Zarządzenia Dyrektora Instytutu Prawa
Cytuję:
Eldorat, dn. 4 września 2020 roku
Zarządzenie Dyrektora Instytutu Prawa nr 2/2020
w sprawie czasowego zwolnienia od obowiązku uiszczenia czesnego

Na podstawie § 18 ust. 4 Statutu Akademii Neksjalistycznej z dnia 29 maja 2020 roku zarządzam, co następuje:

§ 1. Osoby, które do dn. 11 września 2020 roku złożą wniosek o przyjęcie na studia magisterskie na kierunku Prawo zwalniam z obowiązku uiszczenia czesnego.

§ 2. Osoby, które do dn. 11 września 2020 roku złożą wniosek o przyjęcie na studia doktoranckie na kierunku Prawo zwalniam z obowiązku uiszczenia czesnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Dyrektor Instytutu Prawa

Cytuję:
Cytuję:
Eldorat, dn. 3 września 2020 roku
Zarządzenie Dyrektora Instytutu Prawa nr 1/2020
w sprawie określenia wymagań edukacyjnych oraz przebiegu studiów

Na podstawie § 18 ust. 4 Statutu Akademii Neksjalistycznej z dnia 29 maja 2020 roku zarządzam, co następuje:

§ 1. Otwieram w ramach Instytutu Prawa studia magisterskie na kierunku Prawo.

§ 2. Otwieram w ramach Instytutu Prawa studia doktoranckie na kierunku Prawo.

§ 3. Wymagania edukacyjne oraz przebieg studiów, o jakich mowa w § 1 i 2, określają załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Dyrektor Instytutu Prawa
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2020
Studia magisterskie - kierunek Prawo
1. Czesne: 5.000 lt
2. Wymagania wstępne: brak
3. Program studiów:
a) studia objęte są w pełni indywidualnym tokiem nauki - student uczy się z materiałów wskazanych przez Tutora oraz podejmuje wskazane przez niego zadania;
b) sporządzenie pod opieką Tutora pracy magisterskiej, badań naukowych, zaliczenie praktyki zawodowej lub przygotowanie projektu społecznego.
4. Tok studiów:
a) złożenie wniosku do Rektora o przyjęcie na studia wraz z potwierdzeniem przelewu opłaty czesnego;
b) decyzja Rektora o przyjęciu na studia wraz ze wskazaniem Tutora bądź decyzja odmowna z uzasadnieniem;
c) kontakt z Tutorem w celu realizacji programu studiów;
d) nadanie dyplomu ukończenia studiów przez Rektora na wniosek Tutora bądź skreślenie z listy studentów;
e) skierowanie przez Rektora wniosku do Księcia Sarmacji o nadanie tytułu magistra internetowego.
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1/2020
Studia doktoranckie - kierunek Prawo
1. Czesne: 10.000 lt
2. Wymagania wstępne: tytuł magistra internetowego prawa
3. Program studiów:
a) lektura wskazanych przez Tutora wykładów lub innych materiałów zakończona egzaminem (fakultatywnie);
b) sporządzenie pod opieką Tutora rozprawy doktorskiej, serii artykułów naukowych, dokonanie badań naukowych lub przygotowanie projektu społecznego;
c) publiczna obrona przed Senatem Akademii rozprawy doktorskiej, serii artykułów naukowych, wyników badań naukowych lub projektu społecznego bądź innego istotnego osiągnięcia naukowego.
4. Tok studiów:
a) złożenie wniosku do Rektora o przyjęcie na studia wraz z potwierdzeniem przelewu opłaty czesnego;
b) decyzja Rektora o przyjęciu na studia wraz ze wskazaniem Tutora bądź decyzja odmowna z uzasadnieniem;
c) kontakt z Tutorem w celu realizacji programu studiów;
d) publiczna obrona przed Senatem Akademii;
d) nadanie dyplomu ukończenia studiów przez Rektora na wniosek Tutora bądź skreślenie z listy doktorantów;
e) skierowanie przez Rektora wniosku do Księcia Sarmacji o nadanie stopnia naukowego doktora internetowego prawa.