Baza w Awarze.

„……Dzień 17 grudnia 2014 roku rozpoczął nowy rozdział w historii Awary. To w tym dniu ku radości mieszkańców Awara wróciła do swojej macierzy…….”.

Tymi słowami głównodowodzący w operacji wyzwolenia Awary Południowej Dowódca operacji „FREEDOM” gen. bryg. Jack von Horn oznajmił, że Awara to z powrotem sarmacka wyspa. Koniec działań bojowych był zarazem końcem podziału wyspy na Awarę Północną, która znajdowała się pod rządami Królestwa Baridasu oraz Awarę Południową, która została wróciła z powrotem do macierzy odebrana Królestwu Scholandii.

Zgodnie z otrzymanymi od Dowódcy operacji rozkazami oddziały Książęcych Sił Zbrojnych wspieranych
przez utworzoną z gwardzistów na czas konfliktu jednostkę Królewskiej Gwardii Baridasu zajęły wyznaczone rubieże.

W konflikcie zbrojnym zgodnie z poniżej zamieszczonym rysunkiem brały udział następujące jednostki :

• 1 FLOTA MARYNARKI;
• 12. GRUPA MYŚLIWSKA;
• 1. GRODZISKI PUŁK STRAŻY PRZYBOCZNEJ;
• 150 BATALION PANCERNY;
• 1 PUŁK KRÓLEWSKIEJ GWARDII BARIDASU.


U4hJHXvl.png
rys. Awara – rozmieszczenie jednostek w dniu wyzwolenia.

W chwili obecnej w dalszym ciągu wszystkie jednostki biorące udział w operacji „FREEDOM” pozostają
na swoich pozycjach realizując zadania patrolowe w obrębie całej wyspy, a od czasu zakończenia działań bojowych nie odnotowano incydentów ze strony przeciwnej.

Na podstawie decyzji władz Królestwa Baridasu podjętej w wyniku prowadzonego głosowania Rady Królestwa Baridasu upoważniła Komendanta i władze Książęcych Sił Zbrojnych o porozumienie się w sprawie terminu,
w jakim baza będzie funkcjonowała (do trzech miesięcy), a także o uzgodnienie innych spraw organizacyjnych.

W związku z decyzją władz Królestwa Baridasu zostało zawarte porozumienie określające zasady funkcjonowania obu formacji na Awarze.

Cytuję:
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

przy realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Bazy Wojskowej Książęcych Sił Zbrojnych oraz Królewskiej Gwardii Baridasu w Awarze zawarte w dniu 19.02.2015r. w Almerze pomiędzy:

Książęcymi Siłami Zbrojnymi

reprezentowanymi przez:
Rzecznika Prasowego Książęcych Sił Zbrojnych kmdr ppor. Tytusa Aureliusza-Chojnackiego,

zwanego dalej „Reprezentantem KSZ”,

a Królewską Gwardią Baridasu
reprezentowaną przez Komendanta Królewskiej Gwardii Baridasu Laurencjusza Ma Hi von Vincis-Kazakova

zwanego dalej „Reprezentantem KGB”,
§ 1
Przedmiot Porozumienia

1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron,
w związku z realizacją pobytu żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych ( KSZ ) na terytorium Awary zwanego dalej „Zadaniem”. Porozumienie określa zasady funkcjonowania współpracy między Stronami przy realizacji Zadania.

2. Strony stwierdzają zgodnie, że Partnerstwo zawiązane zostało w celu realizacji Zadania.

3. Strony stwierdzają zgodnie, że Partnerstwo zawiązane zostało na okres od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia do dnia 19.05.2015r.
§ 2
Warunki Porozumienia

Ogólne warunki Porozumienia i instytucje, o których mowa w niniejszym Porozumieniu są rozumiane zgodnie z podjętą na podstawie głosowania Rady Królestwa Baridasu decyzją w sprawie funkcjonowania bazy Książęcych Sił Zbrojnych i Królewskiej Gwardii Baridasu na terytorium Awary Południowej.

§ 3
Obowiązki i uprawnienia Stron

1. Na mocy niniejszego Porozumienia Strony zobowiązują się do współpracy przy realizacji i osiąganiu celów Zadania, w szczególności do przekazania terenów i obiektów w Awarze zajmowanych przez żołnierzy KSZ dla gwardzistów KGB.

2. Reprezentant KSZ zobowiązuje się do wykonania następujących działań:

1) Przekazanie zajmowanego terenu i budynków w porcie;
2) Przekazanie zajmowanego terenu i budynków na lotnisku.

Ze strony Reprezentanta KSZ osobą do kontaktów w sprawie realizacji Zadania jest Rzecznik Prasowy Książęcych Sił Zbrojnych kmdr ppor. Tytus Aureliusz-Chojnacki;

3. Reprezentant KGB obowiązuje się do wykonania następujących działań:

1) Załadunek sprzętu i wyposażenia KSZ oraz przygotowanie do transportu drogą morską i powietrzną;
2) Przyjmowanie i zagospodarowanie obiektów przekazywanych przez żołnierzy KSZ do czasu podjęcia ostatecznej decyzji przez władze Królestwa Baridasu w sprawie ich zagospodarowania.

Ze strony Reprezentanta KGB osobą do kontaktów w sprawie realizacji Zadania jest Komendant Królewskiej Gwardii Baridasu Laurencjusz Ma Hi von Vincis-Kazakov;

4. W ramach realizacji Zadania, Reprezentant KGB jest zobowiązany do:

1) ustanowienia miejsca pamięci poległych żołnierzy i gwardzistów w oparciu o przekazany projekt tablicy pamiątkowej;
2) sprawowania nadzoru oraz zlecenia opieki nad miejscami pamięci poległych żołnierzy i gwardzistów;
3) przedstawienia na pisemne wezwanie władz Królestwa Baridasu informacji i wyjaśnień związanych
z realizacją Zadania.
§ 4
Zmiana Porozumienia

1. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Strony Porozumienia nie mogą przenosić na inne podmioty praw i obowiązków wynikających
z niniejszego Porozumienia, chyba, że wyrażą na to zgodę władze Królestwa Baridasu.

§ 5
Rozwiązywanie sporów

Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania sporów powstałych w związku z realizacją niniejszego Porozumienia.

§ 6
Rozwiązanie Porozumienia

Porozumienie może zostać wypowiedziane przez każdą ze Stron przed jego zakończeniem w przypadku podjęcia takiej decyzji przez Księcia Sarmacji
§ 7
Postanowienia końcowe

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

Reprezentant KSZ: /-/kmdr ppor.Tytus Aureliusz-Chojnacki
Reprezentant KGB: /-/komendant Laurencjusz Ma Hi von Vincis-Kazakov


W chwili obecnej kontrolę nad obiektami strategicznymi wyspy tj. portem morskim i portem lotniczym sprawują żołnierze Książęcych Sił Zbrojnych, a gwardziści Królewskiej Gwardii Baridasu zajmują pozycje
na skraju miasteczka.

W związku ze stacjonowaniem tak dużych sił militarnych na wyspie tymczasowo na potrzeby związane
z dostarczaniem zaopatrzenia uruchomione zostało lewe nabrzeże portu, które zostało zamknięte dla osób postronnych.

Dodatkowo została wydzielona część lotniska, gdzie ustawiono wieżę kontroli lotów jako obiekt, który docelowo przeznaczony zostanie na potrzeby zagrożeń militarnych i być może po modernizacji stanowić będzie obiekt KGB.
Dotacje
500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Paweł Zanik IV.
Serduszka
5 605,00 lt
Ten artykuł lubią: Maksymilian Nowak, Ignacy Urban de Ruth, Ivan von Lichtenstein, Julian Fer at Atera, Markus Arped, Sucio Vips, Kamil Warior von Vincis-Kazakov.
Komentarze
Maksymilian Nowak
Hurrrrra! Teraz tylko trzeba zapewnić z Awarą jakąś komunikację ;)
Odpowiedz Permalink
Ignacy Urban de Ruth
1. NA Awarze
2. Co KGB robi an sarmackiej części wyspy?
Odpowiedz Permalink
Konrad Jakub Arped-Friedman
Przydałaby się skala na tej mapce, nie wiem (jako wciąż młodziak) jak duża jest ta wyspa :)
Odpowiedz Permalink
Maksymilian Nowak
Konrad, porównaj sobie http://gws.wandystan.eu/img/mapa.png
Odpowiedz Permalink
Laurẽt Gedeon I
Prześwietny Hrabio,

Nie wiedziałem, że mamy sarmacką i nie sarmacką część wyspy ? KGB jest w miejscu, w którym zgodnie z decyzją Hetmana zakończyły się działania wojenne :)

Szanowny Obywatelu Konradzie,
Niestety, ale nie mam danych dotyczących skali dostępnych map z tego regionu. Jeśli jednak kiedyś takie mapy będą w Pańskim zasięgu będę wdzięczny za ich udostępnienie :)

Szanowny Maksymilianie,
Oczywiście wystąpię do Wicekróla ze stosownym wnioskiem w sprawie budowy masztów radiowych oraz budowy bunkra dal radiostacji na wyspie i na kontynencie :)
Odpowiedz Permalink
Ignacy Urban de Ruth
Cytuję:
Nie wiedziałem, że mamy sarmacką i nie sarmacką część wyspy?
Ale i tak wiem wszystko superhiper. Juz to słyszałem... To ciekawe czemu baridaska Awara jest Awarą Południową. :/

strona zawiera dane organizacji-trupa, ale granica się zgadza
http://ksiaze.sarmacja.org/supertajnykatalog/awara/
Odpowiedz Permalink
Konrad Jakub Arped-Friedman
Cytuję:
Konrad, porównaj sobie http://gws.wandystan.eu/img/mapa.png

No to wiem, już 3 miesiąc będzie szedł jak tu siedzę, znam ogólną geografię :)
Ale nie widziałem jeszcze na oczy ani jednej mapki samej Awary ze skalą, porównanie względem reszty mam ale wielkość "bezwzględna" wciąż nie jest mi znana.
Odpowiedz Permalink
Laurẽt Gedeon I
Cytuję:
Ale i tak wiem wszystko superhiper. Juz to słyszałem... To ciekawe czemu baridaska Awara jest Awarą Południową. :/

strona zawiera dane organizacji-trupa, ale granica się zgadza
http://ksiaze.sarmacja.org/supertajnykatalog/awara/

Tekst trochę stary i chyba nie aktualny. Jeśli w Baridasie jest tylko Awara Południowa to w którym samorządzie zgodnie z prawem jest pozostała część wyspy? Poproszę jakiś dokument :D
Odpowiedz Permalink
Paweł Zanik IV
> z powrotem sarmacka wyspa

Heloooooł, scholandzka część Awary jest sarmacka dopiero pierwszy raz, a sarmacka część zawsze była sarmacka, więc gdzie mi tu z tym „z powrotem”.
Odpowiedz Permalink
Ignacy Urban de Ruth
@Wamać Nie było prawowicie scholandzkiej czesci. I jest ona baridaska, nei samracka.

@MaHi Awara Płn. jest w GiSie. Od zawsze ;P
Odpowiedz Permalink
Paweł Zanik IV
No to tym bardziej nie znowu, skoro jest baridajska nie sarmacka, a tak w ogóle jej nie ma.
Odpowiedz Permalink
Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki
a jednak została założona
gratuluje :)
Odpowiedz Permalink
Młynek Kawowy
IMO dziwny pomysł, żeby sarmacka armia podpisywała układy z milicją kraju Korony.
Odpowiedz Permalink
Laurẽt Gedeon I
Dziwny, a tak - może i dziwny, ale zgodny z demokratycznym wyborem, a to chyba już dziwne być nie powinno :)
Odpowiedz Permalink
Jack von Horn
Cytuję:
IMO dziwny pomysł, żeby sarmacka armia podpisywała układy z milicją kraju Korony.

Bo mam gest oraz nie jesteśmy jak to nam niektórzy zarzucali rozbuchanego EGO.
Odpowiedz Permalink
Jack von Horn
Cytuję:
IMO dziwny pomysł, żeby sarmacka armia podpisywała układy z milicją kraju Korony.

Decyzję podjął demokratycznie Kraj Korony. KBG potraktowaliśmy jako wykonawcę woli. Stąd ta umowa.
Odpowiedz Permalink
Laurẽt Gedeon I
Dziękuję Szanowny Hetmana za wyjaśnienie. Teraz już chyba wszystko jest jasne.
Odpowiedz Permalink
Daniel Chojnacki
Awara je baridajsko!
Odpowiedz Permalink
Paweł Zanik IV
Awara je żydosko.
Odpowiedz Permalink
Julian Fer at Atera
Cytuję:
Awara je żydosko

Przyznam, że nie taka pomoc by się przydała :(

Widzę, że pas graniczny trzeba odbudować!
Odpowiedz Permalink
Daniel Chojnacki
Mur przesunąć.
Odpowiedz Permalink
Markus Arped
Cieszę się, że doszliśmy do porozumienia ws. bazy na Awarze Południowej, ale pojawiło się tutaj trochę nieścisłości. Awara została usypana przez Sarmację i Baridas w 2003 r. Część północna, czyli sarmacka, od zawsze wchodziła w skład Terytorium Koronnego (poprawcie mnie, jeśli się mylę), czyli właśnie obecnej Gellonii i Starosarmacji. Natomiast część południowa, baridajska, w chwili kryzysu aktywnościowego została przez Scholandczyków bezprawnie zagarnięta — wszystko ustalono nad głowami ówczesnych władz i mieszkańców Republiki, bez ich zgody (ale o tym już tutaj pisaliśmy wielokrotnie). Więc tak, mamy część sarmacką i mamy część de iure niesarmacką, bo baridajską. :-)

Swoją drogą, myślę, że Sławetny Pan Komendant zapracował sobie na sowitą premię.
Odpowiedz Permalink
Laurẽt Gedeon I
Cytuję:
Cieszę się, że doszliśmy do porozumienia ws. bazy na Awarze Południowej, ale pojawiło się tutaj trochę nieścisłości. Awara została usypana przez Sarmację i Baridas w 2003 r. Część północna, czyli sarmacka, od zawsze wchodziła w skład Terytorium Koronnego (poprawcie mnie, jeśli się mylę), czyli właśnie obecnej Gellonii i Starosarmacji. Natomiast część południowa, baridajska, w chwili kryzysu aktywnościowego została przez Scholandczyków bezprawnie zagarnięta — wszystko ustalono nad głowami ówczesnych władz i mieszkańców Republiki, bez ich zgody (ale o tym już tutaj pisaliśmy wielokrotnie). Więc tak, mamy część sarmacką i mamy część de iure niesarmacką, bo baridajską. :-)

Święta prawda nasz Wicekrólu. Jednak w trakcie działań wojennych uległ całkowitemu zniszczeniu pas graniczny, dlatego w chwili obecnej trwają pomiary terenu i wszystkie tymczasowe obiekty zostaną usunięte, a granica z powrotem rozdzieli terytorium samorządu GiS od terytorium Baridasu :)
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.