Instytucja Państwowa
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

O instytucji
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych działa w oparciu o przepisy prawa Księstwa Sarmacji oraz niżej wymienione regulacje Rządu:

  1. [url=http://prawo.sarmacja.org/akt,11194.html Zarządzenie Kanclerza w sprawie organizacji Rady Ministrów[/url] z 29 października 2019 r.
  2. Rozporządzenie Kanclerza
    w sprawie organizacji Korpusu Administracji Rządowej
    z 15 maja 2018 r.
  3. Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków z 25 kwietnia 2017 r.
Minister Spraw Wewnętrznych:


1. Jest dysponentem Urzędu Skarbowego i Funduszu Pracy oraz zarządza Totalizatorem Państwowym;
2. Dokonuje wypłat subwencji, dotacji, nagród i wynagrodzeń dla urzędników finansowanych z budżetu Rady Ministrów;
3. Ustala i wypłaca nagrody dla agencji prasowych;
4. Prowadzi politykę finansową i budżetową Księstwa Sarmacji;
5. Jest ministrem właściwym ds. finansów w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych;
6. Zarządza Pocztą Baridajską oraz określa, w drodze zarządzenia, zasady emisji znaczków;
7. Nadzoruje Korpus Administracji Rządowej oraz zarządza tymi jednostkami wchodzącymi w jego skład, które na podstawie niniejszego zarządzenia nie podlegają innym członkom Rządu;
8. Rozpatruje kierowane do Rady Ministrów wnioski formalne.

Jednostki organizacyjne Korpusu Administracji Rządowej podległe pod MSW:

  1. Kasa Główna Poczty Baridajskiej.
  2. Sarmacki Ośrodek Badań Opinii Społecznej.
G00010
numer ewidencyjny
Rada Ministrów
Organ naczelny
Joanna Izabela
Minister Spraw Wewnętrznych
0,00 lt
stan konta

historia rachunku

Srebrny Róg
lokalizacja siedziby