Hans Media, Krzysztof Hans Arped-Winnicki, 09.06.2020 r. o 00:18
Aktualizacja regulaminów dorosłej i dziecięcej wersji Our Sound Song Contest #1
Seria wydawnicza: Our Sound

32X8q846.png

Aktualizacja regulaminów dorosłej i dziecięcej wersji Our Sound Song Contest #1 - z dnia 9 czerwca 2020 r.

Na wniosek jednego z potencjalnych państw biorących udział w obu wersjach Our Sound Song Contest prezentuje zaktualizowane regulaminy tychże konkursów celem ich usprawnienia i wyjaśnienia.

Regulamin Główny Our Sound Song Contest i Junior Our Sound Song Contest
Cytuję:
Art. 1 [Ogólne]
Międzymikronacyjny Konkurs Muzyczny Our Sound (dalej "Konkurs") jest konkursem apolitycznym, mający na celu zjednoczenie mikronacji poprzez muzykę.

Art. 2 [Terminy i organizacja]
1. Edycje obu Konkursów odbywają się co rok, z możliwym przesunięciem o pół roku.

2. O zbliżającym się konkursie w miejscach publicznych Mikronacji informują Członkowie Komisji Naczelnej  Władze chętnej do udziału Mikronacji powinni zgłosić swój kraj do Przewodniczącego Komisji Naczelnej.

3. Organizowaniem danej edycji Konkursu zajmują się Członkowie Komisji Naczelnej (dalej "Organizatorzy").

4. Komisja Naczelna jest powoływanym przez zwycięską w poprzedniej edycji mikronacje organem mającym za zadanie organizacje i prowadzenie bieżącej edycji Konkursu. Jej liczebność może być jedno lub wielo osobowa.

5. Komisja Naczelna stała składa się z maksymalnie pięciu osób - dyrektora konkursu (przewodniczącego Komisji Naczelnej - najbardziej wymaganej osoby do prowadzenia danej edycji konkursu), przedstawiciela mikronacji organizującej daną edycke konkursu (I vice-przewodniczącego Komisji Naczelnej), przedstawiciela regionu i miasta organizatorskiego (II vice-przewodniczącgo Komisji Naczelnej), przedstawiciela mediów oraz wyznaczonego członka pomocniczego.

6. Najważniejszą osobą w kwestii konkursu jest jego dyrektor pełniący też role Producenta Wykonawczego i Przewodniczącego Komisji Naczelnej Koniursu  - to on może też zastąpić cały skład komisji (przewodniczącego Komisji Naczelnej) gdy jest taka potrzeba.

7. Skład Komisji Naczelnej jest poszerzany lub skracany na wniosek Dyrektora Konkursu lub jej członków.

8. W razie organizacji dwóch lub więcej konkursów przez jedną mikronacje czas trwania jej Komisji Naczelnej ulega automatycznemu przedłużeniu.

9. Zgłaszanie mikronacji do konkursu trwa do zakończenia określonego przez Organizatorów terminu.

10. Każda Edycja Konkursu zawierać w sobie ma: - Preselekcje - Finał - Głosowanie - Przedstawienie wyników oraz zakończenie Edycji

11. Kraj, który zwyciężył w głosowaniu, jest organizatorem następnej Edycji Konkursu.

12. Skład Komisji Naczelnej jest zmienny co edycje lecz stały przez cały okres jej trwania.


Art. 3 [Preselekcje]

1. Władze każdego kraju uczestniczącego w Konkursie mają obowiązek zorganizować preselekcje do Konkursu, bądź powołać specjalną komisję do wyłonięcia utworu reprezentującego dany Kraj w danej Edycji Konkursu.

2. Organizatorzy mają obowiązek nadzorować Preselekcje we wszystkich Krajach Uczestnikach, by nie doszło do naruszeń Regulaminu dlatego w zgłoszeniu musi znaleźć się link do preselekcji lub ogłoszenia utworu przez daną, startującą w konkursie mikronacje.

Art. 4 [Głosowanie]

1. Władze każdego kraju uczestniczącego w Konkursie mają obowiązek zorganizować zgodne z zasadami głosowanie na każdej Edycji Konkursu, a także przedstawić Organizatorom wyniki głosowania w Kraju według następującej punktacji:

X miejsce - 1 punkt
IX miejsce - 2 punkty
VIII miejsce - 3 punkty
VII miejsce - 4 punkty
VI miejsce - 5 punktów
V miejsce - 6 punktów
IV miejsce - 7 punktów
III miejsce - 8 punktów
II miejsce - 10 punktów
I miejsce - 12 punktów

2. Organizatorzy powinni przedstawić punktację od każdego Kraju we wszystkich Miejscach Publicznych Krajów Uczestników bądź na stronie głównej i/lub wyznaczonego forum organizującego państwa


Art. 5 [Utwory muzyczne]
1. Konkurs ma na celu wyłonięcie najpopularniejszego utworu muzycznego wśród mieszkańców v-świata.
2. Utwory muzyczne nie mogą przekraczać długości 5 minut.
3. Dopuszczalne są utwory zarówno autorskie (stworzone przez obywateli mikronacji) jak i te stworzone przez kogoś innego - także te znane z realnego radia i telewizji czy nośników muzycznych.
4. Język utworów jest dowolny a jedyne zastrzeżenie dotyczy tego by tekst utworu nie był kontrowersyjny. Za wysłany utwór odpowiada wysyłająca go mikronacja.
5. Dopuszcza się utwory instrumentalne jednak zaleca się by jednak były prezentowane z wokalem.
6. Wiek wokalisty i członków zespołu to 8 - 15 lat dla Junior Our Sound Song Contest i powyżej 16 lat dla dorosłego Our Sound Song Contest.
7. Określony wiek musi być ukończony w czasie przeprowadzania konkursu a zwłaszcza w terminie głosowania.
8. Nie mogą być użyte piosenki z poprzednich edycji danego konkursu oraz piosenki z "dużego" Our Sound w jego dziecięcym odpowiedniku.

Art. 6 [Przepisy końcowe]
1. Tylko Organizatorzy wspólnym postanowieniem mogą zmienić niniejszy Regulamin
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu.
3. Zmiany w regulaminie wchodzą z chwilą ich publikacji
4. Regulamin opublikowany będzie w widocznym miejscu na stronie internetowej Księstwa Sarmacji.

Regulamin 12 edycji Our Sound Song Contest
Cytuję:
Art. 1 [Ogólne]
Podstawowe zasady konkursu opisane są w Regulaminie Głównym Our Sound Song Contest

Art. 2 [Terminy i organizacja]
1. Dwunasta edycja Konkursu Our Sound Song Contest ma się odbyć między czerwcem a wrześniem 2020 roku (precyzyjne daty podane będą w terminarzu konkursu) w mieście Eldorat w Konsulacie Sclavinii na terenie Księstwa Sarmacji.
2. Początek 12 edycji Our Sound Song Contest planowany jest nie później niż 4 czerwca 2020 roku.
3. Finał konkursu będzie mieć miejsce nie później niż 4 października 2020 r. no chyba że będzie potrzebny dodatkowy czas na zliczenie głosów. Wtedy konkurs zakończy się nie wcześniej niż 2 października 2020 r.
3. Gospodarzem i organizatorem konkursu jest Księstwo Sarmacji.
4. Konkurs odbędzie się na terenie Konsulatu Sclavinii.
5. Miasto i arena konkursu będą ustalone przez organizatora wydarzenia.
6. Dyrektorem 12 edycji konkursu Our Sound Song Contest i tym sanym przewodniczącym Komisji Naczelnej a tym samym całego konkursu jest Krzysztof Hans van der Ice.
7. W przypadku Księstwa Sarmacji w skład Komisji Naczelnej wchodzą:
a) Dyrektor i zarazem Producent Wykonawczy i przewodniczący Komisji Naczelnej  Konkursu - Krzysztof Hans
b) Przedstawiciel Państwa - Gospodarza Konkursu JKM Książe Księstwa Sarmacji lub wskazany przez niego członek Rady Ministrów odpowiedzialny za Kulturę lub Dyplomacje  (jest to I Vice Przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu)
c) Przedstawiciel Regionu i Miasta - Gospodarza Konkursu: Konsul Konsulatu Sclavinii  (jest to II Vice Przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu)
d) Przedstawiciel Mediów - szef Unicorn Media Corporation Guedes de Lima  (jest to III Vice Przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu)
e) Dodatkowa osoba wskazana wedle uznania przez Dyrektora Konkursu
8. Do momentu zgłoszenia potrzeby przez Dyrektora Konkursu to on sam nim zarządza a użyteczność Komisji Naczelnej jest zamrożona.
9. Kontakt z organizatorem stanowi e-mail poland7@op.pl , numer GG: 7260161 oraz Poczta Konna Księstwa Sarmacji
10. Utwory a następnie głosowanie powinno być przesyłane na wskazany adres e-mail.
11. Czas na przeprowadzenie preselekcji i wysłanie piosenek to dwa miesiące od dnia startu przyjmowania piosenek.
12. Dwa miesiące to też czas na przeprowadzenie głosowania miesiące.

Art. 3 [Przepisy końcowe]
1. Tylko Organizatorzy wspólnym postanowieniem mogą zmienić niniejszy Regulamin
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu a jego edycje z chwilą publikacji.
3.  Regulamin oraz zmiany w nim opublikowane będą w widocznym miejscu na stronie internetowej Księstwa Sarmacji.

Regulamin 1 edycji edycji Junior Our Sound Song Contest
Cytuję:
Art. 1 [Ogólne]
Podstawowe zasady konkursu opisane są w Regulaminie Głównym Our Sound Song Contest

Art. 2 [Terminy i organizacja]
1. Pierwsza edycja Konkursu Junior Our Sound Song Contest ma się odbyć między czerwcem a grudniem 2020 roku (precyzyjne daty podane będą w terminarzu konkursu) w Książęcym Mieście Stołecznym Grodzisk w regionie Starosarmacji na terenie Księstwa Sarmacji.
2. Początek 1 edycji Junior Our Sound Song Contest planowany jest nie później niż 4 czerwca 2020 roku.
3. Finał konkursu będzie mieć miejsce nie później niż 4 października 2020 r. no chyba że będzie potrzebny dodatkowy czas na zliczenie głosów. Wtedy konkurs zakończy się nie wcześniej niż 2 października 2020 r.
3. Gospodarzem i organizatorem konkursu jest Księstwo Sarmacji.
4. Konkurs odbędzie się na terenie regionu Starosarmacji.
5. Miastem odbywania się konkursu jest Książęce Miasto Stołeczne Grodzisk zaś areną Stadion Narodowy Księstwa Sarmacji.
6. Dyrektorem 1 edycji konkursu Junior Our Sound Song Contest i tym sanym przewodniczącym Komisji Naczelnej a tym samym całego konkursu jest Krzysztof Hans van der Ice.
7. W przypadku Księstwa Sarmacji w skład Komisji Naczelnej wchodzą:
a) Dyrektor i zarazem Producent Wykonawczy i przewodniczący Komisji Naczelnej  Konkursu - Krzysztof Hans
b) Przedstawiciel Państwa - Gospodarza Konkursu JKM Książe Księstwa Sarmacji lub wskazany przez niego członek Rady Ministrów odpowiedzialny za Kulturę lub Dyplomacje   (jest to I Vice Przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu)
c) Przedstawiciel Regionu i Miasta - Gospodarza Konkursu: Konsul Konsulatu Sclavinii  (jest to II Vice Przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu)
d) Przedstawiciel Mediów - szef Unicorn Media Corporation Guedes de Lima  (jest to III Vice Przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu)
e) Dodatkowa osoba wskazana wedle uznania przez Dyrektora Konkursu
8. Do momentu zgłoszenia potrzeby przez Dyrektora Konkursu to on sam nim zarządza a użyteczność Komisji Naczelnej jest zamrożona.
9. Kontakt z organizatorem stanowi e-mail poland7@op.pl , numer GG: 7260161 oraz Poczta Konna Księstwa Sarmacji
10. Utwory a następnie głosowanie powinno być przesyłane na wskazany adres e-mail.
11. Czas na przeprowadzenie preselekcji i wysłanie piosenek to pięć miesięcy od dnia startu przyjmowania piosenek.
12. Dwa miesiące to też czas na przeprowadzenie głosowania miesiące.

Art. 3 [Przepisy końcowe]
1. Tylko Organizatorzy wspólnym postanowieniem mogą zmienić niniejszy Regulamin
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu a edycje regulaminu w momencie ich publikacji.
3. Regulamin opublikowany będzie w widocznym miejscu na stronie internetowej Księstwa Sarmacji.

Zmiany wchodzą w życie z chwilą publikacji niniejszego regulaminu. Terminarze i szczegóły organizacji danych konkursów opisane w tym artykule z dn. 4 czerwca 2020 r. nie ulegają zmianie:https://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/12180
Centrum Prasowe obu konkursu Our Sound dostępne jest na Forum Centralnym Księstwa Sarmacji: http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=1068&t=30156

Podpisano
Pomysłodawca formatu, Dyrektor i zarazem Producent Wykonawczy 12 edycji Our Sound Song Contest
(-) Krzysztof Hans van der Ice
Dotacje
500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Piotr vel Bocian.
Serduszka
5 253,00 lt
Ten artykuł lubią: Eugeniusz Maat, Filip I Gryf, Felix Polon von Sarm, Joahim von Ribertrop von Sarm, Janusz Zabieraj, Taddeo von Hippogriff-Piccolomini, Piotr vel Bocian, Laurẽt Gedeon I.
Komentarze
Cillian Saerucaeg
Czy to musi być jako artykuł, a nie jako post na forum?
Odpowiedz Permalink
Taddeo von Hippogriff-Piccolomini
@ZwariujeZaraz można by tak połowę artykułów przenieść na forum, tylko artykuły są po to żeby większą liczna osób przeczytała.
Odpowiedz Permalink
Cillian Saerucaeg
@TadeuszBrus nie wiem, czy ktoś chcę czytać ścianę tekstu zwaną regulamin Our Sound, jeśli jest ona smutna, a do tego słabo czytelna. IMO regulaminy jakiś konkursów można wrzucać na forum, a otoczkę narracyjną jako artykuł.
Odpowiedz Permalink
Krzysztof Hans Arped-Winnicki
@ZwariujeZaraz Strona to bardziej widoczne miejsce dla mikronacyjnej zagranicy od forum.
Odpowiedz Permalink
GdL
Zagłębiłem się w treść i właśnie się dowiedziałem, że jestem w komisji. Dobrze wiedzieć, że wyraziłem zgodę. :>
Odpowiedz Permalink
Ludwik Tomović
@GuedesDeLima nie tylko Ty xD
Odpowiedz Permalink
Cillian Saerucaeg
@KrzysztofHans sądzę, że jeśli ktoś jest z zagranicy to i tak pewnie odwiedzi forum.
Odpowiedz Permalink
Krzysztof Hans Arped-Winnicki
@GuedesDeLima i @LudwikTommo Oficjalnie komisja jest ciągle 1 osobowa jednak w przypadku jej istnienia jesteście w niej z racji sporego zaufania społecznego i piastowanej funkcji.
Odpowiedz Permalink
GdL
@KrzysztofHans no okej, ja mogę być w komisji ale biorę 5000 lt na rękę. :)
Odpowiedz Permalink
Krzysztof Hans Arped-Winnicki
Poprawka zasad konkursu w Regulaminie Głównym z racji Junior Our Sound:
Cytuję:
Art. 5 pkt. 7. Określony wiek musi być ukończony w czasie nagrania utworu.
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.