Statut Akademii Neksjalistycznej
35k57.png

STATUT
AKADEMII NEKSJALISTYCZNEJ

Neksjalizm mikronacyjny jest dyscypliną naukową niezwykle potrzebną w wirtualnym świecie i jednocześnie przez swoją złożoność wymagającą osobnej instytucji, w której może być odkrywany i nauczany. Dlatego też, uznając zasługi prof. net. Piotra de Zayma jako pioniera neksjalizmu mikronacyjnego, lecz dostrzegając potrzebę większego rozwoju tej dyscypliny, tworzy się mocą poniższego Statutu Akademię Neksjalistyczną.

Rozdział I - Postanowienia ogólne
§ 1
Akademia Neksjalistyczna, zwany dalej Akademią, jest powołana do kształcenia i wychowywania oraz prowadzenia badań naukowych w duchu neksjalizmu mikronacyjnego. Swoją działalnością przygotowuje do rozwiązywania wszelkich zadań, jakie stwarza wirtualny świat, wykorzystując neksjalizm jako dyscyplinę łączącą osiągnięcia wszystkich nauk.

§ 2
Akademia opiera swoje działania na niniejszym Statucie, aktach prawa wewnętrznego wydanych na jego podstawie oraz aktach prawa powszechnie obowiązującego.

§ 3
1. Nadzór nad Akademią sprawuje jej założyciel – Janusz Adam Zabieraj jako Kanclerz.
2. W przypadku śmierci albo rezygnacji z pełnienia funkcji Kanclerza, jego następcę wybiera Senat Akademii.
3. W przypadku, gdy Kanclerzem jest jedyny pracownik Akademii, jego odejście jest równoznaczne z likwidacją uczelni.
4. Kanclerz wydaje zarządzenia jako akty wykonawcze oraz decyzje w sprawach indywidualnych.

§ 4
1. Siedzibą Akademii jest Eldorat w Księstwie Sclavinii.
2. Akademia posiada swój herb, którego wzór określony jest w załączniku.
3. Mottem Akademii jest stanowi łacińska maksyma Per aspera ad astra.
4. Akademia posiada swoje święto patronalne dnia 21 sierpnia.
5. W poszanowaniu własnej tradycji Akademia zachowuje i rozwija zwyczaje akademickie.

§ 5
1. Kanclerz, Rektor, Prorektorzy oraz Dyrektorzy są uprawnieni do noszenia tóg akademickich z gronostajowym futrem – kanclerz i władze rektorskie czerwonych, władze dyrektorskie w kolorach odpowiadających barwom ich instytutów, które określi Rektor w drodze zarządzenia.
2. Wszyscy pracownicy są uprawnieni do noszenia czarnych tóg akademickich.

Rozdział II - Władze Akademii
§ 6
Organami Akademii są Kanclerz, Rektor, Dyrektorzy i Senat.

§ 7
1. Akademią kieruje Rektor powoływany przez Kanclerza na nieokreśloną kadencję.
2. Rektorowi przysługuje tytuł Jego Magnificencji.
3. Rektorem może zostać samodzielny pracownik naukowy.
4. Rektor kieruje pracą Akademiii reprezentuje go na zewnątrz. W tym zakresie podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Akademii, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez Statut do kompetencji innych organów Akademii, a w szczególności:
a) sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Akademii;
b) jest przełożonym pracowników oraz żaków;
c) sprawuje nadzór nad administracją Akademii;
d) zawiera umowy o współpracy z innymi podmiotami;
e) dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Akademii;
f) przewodniczy Senatowi;
g) składa Senatowi sprawowanie z działalności.
5. Na czas swojej nieobecności Rektor powierza kierowanie działalnością Akademii i reprezentowanie go na zewnątrz wyznaczonemu Prorektorowi, udzielając mu stosownego pisemnego pełnomocnictwa.

§ 8
Rektor ma ponadto prawo do:
a) powoływania i odwoływania dyrektorów instytutów;
b) powoływania i znoszenia instytutów;
c) przyjmowania w poczet studentów;
d) skreślania z listy studentów.

§ 9
1. Rektor określa w drodze pisemnych pełnomocnictw i aktów wewnętrznych zakres obowiązków i uprawnień Prorektorów w zakresie prowadzenia spraw uczelni.
2. Prorektorem może zostać samodzielny pracownik naukowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może nim być również pracownik niesamodzielny.

§ 10
Rektor wydaje zarządzenia jako akty wykonawcze oraz decyzje w sprawach indywidualnych.

§ 11
Senat Akademii jest jednostką doradczą Rektora.

§ 12
W skład Senatu wchodzą wszyscy pracownicy Akademii.

§ 13
1. Senat ma w szczególności prawo do:
a) tworzenia nowych instytutów;
b) wyrażania opinii w imieniu społeczności akademickiej oraz opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora.
2. Senat:
a) w razie potrzeby dokonuje oceny działalności Akademii i zatwierdza sprawozdań z jego działalności przygotowane przez Rektora;
b) dba o wysoki poziom etyczny pracowników, doktorantów i studentów oraz wypowiada się w sprawach etyki zawodowej;
c) pełni funkcję sądu dyscyplinarnego w stosunku do pracowników, studentów i doktorantów;
d) dokonuje zmian w Statucie na wniosek Rektora;
e) wnioskuje do Kanclerza o nadanie lub odebranie tytułu honorowego Doctora Honoris Causa.

§ 14
Posiedzenia Senatu zwołuje Rektor w miarę potrzeb.

§ 15
1. Senat wydaje uchwały jako akty wykonawcze.
2. Senat podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

Rozdział III - Jednostki naukowe i pracownicy naukowi
§ 16
1. Poprzez jednostkę naukową rozumie się każdą komórkę organizacyjną wchodzącą w skład Akademii.
2. Jednostki naukowe powołuje i znosi Rektor lub Senat.

§ 17
Obowiązującą na Akademii jednostką naukową jest instytut.

§ 18
1. Poprzez instytut rozumie się jednostkę naukową, w której pracuje co najmniej jeden pracownik naukowy.
2. Instytut organizuje i koordynuje kształcenie studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, a także badania naukowe.
3. Na czele Instytutu stoi Dyrektor powoływany i odwoływany przez Rektora.
4. Dyrektor w drodze zarządzenia określa wymagania edukacyjne oraz przebieg studiów na kierunkach dostępnych w danym Instytucie.

§ 19
1. Wyróżnia się następujące stanowiska, na których może zostać zatrudniony przez Rektora pracownik naukowy w Akademii:
a) asystentem jest niesamodzielny pracownik naukowy posiadający tytuł naukowy magistra netowego. Zajmuje się wyłącznie dalszym zdobywaniem wiedzy, przygotowywaniem wykładów oraz pomocą docentom i profesorom. W szczególnych przypadkach dyrektor instytutu, w którym asystent jest zatrudniony bądź Rektor, może upoważnić go do objęcia opieki nad studentem.
b) docentem jest samodzielny pracownik naukowy posiadający tytuł naukowy doktora netowego. Zajmuje się przygotowywaniem wykładów, prowadzeniem badań naukowych oraz pełni rolę promotora dla studentów.
c) profesorem nadzwyczajnym jest samodzielny pracownik naukowy legitymujący się tytułem naukowym doktora netowego i posiadający znaczny dorobek naukowy lub dydaktyczny. Zajmuje się przygotowywaniem wykładów, prowadzeniem badań naukowych oraz pełni rolę promotora dla studentów i doktorantów.
d) profesorem zwyczajnym jest samodzielny pracownik naukowy legitymujący się tytułem naukowym profesora netowego. Zajmuje się przygotowywaniem wykładów, prowadzeniem badań naukowych oraz pełni rolę promotora dla studentów i doktorantów.

Rozdział IV - Organizacja studiów
§ 20
1. Studentem, doktorantem i pracownikiem Akademii może zostać każdy mikronauta.
2. Wniosek dotyczący rozpoczęcia studiów musi zostać przyjęty przez Rektora lub Prorektora.

§ 21
Akademia kształci studentów w zakresie studiów:
a) magisterskich;
b) doktoranckich.

§ 22
Rektor, po ocenie dorobku naukowego oraz zasięgnięciu opinii Senatu, wnioskuje do JKM Księcia Sarmacji o nadanie tytułu naukowego profesora netowego.

§ 23
Najwyższą godnością nadawaną przez Kanclerza na wniosek Senatu Akademii jest tytuł honorowy Doctora Honoris Causa przyznawany dla osób, które szczególnie zasłużyły się dla propagowania neksjalizmu mikronacyjnego.

Rozdział V - Postanowienia końcowe
§ 24
Statut wchodzi w życie z momentem promulgowania go przez Wielkiego Kanclerza.

§ 25
Zmian w niniejszym Statucie dokonuje Senat w drodze uchwały podjętej na wniosek Rektora.
Eldorat, dnia 29 maja 2020 r.

ks. prał. dr net. Janusz Adam Zabieraj SJ