Park Stołeczny, Daniel Chojnacki, 12.03.2016 r. o 21:36
KW Husaria Miłości - program dla Sarmacji

Drogie Sarmatki,
Drodzy Sarmaci,


w imieniu Komitetu Wyborczego Husaria Miłości przedstawiam Wam nasz program wyborczy. Chętnie odpowiemy na Wasze pytania i wątpliwości.


50qeLUuE.png


GOSPODARKA

 • Rezerwa Rady Ministrów. Uważamy, że odpowiedzialna polityka finansowo-gospodarcza musi uwzględniać tworzenie rezerw pieniądza. Na trudne czasy, na nagłe wydatki, na niespodziewany skok liczby aktywnych obywateli do 120. Postulujemy, by Rada Ministrów zobowiązana była do utrzymywania rezerwy liberta w wysokości miesięcznego budżetu. Dopiero gdy wysokość Rezerwy będzie przewyższać wartość łączną miesięcznego budżetu Rady Ministrów, ta będzie mogła podjąć decyzję o wycofania określonej kwoty libertów z obiegu.
 • Rada Ministrów będzie opierała politykę fiskalną na comiesięcznym planie- ma to na celu transparentność pozyskiwania i redystrybucji środków publicznych. Chcielibyśmy w tym zakresie zaktualizować działanie funkcjonalności DSG: IPN/budżet. Ciekawym rozwiązaniem statystycznym byłoby również dodanie do SISS wykresu przedstawiającego stan budżetu, do czego będziemy dążyć w porozumieniu z NIA.
 • Bank Sarmacki: Postulujemy przywrócenie do życia Banku Sarmackiego. Do jego zadań należałoby prowadzenie Rezerwy Rady Ministrów. Bank Sarmack wydawałby rekomendacje w zakresie emisji i wycofania z obiegu nadwyżki liberta. Pracami BS kierowałby Prezes Banku powoływany na okres 6 miesięcy przez Księcia.
 • Podatek od transakcji bankowych - pełniący funkcję podatku obrotowego, z wyłączeniem przelewów pomiędzy rachunkami bankowymi należącymi do Rady Ministrów, Dworu Książęcego i Książęcych Sił Zbrojnych.
 • Ulgi dla zarejestrowanych rodów - w celu promocji instytucji rodów przedstawimy plan możliwych do zastosowania ulg.
 • Ćwirek 300+ Ćwirek to najpopularniejszy wydatek Sarmatów, a przy obecnych zarobkach przeciętnego Sarmaty nawet kwota 300 libertów pozostanie praktycznie niezauważona z powodu dość wysokich tantiem za artykuły i komentarze.
 • Znaczki nie tylko na pocztówkę - chcemy znormalizować sytuację w poczcie konnej. Oczywistym jest, że aby wysłać list powinno się dysponować znaczkiem. Rada Ministrów zapewni w celu realizacji tego postulatu odpowiednią ilość znaczków obiegowych. Skutkiem realizacji tego punktu będzie również wzrost znaczenia Poczty Baridajskiej i nadanie praktycznej roli znaczkom obiegowym.
 • Przeprowadzimy szeroko zakrojone konsultacje nad wprowadzeniem prasowego pakietu premium. Wersja premium będzie polegać na wykupieniu “pakietu”/prenumeraty umożliwiającej dostęp do publikacji agencji prasowej. Zarządca agencji będzie miał prawo wyboru formy: tradycyjnej lub prenumeraty. W przypadku wyboru prenumeraty, twórca swoje wynagrodzenie będzie czerpał od użytkowników, którzy postanowią zapłacić za dostęp. Nie otrzyma w tym wypadku tantiem od Rady Ministrów. Praktyczny wymiar tego rozwiązania jest taki, że twórca będzie mógł samodzielnie ustalić wynagrodzenie, jakie chce otrzymać - tradycyjne rozwiązanie nie ulegnie zmianie, co oznacza, że wymiar wynagrodzenia z tytułu tantiem jest ograniczony.

  KULTURA, POCZTA, PROMOCJA I SPORT

 • Dotacje, wsparcie finansowe i promocja już występujących lig sportowych na terenie Księstwa jak i również zachęcanie do tworzenia nowych sportów.
 • Kontynuacja prac nad Biblioteką Narodową.
 • Poczta Baridajska i znaczki to przede wszystkim wartość kolekcjonerska, a nie zapchajdziura budżetowa. Częstość emisji, jakość, nakład i nominał powinny być adekwatnie dobrane do potrzeby kolekcjonera. Myślimy bowiem, że zamiast wydawać znaczki na ura, lepiej wydawać je tak, by był na nie popyt, a zyski raczej czerpać z podatków przy ich wtórnym obrocie.
 • Animowanie aktywności. Konkursy tradycyjne się przejadły. Ludzie potrzebują innych form pobudzania aktywności. Preferować będziemy praktykę jak najszerszych przetargów na kontent powstający na potrzeby Rady Ministrów .
 • System rekrutacyjny do Księstwa Sarmacji w postaci linków polecających i banerów. Przemyślimy i skonsultujemy możliwość implementacji rozwiązania opartego na założeniu "systemu lojalnościowego".

  SPRAWY WEWNĘTRZNE

 • Reforma wymiaru sprawiedliwości i prefektury. Zaproponujemy rozwiązanie oparte na instytucji sędziów pokoju, którzy w odformalizowanym i szybkim postępowaniu będą rozpatrywać najprostsze sprawy karne (również z urzędu). Konkretny kształt reforma uzyska po konsultacji z prefekturą, na której chcielibyśmy oprzeć ukonstytuowanie się sędziów pokoju. Prefekci powinni być uprawnieni do samodzielnego rozstrzygania w sprawach o zniewagę i zniesławienie. Ponadto, ustawa o Trybunale Koronnym dopuszcza w praktyce wieloinstancyjne postępowanie, które w teorii może nigdy się nie skończyć wskutek wielokrotnego składania wniosków o ponowne rozpoznanie sprawy - należy wykluczyć taką możliwość.
 • Prawo do zwrotu kosztów pełnomocnika w procesie sądowym, jeśli jedną ze stron jest Korona. Należy znoweliować ustawę o Trybunale Koronnym i znieść ograniczenie odnośnie wysokości zasądzonej kwoty tytułem zwrotu kosztów ustanowienia pełnomocnika oraz zastąpić ją kwotowym ograniczeniem, przyjętej już kwoty 25 000 libertów, co stanowi kompromis pomiędzy zapewnieniem prawa do obrony przed sądowymi pieniaczami oraz rozsądnym hamulcem przed nadużywaniem instytucji zwrotu kosztów.
 • Jesteśmy monarchią. Oparte o nią tradycje, obyczaje i procedury są dobre. Zawsze działały. Książę jest gwarantem ciągłości państwa, gwarantem prawidłowości życia publicznego, moralnym autorytetem i dobrym ojcem, który mediuje w konfliktach pomiędzy jego dziećmi. Należy to pielęgnować oraz, eksponować i jak najbardziej wspierać.
 • Ważony licznik aktywności. Wartość 2 za artykuły (nie ukryte przez prefekturę), wartość 1 za komentarze i posty na forum i 0,5 punkta za ćwirka. To postulat premiowania aktywności. Wiadomym jest, że zdarzają się epickie posty i denne artykuły, ale to są tzw. ekstrema w funkcji całości. Myślimy, że tak byłoby po prostu sprawiedliwiej. Do tego uważamy, że warto by się zastanowić, czy autor artykułu na medal nie powinien być wynagradzany dodatkowym punktem aktywności.

  SPRAWY SPOŁECZNE

 • Instytucja Referendum. Jesteśmy przeciwni ograniczaniu możliwości zarządzania referendum w niektórych sprawach, w szczególności w sprawach ustaw zapowiadanych w czasie kampanii wyborczej. Należy wziąć pod uwagę, że obietnice składane w kampanii mogą odbiegać od późniejszej ich realizacji lub nawet luźno do niej nawiązywać. Przypomnieć również warto, że instytucja referendum odegrała znaczną rolę w kształtowaniu obecnego ustroju Księstwa - reformy przedelekcyjne zostały przeprowadzone właśnie tą drogą. Prawo do przeprowadzenia referendum w każdej sprawie, gwarantuje, że przeprowadzane zmiany zawsze cieszą się poparciem większości społeczności. Nie powinniśmy również zapominać, że referendum jest ważną instytucją check&balance. Każda próba jej ograniczenia jest bezpośrednią próbą ograniczenia demokracji.
 • Polityka otwartych rąk. Uważamy, że podstawą rządzenia jest rozmowa wszystkich zainteresowanych daną sprawą, dziedziną, na partnerskich, równych warunkach. Zadaniem Rady Ministrów jest odpowiadanie na głosy wyrażające potrzeby społeczności. Dlatego w naszej ocenie ważne jest podtrzymywanie atmosfery sprzyjającej dialogowi. Wierzymy, że zaowocuje to intensywniejszym zaangażowaniem obywateli w sprawy publiczne, a z drugiej strony przyczyni się do łatwiejszego rozwiązywania palących nas problemów życia codziennego.

  POLITYKA ZAGRANICZNA

 • Roztropna polityka zagraniczna. W dyplomacji kluczowym czynnikiem jest działanie przemyślane. Sarmacka polityka zagraniczna będzie prowadzona przez Radę Ministrów według założeń określonych doktryną polityki zagranicznej. Sarmacka polityka zewnętrzna musi być nacechowana zarówno wolą współpracy, jak i pragmatyzmem. Sarmacja będzie współpracowała chętnie z państwami mikroświata w duchu poczucia równorzędności. Będziemy jednocześnie kierowali się w stronę państw otwartych na współpracę, tak aby nie zużywać potencjału dyplomatycznego na podmioty, które nie widzą szans na rozwój bilateralnych relacji.
 • Rzeczpospolita sarmacka. Rozważne unie. Sarmacja okrzepła w swoim dotychczasowym kształcie. Stoimy na stanowisku, że ten, kto się nie rozwija, cofa się w rozwoju. Uważamy, że ten truizm można i należy odnieść przede wszystkim do potencjału osobowego mikronacji. Nadszedł czas na poszukiwanie nowych partnerów w mikroświecie, którzy w dłuższej perspektywie będą mogły wspólnie z nami tworzyć rzeczpospolitą sarmacką.
 • Sarmaci świadomi sytuacji w mikroświecie. Rada Ministrów będzie kontynuowała prowadzenie intensywnej polityki informacyjnej. Uważamy, że w mikroświecie dzieje się w ostatnim czasie na tyle ciekawych rzeczy, że warto stymulować aktywność sarmacką wydarzeniami mającymi miejsce za granicą.
 • Uchylenie Rozporządzenia ws. kryteriów uznawania mikronacji. Uważamy, że bieżącej sytuacji v-międzynarodowej rozporządzenie regulujące kryteria uznawania aktywności jest sporym ograniczeniem w swobodzie działań Rady Ministrów na arenie międzynarodowej. W czasie jego obowiązywania rozporządzenie wyłącznie bywało stosowane. Niektóre Mikronacje nadal uznawane przez nas de iure upadły, z innymi mikronacjami utrzymujemy relacje mimo braku wpisu na listę państw uznawanych. Postulat umieszczamy na wypadek ewentualnego niezatwierdzenia przez Sejm obecnej kadencji proponowanego rozporządzenia Kanclerza.

Rejestr zmian

Dotacje
1 500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Rihanna Aureliuš-Sedrovski, Roland Heach-Romański, Tytus Aureliusz-Chojnacki.
Serduszka
7 866,00 lt
Ten artykuł lubią: Daniel January von Tauer-Krak, Rihanna Aureliuš-Sedrovski, Vladimir ik Lihtenštán, Yennefer von Witcher, Mikołaj Torped, Roland Heach-Romański, Avril von Levengothon, Adam Jerzy Piastowski, Ivan von Lichtenstein, Tytus Aureliusz-Chojnacki, Ignacy Urban de Ruth.
Komentarze
Cudzoziemiec
Nie, no ładna kalka :) plus parę zmian :) Raduję się me serduszko.
Odpowiedz Permalink
Roland Heach-Romański
Piękne pomówienie.
Odpowiedz Permalink
Alexander White
Cytuję:
Na trudne czasy, na nagłe wydatki, na niespodziewany skok liczby aktywnych obywateli do 120

Czy dobrze działający System Gospodarczy nie powinien sam poradzić sobie ze wzrostem aktywności, a wręcz na nim skorzystać?
Odpowiedz Permalink
Roland Heach-Romański
Nie mamy systemu gospodarczego. By nowi aktywni obywatele procentowali zwiększonym dochodem RM, ta najpierw musi mieć środki na wypłacenie tantiem, nagród i wynagrodzeń by takie osoby dysponowały libertem i mogły w pełni współuczestniczyć w obecnym życiu gospodarczym. Na to potrzebna jest rezerwa.

Świetnie zobrazował to ostatni miesiąc. Aktywizacja już obecnych obywateli spowodowała nagły skok w ilości wypłaconych tantiem.
Odpowiedz Permalink
Alexander White
No to może zamiast mówić o tym, że nie mamy systemy gospodarczego, jakiś rząd o nim pomyśli?
Odpowiedz Permalink
Ivan von Lichtenstein
Napisz.
Odpowiedz Permalink
Roland Heach-Romański
@Alexander White: pan wie, że dwóch czołowych sarmackich informatyków pisze system gospodarczy od ok. 3 lat? Wyobraża sobie pan jaki to jest nakład pracy, skoro tyle to zajmuje magistrom informatyki?
Odpowiedz Permalink
Daniel Chojnacki
Panie White, myślę, że NIA się nie obrazi, jeśli zaoferuje Pan pomoc. :-)
Odpowiedz Permalink
Otto von Spee-Asketil
Oho, droższy ćwirek, de facto podatek od PK, jeśli ma być przymus dołączania znaczków, a potem podatek od linii na IRC, czy od zdania na FC?
Odpowiedz Permalink
Ivan von Lichtenstein
Przymus dołączania znaczków - jeśli znaczek będzie kosztował jeden 5-10 lt (obiegowy) to nie będzie wielkiego uszczerbku na portfelu. W innych przypadkach, jak bedzie koszt powyżej 50 lt to już będzie uszczerbek na portfelu.
Odpowiedz Permalink
Roland Heach-Romański
Ja może unaocznię obecny stan funkcjonowania gospodarki. RM wypłaca tantiemy, pensje i nagrody. Obywatele dzięki temu zarabiają. RM po przez opłaty i podatki pozyskuje środki na w/w cele. Koło się zamyka. Dopóki system działa tak, a nie inaczej dopóty RM będzie poszukiwała dochodów w takim a nie innym miejscu. To jest problem-rzeka. Na dzień dzisiejszy są tylko dwie drogi. Dążymy do zamkniętego obiegu liberta i daniny publiczne są tak dobrane by finansować zadania państwa, albo akceptujemy okresowy dodruk i uznajemy, że tak musi być.

Proszę się zatem określić co jest bliższe sercu. Tona liberta w portwelu czy też uszczuplona kupka libertów o wymiernej wartości.
Odpowiedz Permalink
Daniel Chojnacki
Otto von Spee: Mamy problem z dochodami Rady Ministrów. Samorządy wołają o więcej dotacji, Rada Ministrów natomiast niekoniecznie ma tyle pieniędzy. Chętnie bym uatrakcyjnił piastowanie stanowisk publicznych większą pensją oraz zwiększył dostępność subwencji samorządowych - ale, ponownie - niekoniecznie w tej chwili można to zrobić. Wszystko przy założeniu, że chcemy mieć dodruk pod kontrolą.

Będziemy szukać dodatkowych źródeł dochodów innych niż podatki - tak, aby nie obciążać już bardziej Sarmatów kolejnymi daninami, a jednocześnie pozwolić sobie na zwiększenie wydatków RM. Przykładem jest aukcja kącika propagandowego, która przyniosła prawie 150 000 libertów za dwa tygodnie.

Póki ja będę Kanclerzem, to nie widzę możliwości opodatkowania postów na Forum Centralnym. Zakładam, że użył Pan hiperboli celowo, ale i tak czuję się w obowiązku zadeklarować, żeby nie pozostawić wątpliwości. Pozdrawiam! :)
Odpowiedz Permalink
Otto von Spee-Asketil
Oczywiście, że celowo, hiperbola to według mnie jeden z najważniejszych wynalazków ludzkości, obok sarkazmu, piwa, chleba krojonego i strategii czasu rzeczywistego.

Problem z obowiązkowymi znaczkami jest taki, że jeśli cena będzie zbyt niska, do budżetu i tak wpłyną grosze, ucierpi za to wizerunek rządu, bo wątpię, żeby społeczność była zadowolona z opodatkowania prywatnej korespondencji. Cena za wysoka przerzuci ludzi na IRC/GG/FB, bo tam ciężej nałożyć podatki, a i nie wiadomo, czy Cukierberg by nie wyśmiał po prostu takiej propozycji.

Ja również pozdrawiam.
Odpowiedz Permalink
Alexander White
Cytuję:
@Alexander White: pan wie, że dwóch czołowych sarmackich informatyków pisze system gospodarczy od ok. 3 lat? Wyobraża sobie pan jaki to jest nakład pracy, skoro tyle to zajmuje magistrom informatyki?

Ja jako Trybun ds. Infrastruktury w Sclavinii nie mogę uzyskać dostępu do FTP naszych stron, a przy tworzeniu SG operuje się raczej na głównych bazach danych. Nie wierzę, że NIA pisze system na DSG API.
Odpowiedz Permalink
Adam Jerzy Piastowski
Ivan von Lichtenstein & Otto von Spee - Proszę być spokojnym, na pewno nie będziemy w tej kwestii windować ceny. Chodzi o jeszcze większe pobudzenie gospodarki finansowej Księstwa i tutaj widzimy taką możliwość pomimo, że wpływy do budżetu nie mogą być spektakularne, to jednak będą to wpływy.

Pobieranie opłaty za ćwierk, czy z PK powoduje, że chcąc być aktywnym obywatelem i móc w pełni korzystać z jednej, czy drugiej funkcji będziemy musieli na to wszystko zarobić - a żeby zacząć zarabiać na własne utrzymanie naprawdę nie trzeba wiele, bo jest ku temu spora ilość możliwości, wystarczy być aktywnym.

Osoby, dla których v-życie to codzienność na pewno nie odczują utraty kilku libertów więcej, a my zwiększymy w ten sposób obieg naszego pieniądza.
Odpowiedz Permalink
Krzysztof Czuguł-Chan
Cała praca w ręce NIA...
Odpowiedz Permalink
Gerald Klemens
Praca wre, powstaje coś nowego. Brawo! :)
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.