Statut
lPlZ6AUX.png

Statut
Teutońskiej Lwiej Gwardii KrólewskiejAf gešrifted: 06.11.2016 Jaar


Paragraf 1. Teutońska Lwia Gwardia Królewska

1. Teutońska Lwia Gwardia Królewska zwana dalej Gwardią, jest organizacją paramilitarną podległą Królowi Teutonii, wykonującą zadania z zakresu ochrony osób, obiektów i urządzeń ważnych ze względu na dobro i interes Królestwa Teutonii, promowania patriotyzmu wśród społeczeństwa teutońskiego i pilnowania porządku publicznego na terytorium Królestwa Teutonii. Gwardia może również używać skróconej nazwy TLGK.
2. Gwardia działa na podstawie przepisów zawartych w Ustawie Sejmu Księstwa Sarmacji nr 253 o organizacjach paramilitarnych, Dekrecie Króla Teutonii nr 2/2016 w sprawie utworzenia Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej oraz niniejszego statutu.
3. Gwardia swoim działaniem obejmuje terytorium Królestwa Teutonii. Dla właściwego realizowania swoich celów Gwardia może prowadzić działalność poza granicami Królestwa Teutonii. Siedzibą Gwardii jest Cesarskie Miasto Stołeczne Srebrny Róg.
4. Nazwa Gwardii jest prawnie zastrzeżona.
5. Cele statutowe Gwardii są wykonywane przez jej członków lub osoby niezrzeszone w Gwardii, zatrudnione w tym celu.


Paragraf 2. Cele i sposoby działania

1. Gwardia realizuje następujące cele:
  1) ochrona osób, obiektów i urządzeń ważnych ze względu na dobro i interes Królestwa Teutonii, w szczególności ochrona osoby Króla Teutonii i jego rodziny,
  2) promocja postaw patriotycznych wśród społeczeństwa Królestwa Teutonii,
  3) podejmowanie działań mających na celu promowanie Królestwa Teutonii, w szczególności jego kultury, historii i wieloletnich tradycji,
  4) wzmacnianie obronności Królestwa Teutonii poprzez działania o charakterze pro obronnym, przygotowującym społeczeństwo do ewentualnego przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym i zewnętrznym,
  5) zrzeszanie osób zainteresowanych wojskowością, kulturą, historią i tradycją Królestwa Teutonii,
  6) pilnowanie porządku publicznego na terytorium Królestwa Teutonii,
  7) dbanie o powszechne dobro i interes Królestwa Teutonii oraz Narodu Teutońskiego,
  8) godne reprezentowanie Królestwa Teutonii pośród narodów ościennych.

2. Sposoby realizacji:
  1) zabezpieczanie osób, obiektów i urządzeń ważnych ze względu na dobro i interes Królestwa Teutonii,
  2) organizowanie ochrony mającej zabezpieczać osobę Króla Teutonii i jego rodzinę w trakcie różnego rodzaju wydarzeń mających miejsce w Królestwie Teutonii, czy też poza jego granicami,
  3) prowadzenie działalności propagandowej nawołującej do pielęgnowania i publicznego okazywania patriotyzmu przez Teutończyków,
  4) organizowanie przedsięwzięć lub współdziałanie w przedsięwzięciach związanych z kulturą, historią i tradycją Królestwa Teutonii,
  5) organizowanie szkoleń mających na celu wzmocnienie obronności Królestwa Teutonii i promowanie postaw pro obronnych wśród Teutończyków,
  6) organizowanie pracy dla osób chcących udzielać się na polach wojskowości, kultury i historii Królestwa Teutonii,
  7) dbanie o porządek publiczny na obszarze Królestwa Teutonii poprzez piętnowanie zachowań godzących w dobro, interes i obyczaje Królestwa i Narodu Teutonii, osoby Króla oraz jego rodziny,
  8) poświęcanie swojego czasu i wysiłku dla budowania zwartej, silnej i wolnej Teutonii,
  9) reprezentowanie rycerskich wartości, które ukształtowały społeczeństwo teutońskie i uczyniły je jednym z najszlachetniejszych społeczeństw tego świata.


Paragraf 3. Członkowie Gwardii, ich prawa i obowiązki

1. Członkiem Gwardii może zostać osoba będąca obywatelem Królestwa Teutonii, posiadającym nieposzlakowaną opinię, która złożyła do Komendanta wniosek o przyjęcie do Gwardii.
2. Komendant po otrzymaniu wniosku o przyjęcie do Gwardii prywatnie przeprowadza proces rekrutacyjny podczas, którego poznaje kandydata zadając mu pytania. Ponadto Komendant może się zwrócić do osób trzecich w celu poznania ich opinii o kandydacie.
3. Komendant po zakończeniu procesu rekrutacyjnego przyjmuje lub odrzuca wniosek kandydata w drodze Rozporządzenia. Jeśli wniosek został przyjęty Komendant, w drodze Rozporządzenia, mianuje kandydata na stopień Gwardzisty. Nowo mianowany Gwardzista ma obowiązek złożyć publiczną przysięgę w dziale Gwardii na forum Królestwa Teutonii według następującej roty:
"Ja, Lwi Gwardzista Królewski,
świadom podejmowanych obowiązków
przysięgam
służyć wiernie Królestwu i Narodowi Teutońskiemu,
Króla i rodziny jego strzec nawet z narażeniem własnego życia.
Stać na straży granic, praw i dobrego imienia Teutonii,
ofiarnie i sumiennie wykonywać powierzone mi obowiązki.
Przestrzegać dyscypliny służbowej,
lojalnym wobec przełożonych być.
Dochować tajemnic związanych ze służbą,
Bronić Honoru, Godności i Wolności swojej oraz każdego Teutończyka.
Jeśli zaś przysięgi mej nie dochowam
niechaj przeklęty będę na wieku wieków."


4. Członkowie Gwardii dzielą się na:
  1) szeregowych,
  2) podoficerów,
  3) oficerów.

5. Szeregowym jest osoba, która pozytywnie przeszła proces rekrutacyjny i posiada stopień Gwardzisty bądź Starszego Gwardzisty.
6. Podoficerem jest osoba, która pozytywnie przeszła proces rekrutacyjny i posiada stopień Kaprala, Wachmistrza bądź Chorążego.
7. Oficerem jest osoba, która pozytywnie przeszła proces rekrutacyjny i posiada stopień Porucznika, Kapitana, Majora, Pułkownika lub Brygadiera.
8. Każdy członek Gwardii jest zobowiązany:
  1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Gwardii,
  2) dbać o dobre imię Gwardii,
  3) popierać i czynnie realizować cele Gwardii wymienione w ustępie 1. Artykułu 2.,
  4) przestrzegać postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa,
  5) stosować się do poleceń przełożonych.

9. Każdy członek Gwardii ma prawo:
  1) do wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Gwardii,
  2) do posiadania legitymacji Gwardii,
  3) do zgłaszania własnych inicjatyw,
  4) do odwołania się od Rozporządzeń i Rozkazów Komendanta,
  5) do dobrowolnego wystąpienia z Gwardii.


Paragraf 4. Struktura organizacyjna

1. Gwardia do realizacji swoich celów statutowych może powoływać różnego rodzaju jednostki organizacyjne, którymi kieruje Komendant.


Paragraf 5. Władze

1. Władzę w Gwardii sprawuje Komendant powoływany i odwoływany przez Króla Teutonii.
2. Komendant jest przełożonym wszystkich członków Gwardii.
3. Komendantowi z racji sprawowanej funkcji przysługuje stopień Brygadiera w Gwardii.
4. Do obowiązków Komendanta należą:
  1) realizacja celów zawartych w ustępie 1. Artykułu 2,
  2) organizowanie polityki kadrowej, finansowej oraz struktury organizacyjnej Gwardii,
  3) określanie i wykonywanie programu szkolenia członków Gwardii oraz zapewnienie im właściwych warunków ich przebiegu,
  4) współdziałanie z organami samorządowymi Królestwa Teutonii,
  5) określanie wzorów umundurowania, stopni w Gwardii i wzorów legitymacji członków Gwardii,
  6) prowadzenie Dziennika Praw Gwardii,
  7) przestrzeganie postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa,
  8) zapewnianie członkom Gwardii wsparcia w każdej dostępnej formie,
  9) dawanie podwładnym wzorowego przykładu zachowania oraz kompetencji służbowych,
  10) bieżące analizowanie efektywności pracy swoich podwładnych i informowanie ich o zauważonych nieprawidłowościach,
  11) rozpatrywanie wniosków o przyjęcie do Gwardii,
  12) przeprowadzanie procesu rekrutacyjnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Gwardii,
  13) odpowiadanie za poczynania swoje i swoich podkomendnych bezpośrednio przed Królem Teutonii.

5. Komendant ma prawo:
  1) przekazać część swych uprawnień pozostałym członkom Gwardii,
  2) wydawać polecenia w postaci Rozporządzeń i Rozkazów,
  3) mianować swego Zastępcę spośród członków Gwardii,
  4) zwołać zebranie Gwardii w celu omówienia spraw najwyższej wagi,
  5) nagradzać i karać członków Gwardii,
  6) zgłosić czasową niemożność sprawowania pełnionej funkcji.


Paragraf 6. Nagrody i kary

1. Członek Gwardii, który wzorowo wykonuje obowiązki, przejawia inicjatywę w służbie oraz doskonali kwalifikacje zawodowe możne zostać wyróżniony przez:
  1) pochwałę,
  2) przedstawienie do odznaczenia,
  3) mianowanie na wyższy stopień.

2. Członek Gwardii może zostać ukarany przez:
  1) upomnienie,
  2) naganę,
  3) obniżenie stopnia,
  4) zawieszenie w czynnościach służbowych,
  5) pozbawienie stopnia i wydalenie ze służby.

3. O nagrodzeniu członka Gwardii lub jego ukaraniu decyduje Komendant po zaciągnięciu opinii innych Gwardzistów ze szczególnym uwzględnieniem przełożonych.


Paragraf 7. Symbole

1. Gwardia ma prawo posiadać własny herb i sztandar, które ustanawia Komendant w drodze Rozporządzenia.


Paragraf 8. Sytuacje nadzwyczajne

1. W razie wakatu na stanowisku Komendanta do czasu powołania nowego, dowództwo przejmuje Zastępca. W przypadku, gdy Zastępca nie został mianowany, dowództwo przekazane zostaje najwyższemu rangą Gwardziście. Zastępca, bądź najstarszy rangą członek Gwardii nie może piastować dowództwa dłużej niż trzy miesiące.
2. W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Komendanta do czasu ustania przeszkody w sprawowaniu funkcji dowództwo przejmuje Zastępca. W przypadku, gdy Zastępca nie został mianowany, dowództwo przekazane zostaje najwyższemu rangą członkowi Gwardii. Czasowa niemożność sprawowania obowiązków przez Komendanta nie może przekraczać okresu trzech miesięcy.
3. Zastępca bądź najwyższy rangą członek Gwardii w sytuacjach wymienionych w ustępach 1. i 2. niniejszego Paragrafu przejmuje wszystkie prawa i obowiązki Komendanta zawarte w Paragrafie 5. z zastrzeżeniem punktów 3), 5) i 6) ustępu 5.


Paragraf 9. Przepisy końcowe

1. Uchwalenie i każdorazowa zmiana niniejszego statutu wymaga zgody Króla Teutonii.


aS30e98R.png