Instytucja Państwowa
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

O instytucji
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych działa w oparciu o przepisy prawa Księstwa Sarmacji oraz niżej wymienione regulacje Rządu:

  1. [url=http://prawo.sarmacja.org/akt,11194.html Zarządzenie Kanclerza w sprawie organizacji Rady Ministrów[/url] z 29 października 2019 r.
  2. Rozporządzenie Kanclerza
    w sprawie organizacji Korpusu Administracji Rządowej
    z 15 maja 2018 r.
  3. Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków z 25 kwietnia 2017 r.
Minister Spraw Wewnętrznych:


1. Jest dysponentem Urzędu Skarbowego i Funduszu Pracy oraz zarządza Totalizatorem Państwowym;
2. Dokonuje wypłat subwencji, dotacji, nagród i wynagrodzeń dla urzędników finansowanych z budżetu Rady Ministrów;
3. Ustala i wypłaca nagrody dla agencji prasowych;
4. Prowadzi politykę finansową i budżetową Księstwa Sarmacji;
5. Jest ministrem właściwym ds. finansów w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych;
6. Zarządza Pocztą Baridajską oraz określa, w drodze zarządzenia, zasady emisji znaczków;
7. Nadzoruje Korpus Administracji Rządowej oraz zarządza tymi jednostkami wchodzącymi w jego skład, które na podstawie niniejszego zarządzenia nie podlegają innym członkom Rządu;
8. Rozpatruje kierowane do Rady Ministrów wnioski formalne.

Jednostki organizacyjne Korpusu Administracji Rządowej podległe pod MSW:

  1. Kasa Główna Poczty Baridajskiej.
  2. Sarmacki Ośrodek Badań Opinii Społecznej.
G00010
numer ewidencyjny
Rada Ministrów
Organ naczelny
Laurẽt Gedeon I
Minister Spraw Wewnętrznych
0,00 lt
stan konta

historia rachunku

Srebrny Róg
lokalizacja siedziby