Rada Ministrów, Daniel Chojnacki, 06.03.2016 r. o 02:24
UWAGA: Rada Ministrów wydzierżawi kącik propagandowy!
Seria wydawnicza: Komunikaty Rządowe

Drogie Sarmatki i Drodzy Sarmaci,

Rada Ministrów wychodzi do Was z nową inicjatywą. Chcemy umożliwić Wam pokazanie z jak najlepszej strony Waszych inicjatyw i pomysłów. Przyświeca nam też inny, poboczny cel – zbadanie zapotrzebowania na powierzchnie reklamowe dostępne w ramach strony głównej Sarmacji.

Oferujemy Wam dzierżawę kącika propagandowego. Rada Ministrów jest w stanie inaczej promować centralne i samorządowe inicjatywy.

Oferujemy Wam najem krótkoterminowy – na dwa tygodnie za czynsz ustalony w drodze publicznej aukcji. Aukcja potrwa od chwili jej ogłoszenia do 9 marca 2016 r. do godz. 21:00.

Formą współpracy jest umowa cywilnoprawna, której wzór został załączony poniżej.

Zwracamy również uwagę, że krąg podmiotów, które mogą wziąć udział w aukcji, nie jest ograniczony. Zapraszamy do udziału zarówno osoby prywatne, które chcą reklamować swoje usługi, jak również prowincje, partie polityczne…

Rada Ministrów nie będzie ingerowała w obrazek umieszczony w kąciku propagandowym, jeśli tylko nie będzie naruszał przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub warunków umowy (głównie chodzi o treści znieważające).

Istnieje możliwość poddzierżawy lub umieszczenia obrazka – cena odsprzedaży Rady Ministrów nie interesuje. Możesz więc nie tylko dzierżawić od Rady Ministrów kącik propagandowy na własne potrzeby, ale również odstępować tę możliwość swoim klientom – i jeszcze na tym zarobić.

Uzyskane przychody będą redystrybuowane – prawdopodobnie w formie zwiększenia wysokości tantiem. Jeśli projekt się sprawdzi, będziemy rekomendować jego kontynuację.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w przetargu! Oferty składane poza forum nie będą brane pod uwagę!

(–) Daniel Chojnacki,
Kanclerz
Cytuję:
WZÓR

Umowa dzierżawy przestrzeni reklamowej

Zawarta … marca 2016 r. w Książęcym Mieście Grodzisku (dalej: „Umowa”) pomiędzy:

Koroną Księstwa Sarmacji, reprezentowaną przez Radę Ministrów, w imieniu której działa Daniel Chojnacki – Kanclerz,

Zwaną dalej „Radą Ministrów”,

A
……………………………………………., numer paszportu …..,

Zwanym dalej „Dzierżawcą”,

Zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”

§ 1.

Rada Ministrów zobowiązuje się oddać do korzystania i pobierania pożytków przestrzeń reklamową umieszczoną (dalej: „Kącik propagandowy”) na stronie głównej Księstwa Sarmacji na czas i na warunkach określonych Umową, a Dzierżawca zobowiązuje się do zapłaty Radzie Ministrów wynagrodzenia.

§ 2.
1. Kącik propagandowy będzie umieszczony na stronie głównej Księstwa Sarmacji w miejscu zwyczajowo przyjętym.
2.Rada Ministrów nie zmieni lokalizacji Kącika propagandowego w trakcie trwania Umowy bez zgody Dzierżawcy.

§ 3.

1. Dzierżawca ma prawo w czasie trwania Umowy umieścić dowolną, wybraną przez siebie statyczną grafikę w Kąciku propagandowym.
2. W trakcie trwania Umowy Dzierżawca ma prawo pięciokrotnie żądać zmiany grafiki wyświetlanej w Kąciku propagandowym. Koszty związane ze zmianą nie obciążają Dzierżawcy. Rada Ministrów obowiązana jest do zmiany grafiki niezwłocznie.
3. Dzierżawcy przysługuje prawo do udzielenia osobie trzeciej poddzierżawy Kącika propagandowego lub jego najmu, a także udzielenia prawa podnajmu bez ograniczeń. Za działania i zaniechania osób trzecich Wydzierżawiający ponosi odpowiedzialność wobec Korony jak za swoje własne działania i zaniechania.

§ 4.

1. Rada Ministrów ma prawo, w okresie 3 dni poprzedzających ważną uroczystość państwową lub samorządową, raz w okresie obowiązywania Umowy, zawiesić obowiązywanie Umowy na łączny okres maksymalnie trzech dni. W tym wypadku czas przerwy odpowiednio przedłuża okres, na jaki Umowa została zawarta.
2. Rada Ministrów ma prawo wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy Dzierżawca rażąco narusza dobre obyczaje, w szczególności gdy zamieszcza w Kąciku propagandowym treści obraźliwe, obelżywe, pornograficzne, znieważające, lub w inny sposób skrajnie bulwersujące opinię publiczną, lub gdy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków dalsze trwanie Umowy jest nie do pogodzenia z interesem społecznym.
3. W razie wypowiedzenia Umowy przez Radę Ministrów bez winy Dzierżawcy, Strony rozliczą zapłacone Radzie Ministrów wynagrodzenie proporcjonalnie do czasu trwania Umowy.

§ 5.

Z tytułu świadczeń przewidzianych Umową, Dzierżawca zapłaci Radzie Ministrów czynsz w wysokości …. Libertów netto za cały okres obowiązywania Umowy z góry.

§ 6.
Umowa zostaje zawarta na okres dwóch tygodni.
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
4 253,00 lt
Ten artykuł lubią: Mikołaj Torped, Ignacy Urban de Ruth, Markus Arped, Roland Heach-Romański, Arcadio Norbert dal Deliart-Wissener, Siergiusz Asketil, Daniel January von Tauer-Krak, Adam Jerzy Piastowski, Rihanna Aureliuš-Sedrovski.
Komentarze
Cudzoziemiec
Pomysł dobry, ciekawy.

Niemniej, przyjęte rozwiązanie oparte o aukcję, to kolejne narzędzie do dzielenia społeczeństwa na lepszych i gorszych, bogatych i biednych.

A szkoda.
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
6av8Ks3L.jpg

Grodzisk, kwiecień 2016, m-c od czasu objęcia rządów przez JKW Daniela.
Odpowiedz Permalink
Otto von Spee-Asketil
Dobreeee.
Nie mam co zrobić z lt, więc dałem wysoką cenę, dającą w sumie 100k za cały okres umowy, a gdy wygram, wrzucę do kącika jakiś bezsensowny obrazek z Painta.
To będzie takie głupie i piękne, że nie mogę się doczekać końca aukcji.
Odpowiedz Permalink
Siergiusz Asketil
Panie ex-Kanclerzu, lepiej zbierać liberty i ciągle się nimi podcierać? Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że Sarmaci nie będą na tyle durni, aby ponownie wybrać RSO. To skończy się katastrofą.
Odpowiedz Permalink
Mikołaj Torped
Argument z dzieleniem społeczeństwa na lepszych i gorszych jest tak nietrafiony, że nie bardzo mam pomysł jak się odnieść.

Zapewnię więc Roberta o mojej niewyczerpanej miłości. #AmorAkbar
Odpowiedz Permalink
Konrad Jakub Arped-Friedman
Ale ludzie zawsze będą podzieleni na biednych i bogatszych, z tym się nic nie da zrobić. No chyba, że się pobawimy w socjalizm w Sarmacji i od jutra znacjonalizujemy majątki osób będących na liście dusigroszy wg SOBOS.
Odpowiedz Permalink
Daniel Chojnacki
Historia prawdziwa:

0Brz8855.png

Grodzisk, kwiecień 2016, m-c od czasu objęcia rządów przez JKW Daniela.
Odpowiedz Permalink
Rihanna Aureliuš-Sedrovski
Po pierwsze p. Friedman, nie SOBOS tylko SISS
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.