Gazeta Hasselandzka, Piotr de Zaym, 04.05.2019 r. o 20:19
Budujemy Angemont

ZARZĄDZENIE 3/2019 MERA ANGEMONT
z dnia 04.05.2019 r.o ogłoszeniu przetargu na roboty budowlane

1. Ogłasza się przetarg na budowę 51 budynków mieszkalnych po płd. stronie ul. Południowej w Angemoncie.
2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych i udział podwykonawców.
3. Wykonawca powinien przedstawić dokumenty, które będą potwierdzać posiadanie odpowiedniego sprzętu i kadr do wykonania zamówienia, a także odpowiednio złożyć oświadczenia lub przedstawić zaświadczenia w zakresie:
-udziału podwykonawców,
-karalności,
-zaległości podatkowych,
-zleceń wykonanych w ciągu ostatniego roku.
4. TERMINY:
a) ogłoszenie przetargu: 04.05.2019 r. o godz. 12:30, Aula B ratusza w Angemoncie
b) koniec składania ofert i otwarcie ofert: 08.05.2019 r. o godz. 12:30
c) wybór najlepszej oferty: 09.05.2019 r. o godz. 10:00, sala Błękitna ratusza
W przypadku braku odwołań, podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi bezpośrednio po wyborze oferty.
5. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu,
b) posiadają dobrą sytuację finansową, przez co rozumie się środki finansowe lub gwarancje w wysokości min. 300 000 Ⱡ (słownie: trzysta tysięcy libertów),
c) posiadają doświadczenie w tego typu zleceniach, min. 2 wykonane zlecenia na roboty budowlane w ciągu ostatniego roku.
6. Wszelkie zapytania, wnioski i inne pisma w toku postępowania wykonawcy mogą kierować na adres:
Referat Przetargów Publicznych
Dział III Finansowy
ul. Rynek 1
2-707 Angemont
7. WADIUM: każdy wykonawca ma obowiązek wnieść wadium najpóźniej w momencie złożenia oferty. Wysokość wadium to 65 000Ⱡ (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy libertów). Wadium musi zostać złożone na cały okres postępowania, a brak jego złożenia będzie skutkował odrzuceniem oferty.
8. KRYTERIA: Zamawiający przy wyborze będzie kierował się następującymi kryteriami wyboru:
-cena: waga 50%
-okres gwarancji: waga 35%
-termin zakończenia robót: waga 15%.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w razie nieotrzymania środków na jego sfinansowanie.
10. Roboty będą przeprowadzone zgodnie z projektem, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
11. Zamawiający powołuje komisję przetargową w składzie:
-Santiago Vilarte von Hippogriff - przewodniczący,
-Manuel Fernández Sagasta - członek.
12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 04.05.2019 r.
________________________________

Santiago Vilarte
Mer Angemontu
Dotacje
500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Gotfryd Slavik de Ruth.
Serduszka
4 446,00 lt
Ten artykuł lubią: Laurẽt Gedeon I, Gotfryd Slavik de Ruth, Albert Jan Maat von Hippogriff, Santiago Vilarte von Hippogriff, Filip I Gryf, Taddeo von Hippogriff-Piccolomini, Roland Heach-Romański.
Komentarze
Laurẽt Gedeon I
Życzę powodzenia :)
Odpowiedz Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
W razie czego, KSZ mogą pomóc w odbudowie. Nasze jednostki inz-sap, na pewno mają możliwości, do wsparcia firm. W trakcie ich prac na przyjętymi zadaniami do odbudowy. Na pewno i nasi specjaliści, by sporo na takiej współpracy zyskali.
Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.