Zarządzenia Rektora
Eldorat, 02. 09. 2020 r.
Zarządzenie Rektora 8/2020

na podstawie § 8 pkt a i b oraz 19 pkt b Statutu Akademii Neksjalistycznej z 29 maja 2020 r.

§ 1. Tworzę Instytut Prawa.

§ 2. Zatrudniam dr net. Brunona Krasnodębskiego na stanowisku docenta w Instytucie Prawa, przenosząc go z Instytutu Mikrozofii.

§ 3. Mianuję dr net. Brunona Krasnodębskiego Dyrektorem Instytutu Prawa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

dr net. prof. AN Janusz Adam Zabieraj
Rektor Akademii Neksjalistycznej
Eldorat, 06. 08. 2020 r.
Zarządzenie Rektora 7/2020

na podstawie § 7 ust. 4 Statutu Akademii Neksjalistycznej z 29 maja 2020 r.

§ 1. Pracownik zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego może zostać na wniosek własny bądź z woli Rektora przeniesiony przez Rektora w stan emerytalny.

§ 2. Emerytowany pracownik traci prawo do pobierania wynagrodzenia, nie może też pełnić żadnych funkcji w organach uczelni ani być promotorem.

§ 3. Rektor na wniosek emerytowanego profesora bądź z własnej woli może go odwołać ze stanu emerytalnego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

dr net. prof. AN Janusz Adam Zabieraj
Rektor Akademii Neksjalistycznej

Eldorat, 29. 06. 2020 r.
Zarządzenie Rektora 6/2020

na podstawie § 8 pkt b Statutu Akademii Neksjalistycznej z 29 maja 2020 r.

§ 1. Przekształcam Instytut Mikrozofii i Filologii Vernońskiej w Instytut Mikrozofii.

§ 2. Wszyscy pracownicy oraz studenci Instytutu Mikrozofii i Filologii Vernońskiej pozostają na swoich stanowiskach w Instytucie Mikrozofii.

§ 3. Mianuję siebie Dyrektorem Instytutu Mikrozofii.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

doc. dr net. Janusz Adam Zabieraj
Rektor Akademii Neksjalistycznej

Eldorat, 17. 06. 2020 r.
Zarządzenie Rektora 5/2020

na podstawie § 7 ust. 4 Statutu Akademii Neksjalistycznej z 29 maja 2020 r.

§ 1. Zobowiązuję każdego studenta i doktoranta do publikowania swoich prac dyplomowych w Wydawnictwie Akademii Neksjalistycznej.:

§ 2. Określam wynagrodzenie przysługujące studentom i doktorantom za opublikowanie pracy, płatne 10 dni po publikacji, w wysokości:
a) 50% tantiem i dotowań w przypadku prac magisterskich;
b) 75% tantiem i dotowań w przypadku prac doktorskich.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
doc. dr net. Janusz Adam Zabieraj
Rektor Akademii Neksjalistycznej

Eldorat, 15. 06. 2020 r.
Zarządzenie Rektora 4/2020

na podstawie § 7 ust. 4 oraz § 10 Statutu Akademii Neksjalistycznej z 29 maja 2020 r.

§ 1. Określam następujące stawki wynagrodzenia funkcyjnego pracowników naukowych Akademii Neksjalistycznej:
a) Kanclerz i Rektor - 25% wynagrodzenia profesora zwyczajnego;
b) Prorektor - 15% wynagrodzenia profesora zwyczajnego;
c) Dyrektor Instytutu - 10% wynagrodzenia profesora zwyczajnego.

§ 2. Wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
doc. dr net. Janusz Adam Zabieraj
Rektor Akademii Neksjalistycznej

Eldorat, 08. 06. 2020 r.
Zarządzenie Rektora 3/2020

na podstawie § 8 pkt a i b oraz 19 pkt b Statutu Akademii Neksjalistycznej z 29 maja 2020 r.

§ 1. Tworzę Instytut Faktów Niepotwierdzonych i Przypuszczeń

§ 2. Zatrudniam dr net. Guedesa de Lima na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Faktów Niepotwierdzonych i Przypuszczeń.

§ 3. Mianuję dr net. Guedesa de Lima prof. AN Dyrektorem Instytutu Faktów Niepotwierdzonych i Przypuszczeń

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

doc. dr net. Janusz Adam Zabieraj
Rektor Akademii Neksjalistycznej

Eldorat, 01. 06. 2020 r.
Zarządzenie Rektora 2/2020

na podstawie § 7 ust. 4 oraz § 10 Statutu Akademii Neksjalistycznej z 29 maja 2020 r.

§ 1. Określam następujące stawki wynagrodzenia pracowników naukowych Akademii Neksjalistycznej:
a) asystent - 1000 lt;
b) docent - 3000 lt;
c) profesor nadzwyczajny - 4000 lt;
d) profesor zwyczajny - 6000 lt.

§ 2. Wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca, pod warunkiem, że pracownik naukowy opublikował w poprzednim miesiącu wyniki badań naukowych bądź przesłał Rektorowi sprawozdanie z pracy naukowo-dydaktycznej, zwłaszcza opieki nad studentami.

§ 3. Rektor może udzielić premii w wysokości 20% stawki określonej w § 1. każdemu pracownikowi w zamian za jego osiągnięcia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

doc. dr net. Janusz Adam Zabieraj
Rektor Akademii Neksjalistycznej

Eldorat, 29. 05. 2020 r.
Zarządzenie Rektora 1/2020

na podstawie § 8 pkt a i b oraz 19 pkt b Statutu Akademii Neksjalistycznej z 29 maja 2020 r.

§ 1. Tworzę Instytut Mikrozofii i Filologii Vernońskiej.

§ 2. Zatrudniam dr net. Janusza Adama Zabieraja na stanowisku docenta w Instytucie Mikrozofii i Filologii Vernońskiej.

§ 3. Mianuję doc. dr net. Janusza Adama Zabieraja Dyrektorem Instytutu Mikrozofii i Filologii Vernońskiej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

dr net. Janusz Adam Zabieraj
Rektor Akademii Neksjalistycznej