Partia Polityczna
Stronnictwo Federalne

O instytucji
7391UvEA.png

Baridas, Gellonia i Starosarmacja, Sclavinia, Teutonia... to jest prawdziwa Sarmacja.

PROGRAM NA NAJBLIŻSZĄ KADENCJĘ SEJMU

1. Wprowadzenie okresowych prezydencji samorządów nad sarmacką kulturą
Stronnictwo Federalne proponuje, aby systematycznie wykorzystywać oddolną siłę kulturotwórczą i wprowadzić czasowe prezydencje nad sarmacką kulturą, przyznawane wybranym krainom (np. Morvan), miejscowościom lub organizacjom (np. Loży Rycerzy Teutońskich). Standardowy czas prezydencji mógłby trwać dwa tygodnie, przy czym dla podmiotów, które przedstawią Radzie Ministrów obszerniejszy pomysł/materiał, czas ten mógłby być wydłużony aż do miesiąca.

2. Rozwój systemu kar pracy społecznej; Przywrócenie kary moderacji oraz dozoru
Kontynuacja budowy katalogu prac społecznych, które posłużą jako kary zamienne.

3. Zmiana ordynacji wyborczej — wydłużenie kampanii
Obecne przepisy nie precyzują jak ma być wykorzystany czas pomiędzy zarządzeniem wyborów do Sejmu, a głosowaniem. Optymalnie byłoby, gdyby większość tego czasu była wykorzystana na kampanię wyborczą. Przesuńmy więc operację organizowania się komitetów wyborczych oraz zgłaszania list kandydatów o tydzień wcześniej (ustanawiając odpowiedni ustawowy termin zamknięcia list kandydatów). Niech ostatni tydzień przed głosowaniem będzie okresem, w którym obywatele (w tym polityczni konkurenci) będą mogli zadawać zarejestrowanym kandydatom na posłów pytania. Stronnictwo Federalne będzie dążyło do nowelizacji ordynacji wyborczej, która wprowadzi ten pomysł w życie.

4. Podtrzymywanie więzi z byłymi obywatelami / mieszkańcami
Stronnictwo Federalne pragnie, aby kontakt z dawnymi obywatelami - przynajmniej raz w roku - stał się w KS regułą. Nie chcemy pozwolić na rozluźnienie cennych więzi, które Nas łączą. Będziemy więc starali się zbudować narzędzia, które ułatwią systematyczny kontakt z nieobecnymi.

5. Równe prawa dla podwójnych obywateli
Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której osoby posiadające zarówno obywatelstwo sarmackie jak i obywatelstwo państwa, z którym mamy podpisaną odpowiednią umowę, będą dysponowały pełnią praw obywatelskich na całym terytorium Sarmackiej Rzeczpospolitej.

6. Rozdział instytucji administrującej serwerem i stronami KS od twórców systemu DSG
Proponujemy powrót do starego (istniejącego za panowania JKM Daniela Łukasza) modelu zarządzania systemami informatycznymi Księstwa Sarmacji. W praktyce oznaczałoby to podział NIA na dwie instytucje:
Programiści rozwijający system oraz Administratorzy.

Istnieje bowiem szereg mało twórczych prac typu: podmiana plików graficznych na serwerze, konserwacja bazy danych, realizacja drobnych wniosków obywateli KS, przeglądanie logów serwera. Wszystkie te czynności są czysto administracyjne i pochłaniają wiele czasu. Pragniemy odciążyć radców NIA i przekazać część ich obowiązków innej instytucji - Państwowej Administracji Systemów Informatycznych. Dzisiaj proponujemy więc następujący układ:
1. Naczelna Izba Architektury, jako organ rozwijający DSG;
2. Państwowa Administracja Systemów Informatycznych, jako organ czysto administracyjny z większymi zasobami kadrowymi (co nie oznacza istotnego zwiększenia liczby osób uprawnionych do zarządzania całym serwerem).
Wszystkie unormowania związane z tematami informatycznymi i powyższymi dwiema instytucjami powinny finalnie znaleźć się w jednej kompleksowej ustawie - Kodeksie Informatycznym.

W00001
numer ewidencyjny
Krzysztof St. M. Kwazi
Przewodniczący Partii
brak zarządcy
Z-ca Przewodniczącego Partii
316,50 lt
stan konta
Srebrny Róg
lokalizacja siedziby
Członkowie partii