Instytucja Państwowa
Książęca Komisja Wyborcza

O instytucji
Książęca Komisja Wyborcza działa na podstawie Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r.

Obecne przepisy art. 3 Ustawy mówią:
Cytuję:
Art. 3. [Książęca Komisja Wyborcza]
  1. Organem właściwym w sprawach przeprowadzenia ogółu czynności wyborczych (referendalnych) jest Książęca Komisja Wyborcza, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji Księcia.
  2. Książęcą Komisję wyborczą stanowią Książę, przedstawiciel Naczelnej Izby Architektury powoływany przez Księcia, Marszałek Trybunału Koronnego, a w przypadku wakatu na stanowisku Asesor Trybunału Koronnego powoływany przez Księcia. Ilekroć w ustawie jest mowa o komisarzu wyborczym, należy przez to rozumieć członka komisji. Komisja przyjmuje uchwały, w tym uchwałę o podziale obowiązków poszczególnych członków, większością głosów liczby osób wchodzących w jej skład; w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Księcia.
  3. Książęca Komisja Wyborcza jest powoływana odrębnie dla każdych wyborów i referendum.
  4. Od decyzji komisarza wyborczego przysługuje odwołanie do Księcia w terminie 18 godzin od chwili wydania decyzji. Książę może z własnej inicjatywy uchylić lub zmienić decyzję komisarza wyborczego. Decyzja Księcia jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu, z zastrzeżeniem art. 16.

Ponadto do uprawnień Książęcej Komisji Wyborczej należy:
Cytuję:
Art. 9a. [Informowanie o głosowaniu]

Książęca Komisja Wyborcza może uchwalić rozesłanie wiadomości e-mail informujących obywateli — ogół lub ogół niegłosujących — o nadchodzącym lub trwającym głosowaniu oraz możliwości oddania głosu, jak również zamieszczenie takiej informacji na stronie głównej serwisu internetowego Księstwa Sarmacji; w takim przypadku przepisu art. 40 ust. 1 pkt 14 Kodeksu Sprawiedliwości nie stosuje się.

Na podstawie stosownych przepisów art. 10, 10a Ustawy Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Sejmu, wyborów Księcia.

Wszelkie działania Książęcej Komisji Wyborczej, w tym zarządzenia wyborów, można śledzić na dedykowanym forum KKW.
G00128
numer ewidencyjny
własność państwowa
Książę Sarmacji
brak zarządcy
zarządca instytucji
0,00 lt
stan konta

historia rachunku

Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby