Kodeks Domu von Thorn
Ród von Thorn najstarszym rodem wirtualnego świata będąc Dom von Thorn do życia powołuje i stanowi ten Kodeks spisując zasady nasze, cnoty i cele, na wieczność zapewniając sobie należne miejsce pośród pospołu.

Bycie Członkiem, Szlachcicem i Arystokratą Domu von Thorn to coś więcej niż bycie obywatelem wirtualnego kraju. Toteż członkowie jego na cnoty i zasady tu spisane zawsze baczenie mają, a przez wzgląd na miłość do Ojczyzny swojej i Rodu służą im swą wiedzą i zaangażowaniem. Gotowi nawet najwyższą ofiarę złożyć na ołtarzu Rodu, a kto się od tych zapisów uchylać będzie, sromotą po wsze czasy się pokryje miejsca dla niego wśród Rodu zabraknie.

Członek, Szlachcic i Arystokrata Domu von Thorn w pierwszej kolejności służy Ojczyźnie i Suwerenowi, w drugiej Wielkiemu Rodowi von Thorn, a w trzeciej - swej Rodzinie i Klanowi. Dom von Thorn budował swoją potęgę na przestrzeni wirtualnych lat poprzez zaufanie, pomoc, zaangażowanie, wierność, honor i odwagę - cechy te, jako najważniejsze dla Członka Domu, wyznaczają jego drogę i działania na chwałę Rodu i jego samego. Wstyd jest jako blizna na drzewie, nie znika, lecz powiększa się z czasem.

Członkowi, Szlachcicowi i Arystokracie Domu von Thorn nie obca jest cnota powagi, prawdy, prawości i sprawiedliwości. Śmianie się z poważnych spraw jest sprzeczne z chwalebnym obyczajem, gdyż wskazuje na brak szacunku. Niezgodne z obyczajem jest rozsiewanie plotek, ponieważ te rozchodzą się i rodzą niesnaski.

Wspaniały Dom von Thorn chwali sobie wytrwałość, samodoskonalenie i ambicję dlatego, że wytrwała praca dla Ojczyzny poprzez samodoskonalenie i ambicję przynosi chwałę Jej, Rodowi i nam samym. Członek, Szlachcic i Arystokrata Domu czyni szczególne starania by chwałę tę pomnażać i by potomnym i kolejnym po nas pokoleniom, w Ojczyźnie naszej żyło się lepiej. Członek Domu pamięta o słowach "Gdy inni mówią o Tobie źle, to nie odpłacaj złem, lecz raczej zastanów się nad tym, czy nie mogłeś sumienniej wykonywać swych obowiązków."

Dom von Thorn to ostoja dobroci, współczucia i gościnności. Cześć przodków i tradycji jest dla nas ważnym elementem codziennego doskonalenia i służby Ojczyźnie. Cenimy niezależność i szanujemy wzajemne różnice.

Członkowie Domu von Thorn, czy przez krew, czy z przysięgi, chcący awansować w randze Rodu muszą dowieść swych cnót przez służbę i posłuszeństwo. Tylko osoba będąca wzorcem wszystkich umiejętności i cnót może prawdziwie nazywać się Arystokratą z Wielkiego Rodu von Thorn.

Na czele Domu von Thorn stoi Senior, który wraz z Starszyzną Rodu stanowi najwyższą instancję Domu. Do Seniora należy ostateczne zdanie w sprawach rodzinnych, zaś w szczególnych wypadkach zasięga On opinii Starszyzny. Decyzja Starszyzny i Seniora jest ostateczna i nie ma od niej odwołania. Najwyższy szacunek należy się Starszyźnie Rodu oraz wszystkim członkom Domu.

Członek, Szlachcic i Arystokrata Rodu wszystko co czyni, czyni w imieniu Domu swego, ku chwale bądź wstydzie jego. Zhańbienie Ojczyzny, Suwerena bądź Rodu swego będzie karane wygnaniem z Rodu na zawsze.

Członkowie Domu von Thorn szanując swoje odrębne poglądy działają w myśl zasady "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego". Każdy Członek Rodziny ma obowiązek udzielać wsparcia i pomocy drugiemu Członkowi Rodziny bez względu na różnice w poglądach, przekonaniach i dokonaniach.

Wszelkie utarczki, niedomówienia i niejasności pośród Członków Domu rozstrzygane będą bezwzględnie wewnątrz Rodu, nie zaś na forum publicznym. Winny złamania tej zasady wygnaniem ukarany będzie.

Senior Domu wyraża zgodę na ślub Syna lub Córki Domu, i decyzja ta jest wiążąca dla Rodzica wydającego dziecko swoje. Sprzeniewierzenie się tej zasadzie i powzięcie małżeństwa wbrew Domowi karane będzie wygnaniem. Decyzję o przyjęciu do Domu i Rodu von Thorn podejmuje Starszyzna Rodu, a decyzja ta jest ostateczna. Adopcje sprzeczne z tą zasadą z mocy Kodeksu Rodu nieważne pozostaną.

Nowy Członek Domu może przyjąć nazwisko von Thorn i nosić je z dumą, oraz zobowiązany jest złożyć publicznie przysięgę na wierność i lojalność Rodowi swemu - "Ja [imię, nazwisko, nick] swym honorem i krwią przysięgam wierność i lojalność Domowi i Rodowi von Thorn i akceptuję Kodeks Rodu wraz z konsekwencjami z niego wynikającymi. Cu uczynię policzone zostanie na chwałę lub wstyd Rodu, na mym honorze zasługą lub plamą po wsze czasy będzie."

Lojalność i wierność składane w przysiędze niczym magiczny węzeł wiążą Ród i Członków Domu. Każdy, kto z Domu wygnanym będzie, wyrzeknie się Rodu, czy odejdzie bez słowa, powrotu do Rodu mieć nie będzie po wsze czasy, chyba, że wyrażając skruchę i poddając się pod osąd Starszyźnie Rodu. Zakazane jest posługiwanie się czcigodnym nazwiskiem von Thorn osobom nie będącym lub przestającym być Członkami Wielkiego Rodu i Domu von Thorn.

Spisano na wsze czasy w Grodzisku dnia 25 stycznia 2008 roku
Zaktualizowano wolą Domowników dnia 1 lutego 2016 roku