Studia
Na Uniwersytecie Starosarmackim obowiązuje następująca hierarchia stopni i tytułów naukowych: bakałarz, magister, doktor, profesor.

Studia licencjackie
Aby zapisać się na studia licencjackie, należy wnieść opłatę w wysokości 10 tys. libertów i zgłosić się do kierownika wybranego instytutu. Jeśli zakres zainteresowań nie pokrywa się z profilem działających jednostek, studia prowadzone są w ramach Kolegium Sztuk Wyzwolonych. Wskazane jest, by kandydat posiadał obywatelstwo Księstwa Sarmacji bądź innego państwa wirtualnego i udokumentował, że zamieszkuje je przynajmniej od trzech miesięcy.

Aby zdobyć stopień bakałarza, należy przygotować trzy krótkie rozprawy naukowe (2-3 strony znormalizowanego tekstu) pod kierunkiem opiekuna.

Studia magisterskie
Aby zapisać się na studia magisterskie, należy posiadać nostryfikowany stopień bakałarza wnieść opłatę w wysokości 20 tys. libertów i zgłosić się do kierownika wybranego instytutu. Jeśli zakres zainteresowań nie pokrywa się z profilem działających jednostek, studia prowadzone są w ramach Kolegium Sztuk Wyzwolonych.

Aby zdobyć tytuł magistra, należy przygotować rozprawę naukową (2-3 strony) i pracę magisterską (7-10 stron) pod kierunkiem opiekuna.

Studia doktoranckie
Aby zdobyć tytuł doktora, należy przygotować rozprawę doktorską (15 stron) pod kierunkiem opiekuna. Należy także przygotować co najmniej fragment wykładów dla studiów niższego stopnia pod kierunkiem opiekuna.

Docelowo stopnie i tytuły naukowe przyznaje Uczelniana Komisja Egzaminacyjna złożona z dyrektora odpowiedniego instytutu, pracownika naukowego wskazanego przez dyrektora instytutu, prorektora ds. naukowych lub rektora. Komisja decyduje o przyznaniu stopnia na podstawie pracy złożonej przez studenta jednomyślnie.
W komisji musi zasiadać:
- w przypadku nadawania stopnia bakałarza - jeden mgr net.
- w przypadku nadawania stopnia magistra - jeden dr net.
- w przypadku nadawania stopnia doktora - jeden prof. net. i jeden dr net.

Stopień prof. net. nadaje Książę Sarmacji na wniosek rektora, Senatu Księstwa Sarmacji.
***

Aby nostryfikować dyplom wirtualnej uczelni wyższej lub tytuł naukowy, skompletuj dokumentację i skontaktuj się z rektorem.