Ścieżki awansu w hierarchii
W Księstwie Sarmacji wyróżnić można cztery podstawowe warstwy społeczne: mieszkańców, obywateli, szlachtę i arystokrację.

Mieszkańcami są wszystkie osoby, które widnieją w wykazie na stronach internetowych. Obywatelami są ci mieszkańcy, którzy posiadają obywatelstwo sarmackie. Szlachtę i arystokrację tworzą ci, którzy za swoje zasługi dla Sarmacji otrzymali tytuły.

Bycie członkiem naszej społeczności zaczyna się naprawdę od uzyskania obywatelstwa. Obywatele sarmaccy mają m.in. prawo brania udziału w wyborach, zakładania partii politycznych czy obejmowania funkcji we władzach. Obywatelstwo nadawane jest przez Księcia na wniosek złożony przez osobę zainteresowaną jego uzyskaniem. Aby jednak w pełni korzystać z praw obywatelskich, należy uzyskać status aktywnego, czyli zamieścić co najmniej 20 wypowiedzi w miejscach publicznych w ostatnich 30 dniach. Bez tego nie będziesz mógł/mogła wziąć udziału w obradach Sejmu Walnego.

Do szeregów szlachty i arystokracji dołączają wskazani przez Księcia obywatele zasłużeni dla Sarmacji. Tytuły są uporządkowane hierarchicznie. W szeregi szlachty zaliczamy kawalera, baroneta i barona. Arystokrację tworzą posiadacze tytułów wicehrabiego, hrabiego, markiza i diuka. Niegdyś arystokraci mieli wyłączny przywilej zasiadania w Senacie, izbie wyższej parlamentu, jednak tendencje demokratyczne pozbawiły ich tej możności. Tytuły są nadawane przez Księcia i stanowią oznakę najwyższej godności w społeczeństwie sarmackim.

Innym sposobem wyróżniania zasłużonych obywateli (a w niektórych przypadkach, także obcokrajowców) są ordery i odznaczenia. Najwyższym orderem sarmackim jest Order św. Piotra, który może być nadawany wyłącznie arystokratom i wyższym szlachcicom. Drugim orderem jest Order Wolności, który w pierwszej klasie może być nadany wyłącznie szlachcicowi lub arystokracie. W ostatnich latach odznaczeń nadaje się mniej, ich miejsce zastąpiły raczej gospodarstwa feudalne znane Ci już z systemu gospodarczego.

Pewne przywileje otrzymują też wyjątkowo aktywni obywatele, czyli tacy, którzy w ostatnich 30 dniach zamieścili co najmniej 20 wypowiedzi w miejscach publicznych. Mogą oni m.in. dołączyć do stronnictwa sejmowego i wypowiadać się w sejmowych debatach, co przez wielu jest niezwykle pożądane.

Możliwości zasłużenia się Koronie i Narodowi jest wiele. Wśród elit sarmackich odnaleźć można przedstawicieli wszystkich grup zawodowych — m.in. polityków, urzędników, prokuratorów, sędziów, żołnierzy, działaczy społecznych, twórców kultury i sztuki, przedsiębiorców, działaczy sportowych, dziennikarzy, nauczycieli, duchownych...