Park Stołeczny, Helwetyk Romański, 11.12.2014 r. o 10:29
Realne wyzwanie: program NSZZ „Represja” na XLV kadencjęXbrO5dA8.png


P
od koniec Sejmu Walnego w Księstwie Sarmacji pozostały de facto trzy ugrupowania: Liga Monarchistyczna, Stronnictwo Federalne i Towarzystwo Przyjaciół Feru. Członkowie zarówno Ligi Monarchistycznej, jak i Towarzystwa Przyjaciół Feru, głosowali w większości za nowelizacją Konstytucji znoszącą zasadę suwerenności Narodu (odpowiednio 83% i 55% głosami „za”). Sejm, o ile ma możliwie w sposób pełny odzwierciedlać poglądy obywateli, potrzebuje głosów opowiadających się jednocześnie za utrzymaniem ustroju demokratycznego oraz samorządnego, ale jednolitego, charakteru naszego państwa. Konstytucja nie wymaga obecnie niczego oprócz korekt natury technicznej.

Sytuacja w kraju jest niezła. Zdecydowana większość władz publicznych, ogólnosarmackich instytucji oraz samorządów działa poprawnie. Nadchodzące trzy miesiące powinny — i mogą — być czasem pracy i rozwoju. Potrzebujemy jasnego określenia priorytetów, wykorzystania drzemiącego w nas potencjału w celu przekroczenia bariery 75 aktywnych obywateli i odzyskania pierwszej pozycji w rankingu demograficznym mikroświata. Program, jaki mam zaszczyt niniejszym poddać pod dyskusję, ma na celu zachowanie pozostałych mechanizmów skłaniających do aktywności, ustanowienie nowych oraz, co nie mniej ważne, redukcję barier ograniczających produktywność.Zf7ja7e2.png

Z
a najważniejszy cel w najbliższej kadencji Sejmu należy uznać zwiększenie liczby aktywnych obywateli. Rada Ministrów, działająca w porozumieniu z Jego Książęcą Mością oraz Naczelną Izbą Architektury, powinna opracować i wdrożyć mechanizm błyskawicznego odzyskiwania obywatelstwa przez byłych członków naszej społeczności: zarówno tych, którzy do nas regularnie zaglądają, jak i tych, którzy pozostali jedynie w naszych bazach danych. Nie mniej ważne jest uproszczenie trybu nadawania obywatelstwa. Z Ustawy o obywatelstwie sarmackim powinien zniknąć obowiązek składania uzasadnionego wniosku na Forum Centralnym, zastąpiony możliwością elastycznego decydowania przez Księcia: także w oparciu o wniosek otrzymany za pośrednictwem specjalnego panelu lub mechanizm uprzedniej akceptacji obiecujących mieszkańców, wymagający po ich stronie jedynie złożenia oświadczenia o chęci nabycia obywatelstwa.

Przywrócenia wymaga, obowiązujące przez ostatnie miesiące, prawo wszystkich aktywnych obywateli do wypowiedzi w Sejmie. Model sprzedaży pracy powinien nagradzać aktywność publiczną (w tym punkty przyznawane za aktywność poza forum) zamiast wsi prywatnych. Ostatnio często zaglądaliśmy do Hasselandu: mechanizm codziennego losowania nagród pieniężnych wśród aktywnych mieszkańców jest warty wdrożenia. O ile pozwolą na to warunki techniczne, wsie lenne otrzymane od Jego Książęcej Mości w okresie ostatnich 12 miesięcy — tak, by premiować trwałą, konkretną pracę — powinny zwiększać siłę głosu w wyborach i referendach. Jeżeli chodzi o zniesienie wymogu aktywności w miejscach publicznych dla funkcjonariuszy samorządowych, czas na ocenę przyjdzie za kilkanaście tygodni, pod koniec kadencji.

Urzędującej Radzie Ministrów nie należy rzucać kłód pod nogi. Konstytucyjny wymóg odczekania zaledwie trzech dni przed rozpoczęciem zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum jest wynikiem wcześniejszych doświadczeń i przejawem elementarnego zdrowego rozsądku. Rząd musi mieć czas na ustosunkowanie się do podnoszonych pod jego adresem zarzutów. W Sarmacji już zdarzały się referenda zarządzane na zasadzie owczego pędu, bez jakiejkolwiek refleksji nad ich zasadnością.Xndq66X7.png

W
iele mechanizmów funkcjonowania naszych władz może ulec uproszczeniu. Należy dokonać przeglądu ustawodawstwa i odwrócić zasadę, iż publikacji w Dzienniku Praw wymagają wszystkie akty urzędowe, o ile przepisy nie stanowią inaczej. Znowelizowana ustawa powinna ograniczyć obowiązek publikacji w Dzienniku Praw do wskazanych wprost, najważniejszych dokumentów — tym samym oszczędzając czas poświęcany na czynności administracyjne. Serwisy takie, jak Dziennik Praw, Grodziska Agencja Prasowa, Kącik Propagandowy, Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej, Sarmackie Skróty i Skrótowce, profil na Facebooku, poradniki Instytutu Edukacji Sarmackiej, rotator, wszelkie możliwe wykazy… można wyłączyć ze sztywnej hierarchii, powierzając stosowne uprawnienia szerokiemu gronu zaufanych biurokratów, Radzie Ministrów pozostawiając obowiązek regularnego monitorowania aktualności treści.

Z uwagi na twórców sarmackich serwisów internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem twórców serwisów samorządowych (disklajmer: pracuję nad serwisem dla Konsulatu Sclavinii), należy rozszerzyć mechanizmy integracji z bazami danych Księstwa Sarmacji zawierającymi artykuły prasowe, akty prawne, dane o mieszkańcach, miejscowościach i instytucjach oraz Forum Centralne. Umożliwiłoby to rozbudowę serwisów prowincjonalnych o nowe, dotychczas niedostępne funkcjonalności, jak np. agregowanie wątków z forów lokalnych czy sporządzanie wykazów aktywnych mieszkańców prowincji i miejscowości.ZX116q44.png

I
stniejące inicjatywy i projekty rządowe — Książęca Straż Ogniowa i Obrona Cywilna — powinny być kontynuowane, a na ich kadencyjnych szefów ogłoszony ogólnosarmacki konkurs. Tak, jak do tej pory, Poczta Baridajska powinna emitować trzy znaczki kolekcjonerskie w miesiącu. Kompetencje Państwowego Komitetu Oceny Jakości powinny zostać rozszerzone o możliwość zdejmowania ze strony głównej artykułów w sposób oczywisty niespełniających standardów jakości — analogicznie do braku akceptacji nieestetycznych grafik w rotatorze przez obecną administrację. Należy także zacząć wypłacać obowiązujące od końca sierpnia nagrody dla agencji prasowych. Dla twórców inicjatyw miesiąca oraz innych nagrodzonych inicjatyw warto ustanowić rządowe odznaki, umieszczane w profilach mieszkańców poniżej baretek orderów i odznaczeń państwowych.

W wykazie instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem od dawna nieistniejących partii politycznych, należy zrobić porządek tak, by instytucje od dawna nieaktywne przestały być wyświetlane. Jednym z możliwych rozwiązań jest wprowadzenie stałej, miesięcznej opłaty od obecności w wykazie; innym — ukrywanie instytucji należących do nieaktywnych mieszkańców. Mechanizm składania „podań o zatrudnienie” wymaga korekty — przynajmniej uzupełnienia o pole informacyjne: w obecnej postaci jest niezrozumiały, a komunikaty dla właścicieli w dotychczasowej formie, bez wskazania instytucji i mieszkańca („Otrzymałeś CV (chęć pracy w twojej instytucji) od jednego z mieszkańców księstwa. Sprawdź, czy nie powinieneś go zatrudnić”), dodatkowo pogarszają jego funkcjonalność.

Trybunał Koronny boryka się z problemem opóźnień, zwyczajowym dla naszych organów wymiaru sprawiedliwości. Ustawa o Trybunale Koronnym przewiduje wystarczające mechanizmy nadzoru dla Marszałka Sejmu oraz Sejmu jako całości — należy z nich korzystać. Niezwłocznie powinien zostać także zarządzony nabór na opróżnione funkcje asesorów. Prawo do prywatności korespondencji powinno zostać przywrócone zgodnie z oryginalną intencją oryginalnych przepisów: do naszego porządku prawnego powinien wrócić zakaz ujawniania wiadomości prywatnych bez zgody nadawcy. Przepisy o cudzoziemcach powinny pozostać w obecnym kształcie.

Dedykowana kategoria dla twórczości literackiej. Warto minimalnie przebudować stronę główną Księstwa Sarmacji tak, by opowiadania i wiersze otrzymały specjalnie poświęconą im kategorię. Wpłynie to korzystnie na przejrzystość działu prasowego, w którym artykuły informacyjne i opiniotwórcze prezentowane są obecnie razem z twórczością literacką, nierzadko kosztem ich pożądanej widoczności (dla przykładu: w chwili dopisywania niniejszego fragmentu programu, na stronie głównej nie było już odsyłacza do listy naszych kontrkandydatów z Towarzystwa Przyjaciół Feru, po zaledwie paru dniach).cCP40bvK.png

  1. Calisto diuczessa Norvegicus-Chojnacka
  2. Henryk diuk Leszczyński
  3. Krzysztof bar. Kura
  4. Yutte bnt Pónkrokk
  5. Martin bnt Schlesinger-Asketil
  6. Helwetyk książę Romański
4XBm64lc.png2sR8030N.png

Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
4 064,00 lt
Ten artykuł lubią: Calisto Norvegicus-Chojnacka, Mikołaj Torped, Tomasz Liberi, Henryk Leszczyński, Alfred, Markus Arped, Michał Pséftis.
Komentarze
Mikołaj Torped
Wy zrobicie, my pomożemy!
Odpowiedz Permalink
Avril von Levengothon
Ale ale, czy to nie był program PMK?
Odpowiedz Permalink
Krzysztof St. M. Kwazi
Proszę nie spamować!
Odpowiedz Permalink
Tomasz Liberi
Mój głosik będzie :)
Odpowiedz Permalink
Helwetyk Romański
Program został programem ugrupowania; pojawiły się w nim także nowe zagadnienia i odniesienia. Dziwne byłoby raczej, gdyby się zasadniczo różnił od wersji poprzedniej. Wyedytowałbym poprzedni artykuł, gdybym posiadał taką możliwość, ale — niestety — nie posiadam (od strony prawnej). Usunąć również nie mogę (ponownie od strony prawnej). Pozdrawiam czule czepliwego PP. :*
Odpowiedz Permalink
Ignacy Urban de Ruth
NSZZ Represja. Zgnoimy. :D
Odpowiedz Permalink
Ignacy Urban de Ruth
Tzn. no nie żeby cos, jesteście najbardziej demo. Tak mi się nasunęło.. :D
Odpowiedz Permalink
Mikołaj Torped
Represja niesie żagiew demokracji. Narodom v-świata.
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.