczone w niniejszym statucie Novej realizuje zgodnie z przyjętymi założeniami programowymi i poprzez uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym Rzeczpospolitej Księstwa Sarmacji i jego regionów na czele z regionem Starosarmacji, w szczególności poprzez wysuwanie kandydatów na stanowiska polityczne, organizowanie konkursów i pomoc nowym obywatelom.

ROZDZIAŁ 2 – Władze Novej
Artykuł 4
Władzami Partii i Stowarzyszenia "Nova" zwanego dalej Novą są w kolejności od najwyższej:
a) Honorowy Prezes Novej
b) Prezes Novej, zwany dalej Prezesem.
c) Rada Nadzorcza Novej
d) Zarządcy instytucji wspierających
e) Walne zgromadzenie członków zwane Kongresem.

Artykuł 5
1. Najwyższą władzą Novej jest walne zgromadzenie członków, zwane Kongresem Novej.
2. W obradach Kongresu mogą brać udział wszyscy członkowie Novej.
3. Kongres zwoływany jest, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, przez Prezesa Novej.
4. Obradom Zjazdu przewodniczy Prezes Novej, bądź w przypadku jego braku wskazany przez Kongres wiceprezes partii.
5. Prezes Novej, rozpoczynając obrady Kongresu, przedstawia zebranym przyjęty Porządek Obrad (Regulamin).
6. Każdy uczestnik Kongresu ma prawo zgłosić modyfikację do prezentowanego Porządku Obrad. Propozycja taka jest poddawana pod głosowanie Kongresu.
7. Osobami uprawnionymi do głosowania w czasie obrad Kongresu są członkowie Novej
8. Kongres podejmuje decyzje, w formie uchwał, zwykłą większością głosów osób uprawnionych, chyba, że niniejszy Statut stanowi inaczej.
9. Uchwały o zmianie statutu Novej o rrozwiązaniu Novej oraz o połączeniu Novej z inną partią Kongres podejmuje większością 2/3 głosów osób uprawnionych, w obecności przynajmniej połowy członków Novej.
10. Partia i Stowarzyszenie "Nova" mają wspólny Kongres.

Artykuł 6.
1. Prezes Novej jest wybieralny przez członków Novej,  tylko po jego rezygnacji ze stanowiska.
2. Kongres ma prawo wyboru Zastępcy Prezesa Novej.
3. Wybór Prezesa Novej następuje poprzez głosowanie tajne, na osobnej liście dyskusyjnej lub podforum.
4. Wybór Prezesa Novej następuje na kadencję trwającą przynajmniej 6 miesięcy.
5. Na wskazane wyżej stanowisko wybrana zostanie osoba, która ubiegając się o nie otrzyma w głosowaniu, o którym mowa w punkcie 2, największą liczbę głosów.

Artykuł 7.
1. Prezes Novej:
a) reprezentuje Partię w kontaktach z wszelkimi władzami na terenie Starosarmacki, Księstwa Sarmacji i poza nimi,
b) dokonuje wiążącej interpretacji statutu,
c) przyjmuje lub odrzuca deklaracje członkowskie Novej,
d) wraz z gremium partyjnym opracowuje projekty ustaw i uchwał zgłaszanych przez Novej.
2. Prezesa Novej podczas jego nieobecności zastępują wyznaczeni przez Kongres Zastępcy Prezesa Novej.
3. Jeżeli Prezes Novej to narracyjna osoba jego wszystkie obowiązki w odniesieniu do realnych mieszkańców pełni Honorowy Prezes Novej lub jego zastępca jeżeli nie jest to narracyjna osoba.

ROZDZIAŁ 3 - Członkowie
Artykuł 8.
1. Członkiem Novej może zostać każdy obywatel Księstwa Sarmacji który złoży stosowną deklarację członkowską i będzie spełniał wymogi ustalone wcześniej przez Kongres.
2. Nadanie członkostwa Novej następuje w drodze decyzji Prezesa Partii, na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej.
3. Utratę członkostwa Partii stwierdza Prezes Novej, po zasięgnięciu opinii Kongresu.
4. Członek Partii traci członkostwo Novej w sytuacji:
a) usunięcia z systemów informatycznych Księstwa Sarmacji oraz konta na forum Starosarmacji
b) odejścia z Księstwa Sarmacji do innego państwa,
c) utraty obywatelstwa Księstwa Sarmacji lub regionu Starosarmacji
5. Członek Partii może utracić członkostwo Novej w sytuacji:
a) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie popełnione przestępstwo,
b) niegodnego reprezentowania Księstwa Sarmacji, jej regionów na czele z Starosarmacją.
c) niegodnego reprezentowania Novej


ROZDZIAŁ 4 - Przepisy końcowe
Artykuł 9
Postanowienia niniejszego statutu wchodzą w życie w dniu podpisania go przez Novej.

Podpisano
(-) Aleksandra Jasnewska
Prezes Partii i Stowarzyszenia "Nova"
(-) Krzysztof Jan Hans-Arped Winnicki
Honorowy Prezes Partii i Stowarzyszenia "Nova"