Statut
Sarmackiej Partii Narodów

Art. 1. Przepisy ogólne

1. Sarmacka Partia Narodów, zwana dalej „SPN”, jest partią polityczną działającą na podstawie niniejszego Statutu, zwanego dalej Statutem i może używać skróconej formy SPN.
2. SPN działa na obszarze Księstwa Sarmacji, a je siedzibą jest m. st. Almera.
3. SPN opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
4. Członkami założycielami SPN Laurencjusz Ma Hi von Vincis-Kazakov (AF 766), Herman Kolineusz (AF 946) i Julian Fer (AF827).
5. Partia została zarejestrowana w dniu 20 lipca 2015 r. pod numerem instytucji ID: S00070 przez Ministra Spraw Wewnętrznych Wicehrabiego Beznadzieja AFiastego (AF462).

Art. 2. Znaki i symbole

1. SPN ma prawo do używania odznak, legitymacji, pieczęci, barw, symboli i znaków graficznych na zasadach określonych przez Przewodniczącego lub wybranych w ramach głosowania przez jej członków.

Art. 3. Cele partii

1. Sarmacka Partia Narodów poprzez udział w życiu publicznym Księstwa Sarmacji zmierza do osiągnięcia następujących celów:

1) umocnienia niepodległego bytu i umocnienia międzynarodowej pozycji Księstwa Sarmacji zwanego dalej „KS”,
2) umocnienia siły i bezpieczeństwa Księstwa, a w szczególności jego zdolności do podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych w interesie Obywateli i całego sarmackiego Narodu,
3) umocnienia praworządności ,
4) szerzenia postaw patriotycznych oraz wzmacniania solidarności społecznej i narodowej Sarmatów w kraju i poza jego granicami,
5) rozwoju gospodarczego Sarmacji,
6) rozwoju inicjatyw społecznych w zakresie kultury, nauki i sportu oraz innych inicjatyw obywatelskich mieszkańców.
Art. 4. Członkostwo

1. Członkiem SPN może być osoba, która zamieszkuje dowolny samorząd Księstwa Sarmacji i nie należy do innej organizacji o charakterze politycznym (wyjątek - Sarmacka Zjednoczona Partia Monarchofaszystowska) na terenie Księstwa oraz korzysta z pełni praw publicznych.
2. Członkowie SPN dzielą się na:

1) członków nieuprawnionych,
2) członków uprawnionych,
3) członków honorowych,

3. Członkowie są przyjmowani do SPN na mocy decyzji Przewodniczącego lub po złożeniu poręczenia przez co najmniej dwóch uprawnionych członków oraz po złożeniu pisemnej deklaracji o zapoznaniu się i przyjęciu do stosowania w życiu codziennym zasad zawartych w niniejszym statucie.
4. Członkiem nieuprawnionym jest mieszkaniec KS, do czasu uzyskania Obywatelstwa nie może pełnić funkcji partyjnych, a o jego udziale w głosowaniach decyduje Przewodniczący partii.
5. Członkiem uprawnionym jest mieszkaniec KS, który uzyskał Obywatelstwo i ma pełne prawa członkowskie.
6. Członkiem honorowym jest mieszkaniec KS, którego zasługi przyczyniły się do rozwoju SPN.
7. Członkostwo ustaje lub może zostać zawieszone przez Przewodniczącego wskutek:

1) nieprzestrzegania zarządzonej w głosowaniu dyscypliny partyjnej,
2) członkostwa w innej partii lub aktywnego jej wspierania,
3) skazania i osadzenia w więzieniu po określeniu statusem „więzień JKM”,
4) utraty statutu „Dobry Obywatel” bez podania przyczyny w ciągu 7 dni,
5) nie uczestniczeniu w 2 głosowaniach,
6) rozwiązaniu partii,
7) ustanie członkostwa nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do SPN.

8. Od decyzji o skreśleniu z listy członków lub zawieszeniu przysługuje odwołanie, które zostanie rozpatrzone w ciągu 7 dni. Decyzja jest ostateczna.
Art. 5. Władze

1. Władzami naczelnymi Sarmackiej Partii Narodów są:

1) Przewodniczący,
2) Zastępca Przewodniczącego,
3) Kasjer,
4) Rada Polityczno-Programowa na czele, której stoi jej Przewodniczący.

2. Właścicielem partii jest założyciel parti w Radzie Ministrów Laurencjusz Ma Hi von Vincis-Kazakov (AF 766), tj. osoba która złożyła opłatę w Radzie Ministrów w związku z założeniem SPN.
3. Dyscyplina partyjna, to obowiązek głosowania w sprawie wprowadzanego aktu prawa tak, jak zostało to ustalone przez przewodniczącego partii lub w ramach zarządzonego przez niego głosowania. Obowiązek ten obejmuje wszystkich członków tego partii.
4. Nie przestrzeganie dyscypliny partyjnej może skutkować czasowym zawieszeniem jej członka, bądź jego wydaleniem z szeregów partii.
Art. 6. Podstawowe obowiązki

1. Dyscyplina partyjna, to obowiązek głosowania w sprawie wprowadzanego aktu prawa tak, jak zostało to ustalone przez przewodniczącego partii lub w ramach zarządzonego przez niego głosowania. Obowiązek ten obejmuje wszystkich członków tego partii.
2. Nie przestrzeganie dyscypliny partyjnej może skutkować czasowym zawieszeniem jej członka, bądź jego wydaleniem z szeregów partii.