Instytucja Państwowa
Fundusz Pracy

O instytucji
Fundusz Pracy jest funduszem celowym, powołanym w celu realizacji przepisów o finansowaniu sprzedaży pracy z budżetu Rady Ministrów. Dysponentem Funduszu Pracy jest Kanclerz. Przychody Funduszu Pracy pochodzą z wpłat uchwalanych przez Radę Ministrów.
G00007
numer ewidencyjny
Rada Ministrów
Organ naczelny
Laurẽt Gedeon I
Minister Spraw Wewnętrznych
180 000,00 lt
stan konta

historia rachunku

0,00 lt
wkład własny
Srebrny Róg
lokalizacja siedziby