Gidena, Laurẽt Gedeon I, 19.03.2016 r. o 15:20
Privilegium fundationis oppidi Gidena an. 1395
Seria wydawnicza: historia Gideny

Jak już wspominał w swym ostatnim artykule "Drogi lenna Gidena" nasz Dyrektor budowy Julian bar. Fer at Atera w okolicach miejscowości Oczy Wyroczni, która sąsiaduje z Gideną, w czasie prac związanych z budową drogi natrafiono na ruiny średniowiecznej budowli.

Ekipa archeologów wysłana na plac budowy odkryła cenne znalezisko, którego nie mogłem mimo usilnych poszukiwań znaleźć w Gidenie.

Odnaleziony został akt lokacji Gideny, którego fotokopie zamieszczam poniżej:
AFxoOm1m.png
foto. akt lokacji Gideny cz. 1.

W pierwszej fotokopii można znaleźć założycieli miasta i tu przy okazji muszę dodać, iż istnieje bezpośredni związek pomiędzy nimi, a moją rodziną. Dla wnikliwych polecam dokładniej przyjrzeć się naszym ojcom założycielom Gideny.

zY5yzQpn.png
foto. akt lokacji Gideny cz. 2.

W drugiej części możemy znaleźć zapiski o folwarku oraz kasztelu, a także ilość przyznanych ziem i czasowe zwolnienie z płaconych podatków.

i8mF3P28.png
foto. akt lokacji Gideny cz. 3.

W trzeciej części doliczyć można przekazanie dwóch jezior oraz wyspy zwanej Wąską Szyją.

HVW6ZsSv.png
foto. akt lokacji Gideny cz. 4.


W kolejnej części znajdziemy dane, które mówią, że włodarze dla zachęty w dobrym zarządzaniu powierzonym im mieniem zostali zwolnieni na 16 lat z płacenia podatków.

aL45nmw4.png
foto. akt lokacji Gideny cz. 5.


Ostatnia część, to przede wszystkim potwierdzenie legalności sporządzonego aktu wraz z autoryzacją przez Księcia Alma, którego pieczęć została odciśnięta na akcie lokacyjnym.

Poniżej przedstawiam tłumaczenie całości omawianego dokumentu.

M
y, Lucjusz, Ader, Ulryk, Rodan, Edan, Norad, Cezar, Johann, Udar, Sulis, Zedan, margrabiowie baridajscy wszystkim, którzy będą oglądali ten właśnie dokument, przekazujemy pociechę wieczności w stałym jej oglądaniu. Ludzka ułomność nie przyzwala, ażeby wszystko, co czyni człowiek, mogło zachować niezawodną i trwałą pamięć. Dlatego dla własnej ludzkiej słabości ci, którzy radząc się rozsądku i przemyślności przekazują pismu cokolwiek godnego pamięci między sobą ustanawiają i zarządzają. Z tej przyczyny również My niniejszy dokument nakazujemy spisać, ażeby to cokolwiek przez nas zostało ustalone jasno zapisane w sobie zawierał, jak i przez dodanie naszych pieczęci i wiarogodnych świadectw dlatego go umacniamy, ażeby było uznawane za ważne i stałe, to cokolwiek spostrzega się w nim zanotowane.

Przeto, ponieważ nam i ludziom bardziej światłym w narodzie naszym wydawało się korzystne, ażeby obok Momerie zostało założone miasto, potrudziliśmy się dla owej sprawy i założenie owego miasta z zarządem przekazaliśmy szlachetnym zapobiegliwym rycerzom, naszym poddanym Rodanowi z Momerie i Jochanowi z Memorie i pragniemy, żeby samo miasto zwało się Gidena. Miastu temu dajemy 208 łanów o takim kształcie i wymiarze, jak niżej odnotowano: na 64 łanach wymienionego miasta mieszkańcy założą wieś w ten mianowicie sposób, 4 łany przydzielą do użytku kapłana jako dar dobrowolny, 60 natomiast łanów pod uprawę rozdzielą innym mieszkańcom owej wsi. Ta wieś będzie pozostawała pod władzą miasta i będzie przynosiła miastu dochody. I cokolwiek w tej wsi i wśród tych 64 łanów do wsi należących będzie mogło przynosić zyski, niechaj to stanowi korzyści miasta: i z dochodów tej wsi i z korzyści, która w niej samej albo na powierzchni jej pól będzie mogła powstawać, nie będziemy korzystali ani założycielom miasta nic z tej przyczyny nie przypadnie. Kościołem tej wsi nie będzie zarządzał proboszcz wymienionego miasta, lecz niechaj sama wieś ma dla siebie kapłana i własnego duszpasterza: beneficium tego kościoła niech udziela zawsze ten, kto będzie burmistrzem miasta.

Przy tych 64 łanach ustalonych dla wsi pozostają 144 łany, co do których ustala się, co następuje: 104 łany będzie posiadało miasto jako wymiar i powierzchnię własną, z których 4 chcemy, żeby należały do kapłana jako uposażenie kościoła, 40 natomiast pozostałych łanów należy wyznaczyć na folwark, który w języku potocznym zwie się Smocza Ziemia, lecz, ażeby chwała i sława wszechmocnego Boga stawała się coraz większą, z tych pól miasta kapłanowi dajemy jeszcze 4 łany, żeby na ten dar był zobowiązany stale do odprawiania mszy porannej i niech posiada kapłan te 4 łany wraz z poprzednimi 4 łanami w wieczystym uwolnieniu od danin. Cokolwiek na wyżej wymienionych polach, to znaczy, zarówno na polach należących do wymiaru powierzchni miasta i na polach folwarku będzie mogło być ustalone jako zysk, 1/3 będzie dana założycielom, 2/3 przydzieli się miastu. Z tego jednak uczyniliśmy wyjątek, że założyciele tego miasta wewnątrz miasta albo poza nim na polach które daliśmy miastu, wybiorą, gdziekolwiek zechcą, dwa miejsca na młyny, na których zbudują młyny, według tego jak będą uważali (za stosowne) to urządzić, z czego do miasta nie wpłynie żaden dochód, lecz założyciele niech posiadają same młyny z wszelkim dochodem, bądź to na podstawie prawa dziedzicznego jak i feudalnego. Jeżeli jakie inne młyny będą mogły być ubudowane w mieście albo poza miastem, to z nich jedną trzecią część wezmą założyciele: miasto niechaj ma dwie trzecie części.

Dajemy też miastu temu na pastwiska dla ich bydła miejsce kasztelu zwane Lana i od samej Lany około połowy mili: cokolwiek wewnątrz tej przestrzeni będzie mogło stanowić zysk, z którego przypadnie dzierżawa albo czynsz, z tego trzecią część uiści się założycielom, dwie trzecie części przypadną miastu. Dwa jeziora Baris i Ordo dajemy również miastu, jakkolwiek z nich będzie można mieć dochód, to z tego miasto weźmie dwie części, trzecią część niech wezmą założyciele.

Wyspę która właściwie i potocznie zwie się Enghals (Wąska Szyja) i rozciąga się od miejsca kasztelu, który zwie się Baris i wcina się w jezioro Baris, tę wraz z wszystkimi istniejącymi na jeziorze Baris wyspami dajemy również miastu: jakikolwiek na tych wyspach będzie mógł być dochód, trzecią część odda się założycielom, dwie trzecie części przypadną miastu. Założycielom dajemy wolność polowania w ich dobrach i granicach miasta. Jakikolwiek będzie mógł być podatek albo dochód z widowisk i z targu sukna, obuwia i mięsa, jeśli jakie inne jatki i budy targowe zostaną zbudowane, które przyniosą miastu zysk, z tego wszystkiego założycielom będzie uiszczana trzecia część, dwie trzecie części pozostają dla miasta.
I również trzecia część przypadnie założycielom z czynszu i dochodów z miejsc, które na jarmarkach zajmują obcy handlarze, a dwie trzecie części zatrzyma miasto.

16 lat będzie to miasto wolne (od podatków): jak długo będzie trwał ten czas zwolnienia (od podatków), miasto ażeby tym bardziej swój byt poprawić, będzie brało dwie części ze wszystkich spraw sądowych, założyciele również wezmą jedną trzecią część. Po upływie czasu zwolnienia od podatków te dwie części przypadną na korzyść naszą, ale założycielom pozostanie jedna trzecia część. Po upływie też czasu zwolnienia od podatków trzy dinary baridajskie uiszczą mieszkańcy miasta z każdego łanu z tych stu, które stanowią powierzchnię miasta. Z tego czynszu dwie trzecie części przypadną nam, trzecia część niech przejdzie do rąk założycieli. Dwie trzecie części dochodów z pól folwarku pozostają dla miasta, jedną trzecią część niech otrzymują założyciele. Wyspa, która wdziera się w jezioro Ordo właściwie i potocznie określana jest nazwą Eyn hals (Enghals), niechaj należy do założycieli i do niej nie ma miasto żadnych uprawnień.

W czarnej dąbrowie założyciele wybiorą dwa jeziora, jakiekolwiek zechcą i te im dajemy. Przekazujemy również wymienionym założycielom trzysta dwadzieścia łanów, gdziekolwiek zechcą wybrać w okolicy wymienione o miasta Gidena z wszelkim prawem do korzyści z pól, łąk, wód, drzew, krótko z wszelką korzyścią, z której będzie mógł być dochód.

Jeżeli kto z przyjaciół założycieli dóbr innych książąt zechce pójść za ich wzorem, przekażemy każdemu z nich 64 łany za zgodą założycieli,jeżeli natomiast z ziemi księstwa naszego zechce pójść za ich wzorem, przekażemy podobnie każdemu z nich 64 łany, z tym jednak zastrzeżeniem, że z dawnych dóbr, które ma od nas, nie poniecha wykonywania zwykłych służebności. Lecz, ażeby założycieli mniej zniechęcał trud fundacji, wyżej wymienionego rycerzy Rodana de Gideno i jego synów zwalniamy od wszelkich służebności na okres 16 lat z tego, cokolwiek mają w Momerie: chcemy również, ażeby ich poddani w tejże wsi mieszkający także byli zwolnieni i spokojni od wszelkich powinności i opłat pieniężnych na okres tychże lat.

Wyżej wymienionemu rycerzowi Jochanowi z Momerie również i braciom jego darujemy wieś Lana podobnie na 16 lat jako wolną od danin i od wszelkich powinności, poddanych ich także zwalniamy na ten czas od wszelkich powinności i opłat pieniężnych.

Wyżej natomiast wymienieni rycerze w czasie trwania zwolnienia od danin, jeżeli to ustalą, niech zabiorą je swobodnie i spokojnie. Pragniemy, żeby ci, którzy pójdą za wzorem wymienionych założycieli, byli wolni przez 16 lat od służebności tak, jak założyciele z wyjątkiem tego, że ci, którzy idą za ich wzorem z ziemi księstwa naszego, z dawnych dóbr, jak krótko przed tym powiedzieliśmy, wykonywać będą swoje służebności.

Należy wiedzieć, że to, co tym założycielom z tytułu wymienionej fundacji przekazujemy, w takiej oczywiście odstępujemy formie, że wyżej wymieniony rycerz Rodan z swoimi dziećmi i rycerz Jochan również poprzednio wymieniony ze swymi braćmi, wszyscy oni niech dzierżą posiadłość i niech zachowują w jednej ręce i w jednym całkowitym stanie posiadania. Jeżeli kto z ludzi nowo zaborane wyżej wymienione dobra najedzie, twierdząc, że on ma jakieś do nich prawa, my chcemy uśmierzyć owe zaczepki. Jeżeli wyżej wymienieni i założyciele zadecydują sprzedać to, co niniejszy dokument przedstawia, co jest ich na zasadzie ich własności (sui iuris) w mieście albo na roli należącej do miasta, to to przekazujemy nabywcom bez wykonywania służebności.

Zaświadczają to:
Książe Alm, rycerz Sulis de Draco, Wasso de Andus nasz adwokat,
Urlyk syn Wassona, Wilkomir
Zaświadczają to również:
Gniewomir syn Wilkomira
i wielu innych godnych


Wydano w Momerie i wykonano
w Roku Pańskim 1395, we wtorek po święcie Miłosierdzia Pańskiego (26 kwietnia).


PS: Pozdrawiam wszystkich i zachęcam do poparcia budowy systemowego miasta Gidena w wątku na forum Królestwa Baridsu.
Z poważaniem

(-) Laurencjusz hr. MaHi at Atera,
Pan w Gidenie.
Dotacje
1 500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Tytus Aureliusz-Chojnacki, Cudzoziemiec, Sucio Vips.
Serduszka
10 983,00 lt
Ten artykuł lubią: Don Mad, Siergiusz Asketil, Tomasz Mancini, Vladimir ik Lihtenštán, Irmina de Ruth y Thorn, Tytus Aureliusz-Chojnacki, Andrzej Fryderyk, Kristian Arped, Susanne Delfina Kierkeller, Ivan von Lichtenstein, Heweliusz Popow-Chojnacki, Sorcha Raven, Cudzoziemiec, Julian Fer at Atera, Arcadio Norbert dal Deliart-Wissener, Sucio Vips, Ryszard Paczenko.
Komentarze
Siergiusz Asketil
Kawał dobrze wykonanej pracy. Tak swoją drogą, z ciekawości — treść na grafikach została przetłumaczona przez GT?
Odpowiedz Permalink
Vladimir ik Lihtenštán
A myślałem, że nie potrafisz pisać fajnych artów.
Odpowiedz Permalink
Andrzej Fryderyk
Cytuję:
Kawał dobrze wykonanej pracy. Tak swoją drogą, z ciekawości — treść na grafikach została przetłumaczona przez GT?
Gazeta Teutońska nie wie nic o tłumaczeniu powyższych grafik. Chyba że wyżej wypowiadający się Redaktor Naczelny wie o tym coś, czego ja nie wiem.
Odpowiedz Permalink
Edmund Strzelecki
Ale znalezisko.
Permalink
Laurẽt Gedeon I
Dobrze wiedzieć, że w GT jest wsparcie w łacinie ;)
Odpowiedz Permalink
Heweliusz Popow-Chojnacki
Kawał naprawdę dobrej roboty, ale grafika najbardziej mi imponuje. Oby więcej takich prac :)
Odpowiedz Permalink
Susanne Delfina Kierkeller
Podziwiam, naprawdę profesjonalnie, robi wrażenie.
Odpowiedz Permalink
Julian Fer at Atera
No, no. Nie wiedziałem, że coś takiego udało mi się wykopać dla dobra Gideny ;)
Odpowiedz Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
Faktycznie bardzo ciekawe znalezisko, aż dziw bierze że w tak dobrym stanie...Nie mniej cieszy mnie każda okazja kiedy, mogę ciekawie poczytać o czasach dawnych :)
Permalink
Ryszard Paczenko
Mnie też się art podoba
Odpowiedz Permalink