Wyposażenie Osobiste Gwardzisty
0MWKg6lg.png
Granatnik „Mieszko Maksymilian” kalibru 40 mm mieszczący 3 pociski w magazynku. Do tego cała kolekcja landrynek! Niebieski - ćwiczebny, szary - chemiczny, złoty ścięty - przeciwpancerno-odłamkowy i złoty - odłamkowo-burzący.
Gx2fzkVd.png
Karabin szturmowy „Frunze” 44, kaliber 5,45 mm, waga 3,5 kg, magazynek mieści 40 naboi. Dla smaczku podwieszany granatnik kaliber 40 mm o masie 1,5 kg
koTdV375.png
Karabinek „Frunze” S4, kaliber 5,45 mm, 30 naboi w magazynku, waga 2,5 kg z granatnikiem kalibru 30 mm o wadze 1 kg.
T93vpYlo.png
Strzelba „Słomagromica” z chwytem pistoletowym, rączką do szybkiego przeładowania i pojemności od 3 do 6 nabojów. Kaliber 12mm
CnYY3Ol4.png

Pistolet „Tul” 99, kaliber 9,9 mm, 12 naboi w magazynku, masa 0,6 kg.6] Kamizelki Kuloodporne

174862.jpeg7] Hełm do zadań bojowych i antyterrorystycznych;

661a62f3d7e39f92a78424dc5f55e0c9.jpg

Hełm zaprojektowany przez firmę Revision.
Re­vi­sion zbu­do­wa­ło ultra no­wo­cze­sny hełm przy­po­mi­na­ją­cy mo­to­cy­klo­wy kask, który nie tylko za­pew­nia pełną ochro­nę przed po­ci­ska­mi (łącz­nie z twa­rzą chro­nio­ną przez ku­lo­od­por­ny wi­zjer), lecz po­sia­da także wy­świe­tlacz sys­te­mu HE­aDS-UP (Hel­met Elec­tro­nics and Di­splay Sys­tem-Upgra­de­able Pro­tec­tion), współ­pra­cu­ją­cy ze smart­fo­nem na An­dro­ida i do­star­cza­ją­cy żoł­nie­rzo­wi naj­po­trzeb­niej­szych in­for­ma­cji.