Rada Ministrów, Daniel Chojnacki, 30.03.2016 r. o 19:36
Druga aukcja kącika propagandowego
Seria wydawnicza: Komunikaty Rządowe

kanclerz.png


Drogie Sarmatki, Drodzy Sarmaci,

Rada Ministrów ponownie rozpoczyna aukcję kącika propagandowego.

Najem ponownie jest krótkoterminowy - proponujemy zawarcie umowy na okres dwóch tygodni. Aukcja potrwa od chwili jej ogłoszenia do 2 kwietnia 2016 r. do godz. 22:00.

Proponujemy zawarcie umowy według poniżej załączonego wzoru. Krąg podmiotów uprawnionych do licytacji jest, tak jak poprzednio, nieograniczony.

Przypominamy, że obowiązuje licytacja według stawki dziennej, a więc złożoną propozycję stawki należy przemnożyć razy 14, aby otrzymać całkowite wynagrodzenie z tytułu wykonania świadczeń określonych umową.

Rada Ministrów nie będzie ingerowała w obrazek umieszczony w kąciku propagandowym, jeśli tylko nie będzie naruszał przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub warunków umowy (głównie chodzi o treści znieważające).

Istnieje możliwość poddzierżawy lub umieszczenia obrazka – cena odsprzedaży Rady Ministrów nie interesuje. Możesz więc nie tylko dzierżawić od Rady Ministrów kącik propagandowy na własne potrzeby, ale również odstępować tę możliwość swoim klientom – i jeszcze na tym zarobić.

W porównaniu do poprzedniej wersji umowy, proponujemy zmianę w zakresie możliwości zawieszenia obowiązywania umowy (w związku z wydarzeniami kulturalnymi/sportowymi, w szczególności v-mudnialem) w sposób bardziej elastyczny niż uprzednio. Postanowienie o przedłużeniu obowiązywania umowy w przypadku zawieszenia pozostaje bez zmian.

Serdecznie zapraszamy do udziału w aukcji!


(—) Daniel Chojnacki,
Kanclerz
Cytuję:
WZÓR

Umowa dzierżawy przestrzeni reklamowej

Zawarta … kwietnia 2016 r. w Książęcym Mieście Grodzisku (dalej: „Umowa”) pomiędzy:

Koroną Księstwa Sarmacji, reprezentowaną przez Radę Ministrów, w imieniu której działa Daniel Chojnacki – Kanclerz,

Zwaną dalej „Radą Ministrów”,

A
……………………………………………., numer paszportu …..,

Zwanym dalej „Dzierżawcą”,

Zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”

§ 1.

Rada Ministrów zobowiązuje się oddać do korzystania i pobierania pożytków przestrzeń reklamową umieszczoną (dalej: „Kącik propagandowy”) na stronie głównej Księstwa Sarmacji na czas i na warunkach określonych Umową, a Dzierżawca zobowiązuje się do zapłaty Radzie Ministrów wynagrodzenia.

§ 2.
1. Kącik propagandowy będzie umieszczony na stronie głównej Księstwa Sarmacji w miejscu zwyczajowo przyjętym.
2.Rada Ministrów nie zmieni lokalizacji Kącika propagandowego w trakcie trwania Umowy bez zgody Dzierżawcy.

§ 3.

1. Dzierżawca ma prawo w czasie trwania Umowy umieścić dowolną, wybraną przez siebie statyczną grafikę w Kąciku propagandowym.
2. W trakcie trwania Umowy Dzierżawca ma prawo pięciokrotnie żądać zmiany grafiki wyświetlanej w Kąciku propagandowym. Koszty związane ze zmianą nie obciążają Dzierżawcy. Rada Ministrów obowiązana jest do zmiany grafiki niezwłocznie.
3. Dzierżawcy przysługuje prawo do udzielenia osobie trzeciej poddzierżawy Kącika propagandowego lub jego najmu, a także udzielenia prawa podnajmu bez ograniczeń. Za działania i zaniechania osób trzecich Wydzierżawiający ponosi odpowiedzialność wobec Korony jak za swoje własne działania i zaniechania.

§ 4.

1. Rada Ministrów ma prawo trzy razy w okresie obowiązywania Umowy, zawiesić jej obowiązywanie, każdorazowo na okres nieprzekraczający trzech dni. W tym wypadku czas przerwy odpowiednio przedłuża okres, na jaki Umowa została zawarta.
2. Rada Ministrów ma prawo wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy Dzierżawca rażąco narusza dobre obyczaje, w szczególności gdy zamieszcza w Kąciku propagandowym treści obraźliwe, obelżywe, pornograficzne, znieważające, lub w inny sposób skrajnie bulwersujące opinię publiczną, lub gdy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków dalsze trwanie Umowy jest nie do pogodzenia z interesem społecznym.
3. W razie wypowiedzenia Umowy przez Radę Ministrów bez winy Dzierżawcy, Strony rozliczą zapłacone Radzie Ministrów wynagrodzenie proporcjonalnie do czasu trwania Umowy.

§ 5.

Z tytułu świadczeń przewidzianych Umową, Dzierżawca zapłaci Radzie Ministrów czynsz w wysokości …. Libertów netto za cały okres obowiązywania Umowy z góry.

§ 6.
Umowa zostaje zawarta na okres dwóch tygodni.

Rejestr zmian

Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
1 148,00 lt
Ten artykuł lubią: Daniel January von Tauer-Krak, Roland Heach-Romański, Adam Jerzy Piastowski, Arcadio Norbert dal Deliart-Wissener.
Komentarze
Ten artykuł oczekuje na pierwszy komentarz.

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.