Prefektura Generalna, Arsacjusz Arped, 21.08.2019 r. o 10:28
Propozycja zmian w ustawie karnej

tGKjrB3k.pngPREFEKTURA GENERALNA | SIERPIEŃ 2019

sedzia.png
Propozycja zmian w zakresie ustaw karnych
tGKjrB3k.png

12 czerwca 2019 roku — jako Prefekt Generalny — opublikowałem uwagi o nieprawidłowościach i lukach w prawie karnym. Sformułowałem łącznie sześć zagadnień, które moim zdaniem wymagały rozważenia. Przygotowałem również propozycję zmian w ustawie karnej. Początkowo projekt nowelizował również ustawę z dnia 11 grudnia 2011 r. o prefektach (Dz. P. poz. 4993) oraz ustawę z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186). Wczoraj jednak w Sejmie złożono projekt ustawy — Ordynacji procesowej trybunalskiej, dlatego postanowiłem wstrzymać się z własną publikacją i wziąć udział w debacie. W przyszłości planuję przygotować propozycję nowej ustawy o prefektach. Przedstawiony poniżej projekt jest jeszcze w fazie roboczej, dlatego mogą znaleźć się drobne błędy językowe lub niedostosowania do zasad techniki prawodawczej. Zachęcam do dyskusji.

tGKjrB3k.png

Cytuję:
Art. 1. W ustawie z dnia 26 października 2010 r. — Kodeks Sprawiedliwości (Dz. P. poz. 5833) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 32 po ust. 4 dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu:
„5. Jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna, sąd na wniosek Prefekta Generalnego zarządza wykonanie zastępczej kary więzienia.
6. Zarządzając wykonanie zastępczej kary więzienia, przyjmuje się, że jeden dzień więzienia jest równoważny kwocie do 2000 libertów; zastępcza kara więzienia nie może przekroczyć 6 miesięcy, jak również górnej granicy kary więzienia za dane przestępstwo albo wykroczenie.
7. W przypadku gdy grzywna została uiszczona lub ściągnięta w drodze egzekucji tylko w części, sąd, zarządzając wykonanie zastępczej kary więzienia, zmniejsza jej wymiar proporcjonalnie według zasad przewidzianych w ust. 6”,

Przygotowana zmiana ma na celu wyeliminować problem grzywny nieściągalnej. W obecnym systemie prawa karnego istnieje jedynie możliwość licytacji znaczków mieszkańca, jeżeli wykonanie wobec niego prawomocnego wyroku sądu, postanowienia lub decyzji o ukaraniu nie jest możliwe z powodu braku środków pieniężnych na rachunku tego mieszkańca lub posiadanych przez niego instytucji prywatnych. Wciąż jednak jest prawdopodobne, że ukarany, chcąc uniknąć kary, przekaże innej osobie swoje znaczki albo w ogóle ich nie będzie posiadać. Zgodnie z projektem w takiej sytuacji sąd mógłby zarządzić wykonanie zastępczej kary więzienia. Sarmacki ustawodawca przyjął model grzywny określonej kwotowo, co utrudniło mi rozsądne określenie przelicznika: dzień więzienia — grzywna. Przyjąłem, że jeden dzień więzienia jest równoważny kwocie do 2000 libertów. Zastępcza kara więzienia byłaby jednak ograniczona do 6 miesięcy oraz nie mogłaby przekroczyć górnej granicy kary więzienia za dane przestępstwo albo wykroczenie (prefekt może orzec karę grzywny w wysokości do 10 tysięcy libertów, np. za wykroczenie używania wyrazów wulgarnych w miejscu publicznym).

tGKjrB3k.png

Cytuję:
2) w art. 31:
a) przepis dotychczas nieujęty w ustęp staje się ust. 1:
„1. Karami dodatkowymi są grzywna, konfiskata majątku, przepadek, zakaz sprawowania funkcji publicznych, obniżenie stopnia wojskowego oraz degradacja”,
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Okres, na który orzeczono zakaz sprawowania funkcji publicznych, nie biegnie w czasie odbywania kary więzienia, chociażby zastępczej lub orzeczonej za inne przestępstwo”;

Dotychczas kara dodatkowa zakazu sprawowania funkcji publicznych biegła w trakcie odbywania kary więzienia. Jeżeli orzeczona kara więzienia była krótsza od kary dodatkowej zakazu sprawowania funkcji publicznych, problem był marginalny. W odwrotnej sytuacji zakaz sprawowania funkcji publicznych tracił sens, ponieważ osoba odbywająca karę więzienia i tak nie może faktycznie sprawować żadnego urzędu lub stanowiska, z wyjątkami przewidzianymi w ustawie.

tGKjrB3k.png

Cytuję:
3) w art. 38:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W razie skazania na karę więzienia zatarcie skazania następuje z mocy prawa po upływie sześciu miesięcy od wykonania lub darowania kary więzienia lub upłynięcia okresu próby, o którym mowa w art. 36a”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W razie skazania na karę dodatkową grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa po upływie czterech miesięcy od wykonania lub darowania kary lub upłynięcia okresu próby, o którym mowa w art. 36a”,
c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Sąd może, na wniosek skazanego, zarządzić zatarcie skazania po upływie co najmniej:
1) trzech miesięcy od wykonania lub darowania kary więzienia lub upłynięcia okresu próby, o którym mowa w art. 36a,
2) dwóch miesięcy od wykonania lub darowania kary dodatkowej grzywny lub upłynięcia okresu próby, o którym mowa w art. 36a,
3) sześciu miesięcy od skorzystania przez Księcia z prawa łaski w przypadku kary banicji,
jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego”;

Zgodnie z obecnymi przepisami nie ma możliwości zatarcia skazania w przypadku orzeczenia kary dodatkowej grzywny zamiast kary więzienia. Problem nakreśliłem w swoich uwagach nieprawidłowościach i lukach w prawie karnym. Zainteresowanych odsyłam do opracowania, a pisząc skrótem, obowiązujący art. 38 ust. 2 k.s. expressis verbis wskazuje, że zatarcie skazania może nastąpić wyłącznie po upływie sześciu miesięcy od wykonania kary więzienia lub upłynięcia okresu próby, o którym mowa w art. 36a k.s. Legislatorzy zapomnieli o karze dodatkowej grzywny, którą sąd może orzec zamiast kary więzienia, jeżeli społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna.

tGKjrB3k.png

Cytuję:
4) w art. 41 ust. 1 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
„6a. udzielenie lub obiecywanie udzielenia korzyści majątkowej funkcjonariuszowi publicznemu w związku z pełnieniem funkcji publicznej”;

Obowiązujący Kodeks Sprawiedliwości tylko częściowo penalizuje łapownictwo. Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 6 k.s. przyjmowanie korzyści majątkowej lub jej obietnicy albo żądanie takowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej jest zabronione pod groźbą kary więzienia do trzech miesięcy. Ustawodawca penalizuje zatem łapownictwo bierne, czyli sprzedajność. Z nieustalonych przyczyn zabronione nie jest łapownictwo czynne — korumpowanie.

tGKjrB3k.png

Cytuję:
5) uchyla się art. 42 ust. 1 pkt 4.

Przepis art. 42 ust. 1 pkt 4 k.s. penalizuje naruszenie ciszy wyborczej. Przestępstwo jest zagrożone karą więzienia do miesiąca. Kwestia ta najwyraźniej umknęła uwadze legislatorów, bowiem na mocy ustawy z dnia 12 grudnia 2018 roku o likwidacji ciszy wyborczej (Dz. P. poz. 10559) moc obowiązującą utraciły przepisy Ordynacji wyborczej, które zezwalały na wprowadzenie przez Księcia ciszy wyborczej. Książkowy przykład lex robertus.

tGKjrB3k.png

Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
6 644,00 lt
Ten artykuł lubią: Severin Verwaltung-Esteladio, Gustaw Fryderyk von Hippogriff, Andrzej Fryderyk, Marek von Thorn-Chojnacki, Filip I Gryf, Wojciech Hergemon, Albert Jan Maat von Hippogriff, Michaił von Hippogriff-Vovkulak, Eustachy Playstation.
Komentarze
Natalia Helena von Lichtenstein-Hergemon
Czy można rozważyć prace społeczne jako karę zastępczą za niespłacenie kary w libertach?
Odpowiedz Permalink
Arsacjusz Arped
@NvLH, zawsze jest taka opcja, jednak przeciwko takiemu rozwiązaniu przemawiają przynajmniej dwa względy: 1) brak odpowiedniego obwieszczenia zawierającego listę prac społecznych, co sygnalizowałem bodajże już na przełomie maja i czerwca, 2) problematyczne określenie kryteriów zaliczenia pracy społecznej i włożonego nakładu pracy — przykładowo jeden skazany niedbale napisze jakiś artykuł zawierający masę błędów, a drugi wykona naprawdę solidną pracę i np. przygotuje historyczny spis władz.
Odpowiedz Permalink
Gustaw Fryderyk von Hippogriff
Choć nie ze wszystkimi punktami się zgadzam to bardzo pochwalam zamysł i liczę na szybkie wprowadzenie tychże zmian.
Odpowiedz Permalink
Natalia Helena von Lichtenstein-Hergemon
@Arsacjusz stworzenie takiej listy nie powinno być problemem. A jakoś tych prac społecznych chyba nie musiałaby podlegać żadnej ocenie. Można określic jakies minimalne wytyczne i tyle.
Odpowiedz Permalink
Filip von Sarm
No i to było by fajne
Odpowiedz Permalink
Albert Jan Maat von Hippogriff
Pomysły (poza art. 38, w którego formę muszę bardziej się zagłębić) bardzo mi się podobają. Za parę dni przedyskutuję te zmiany z RM.
Odpowiedz Permalink
Albert Jan Maat von Hippogriff
Oj, problemy z telefonem. Czy PG może pomóc?
Odpowiedz Permalink
Arsacjusz Arped
@AlbertJanMaat, pewnie, już ukryłem nadmiarowe komentarze. :-)
Odpowiedz Permalink
Albert Jan Maat von Hippogriff
@Arsacjusz Dziękuję. Ponoć kończy mi się aktywność, ale aż tak zdesperowany nie jestem ;)
Odpowiedz Permalink
Michaś Elżbieta II
Mysle ze nad tym wlasnie powinnismy dyskutowac, nie nad zaskakujacym projektem rewolucji w procedurze, aktualnie lezacym w sejmie.
Odpowiedz Permalink
Wojciech Hergemon
Nie są to być może zagadnienia pierwszorzędne dla sarmackiego wymiaru sprawiedliwości, ale skoro jakieś luki są wypatrzone, to powinny być likwidowane.
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.