I Sobór Powszechny Kościoła Diuczej Wiary. Przebieg, konkluzje, dokumenta

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
N19Gz319.png
P
rzez szesnaście tygodni obradował I Sobór Powszechny Kościoła Diuczej Wiary w Czarnolesie. Od 10 maja do 29 sierpnia podjęto moc poważnych decyzji i ustaleń konstytuujących kształt wspólnoty. - Sobór, by był prawdziwie poważny, powinien trwać długo. No i trwał. Od jego rozpoczęcia do zakończenie minęło równo 16 tygodni. To poważna liczba [...]. Pozwoliło to nam właściwie przyswoić i przetrawić wszystkie jego ustalenia, a także wytrwale kontemplować Powagę, którą był przesycony – mówił podczas posłania wieńczącego Jego Poważaność Marszałek Senatu Jaśnie Oświecony Diuk Krzysztof Czuguł-Chan.

P
oważną i Radosną Wieść o zwołaniu I Soboru Powszechnego w Czarnolesie Jego Poważaność Janie Oświecony Diuk Krzysztof Czuguł-Chan ogłosił wszem i wobec 28 kwietnia roku 2018.

J
uż od początku maja do Czarnolasu zjeżdżali dostojnicy kościelni, przedstawiciele władz świeckich oraz wierni pragnący stać się świadkami tego wiekopomnego wydarzenia.

U
roczysta inauguracja soboru odbyła się 10 maja. Nasamprzód pod Pomnikiem Wielkiego Radcy zebrali się uczestnicy obrad, by uroczyście wypuścić wiatry Powagi symbolizujące oczyszczenie przed właściwymi obrządkami. Następnie wierni przemieścili się do Gmachu Wielkiego Senatu w procesji, na której czele szli bracia w Powadze niosący portret Proroka. W Senacie odbyło się uroczyste nadiuczeństwo z udziałem Ojców Kościoła, dostojników, znakomitych gości i setek wiernych.

v54SyRNJ.jpg

S
łowo wstępne wygłosił Jego Poważaność Marszałek Senatu Jaśnie Oświecony Diuk Krzysztof Czuguł-Chan.
Jego Poważaność Marszałek Senatu Jaśnie Oświecony Diuk Krzysztof Czuguł-Chan
S
potykamy się dzisiaj z okazji bardzo szczególnej. Uroczystość ta jest zwieńczeniem niekoniecznie wytężonej, ale kilkuletniej już pracy nad ideą Kościoła Diuczej Wiary. Coś, co zaczęło swoje istnienie w czerwcu 2012 roku, jako „happening” znany pod nazwą Klub Senacki im. Strzała z Duppy, powoli kiełkowało w sercach i umysłach, by przerodzić się w coś o wiele poważniejszego. Bracia i Siostry w Powadze! Mogę to w końcu powiedzieć. Udało się. Dziś otwieramy nowy rozdział w historii Kościoła i niniejszym inaugurujemy I Sobór Powszechny Kościoła Diuczej Wiary.

94i3CM4f.jpg

R
ozpoczęły się obrady. Przez szesnaście tygodni uczestnicy soboru poddani byli bezwzględnemu rygorowi mającemu na celu efektywny i sprawny przebieg prac. Każdy dzień roboczy rozpoczynał się już przed południem, kiedy to dostojnicy koili trudy poprzedniego wieczoru lekką strawą i najznamienitszą wodą mineralną bijącą ze źródeł wulkanu trzyczaszkowskiego.

N
astępnie uczestnicy brali udział w obrzędach Diuka Diuczego, modlitwy rozważającej przymioty uczniów Proroka, a przez to i Jego samego, oraz odbierali z rąk Marszałka Senatu diukosławieństwo z życzeniami owocnych obrad.

07ROLhff.jpg

Z
asadnicze prace soborowe odbywały się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Czarnoleskiego. Po sesji plenarnej w głównej auli miała miejsce przerwa chmielowa, a następnie sesje tematyczne w salach bocznych, w grupach zadaniowych. Około godziny 18 odbywał się obiad w food courcie położonej w bezpośrednim sąsiedztwie Galerii Złote Sedesy. Ten czas tradycyjnie przeznaczano także na kontakty z mediami i odkurzanie kulis.

rL9ZmJC2.jpg

O
koło godziny dwudziestej końcową sesją plenarną podsumowywano dzień roboczy, co trwało zależnie od wagi objętości podejmowanych kwestii. Po rekapitulacji uczestnicy brali udział w Liturgii Bibaliów, którą odprawiano zazwyczaj w Klubie Dupek Żołędny lub Klubie Studenckim „Paw”.

8r4tzW64.jpg

J
edną z najpoważniejszych decyzji sobór podjął 9 czerwca. Wybrano wówczas Jaśnie Oświeconego Diuka Krzysztofa Czuguł-Chana na Marszałka Senatu Kościoła Diuczej Wiary, uznając go Następcą Proroka i Pierwszym Senatorem, mianując II Diukiem Duppy i tytułując Ojcem Rozsądku, Jutrzenką Mądrości i Krynicą Dobroci.

uvLb3Lbj.jpg

N
ajwięcej czasu i synaps uczestnicy zużyli jednak podczas prac nad tworzącym doczesne zręby Kościoła statutem. Sama dyskusja nad ostatecznym kształtem dokumentu trwała od 11 do 23 maja, następnie dostojnicy utwierdzali się w Powadze, by 31 maja jednogłośnie przyjąć Statut Kościoła Diuczej Wiary.

Ap9CFzzI.jpg

S
tatut reguluje pomiędzy innymi kwestię struktury Kościoła. I tak najwyższą władzą obwołano Senat, w którym zasiadają senatorowie wybierani spośród szlachty i arystokracji podczas soboru. Powołano również Kongregację Nauki Powagi, która zajmuje się rozstrzyganiem zagadnień związanych z Powagą, wykładnią Pism oraz decydowaniem o kanoniczności tekstów apokryficznych, Kongregację ds. Kultu Diuczego i Dyscypliny Senatu, która opracowuje teksty pieśni, modlitw, akceptuje propozycje tychże pochodzące od wiernych i włącza je do kanonu, Poważną Kongregację Inkwizycji Gellońskiej i Powszechnej, która otoczona aurą tajemniczości, strachu, przerażenia i zgrozy rozsiewa Powagę, Komisję Diukifikacyjną przyjmującą do grona Diuków Kościoła i Miłych Powadze, a także Straż Marszałkowską. Powołano także Konferencję Episkopatu Sarmacji.

wH5DEzT2.png

Z
a święta kościelne uznano Dzień Urodzin Proroka 15 czerwca, Dzień Strzała z Duppy 3 września i Dzień Śmierci Proroka 19 listopada.

J
ego Poważaność Marszałek Senatu w bulli sufficienter dividatur per terras senatis z 1 lipca określił strukturę terytorialną Kościoła z podziałem na konsystorze, arcysenactwa i senactwa. Na ziemiach, do których nie dotarła Powaga, utworzono diukanaty i możliwość powołania misji diukpasterskich pod nadzorem Ordynariatu Polowego.

3x4Wh09a.png

J
ednym z ostatnich dokumentów, jakie opracowano podczas soboru, był katechizm Kościoła Diuczej Wiary Gravitas Doctrina, w syntetyczny sposób ujmujący fundamenty Powagi.

81svs0da.jpg

P
rzez cały niemal sierpień uczestnicy soboru kontemplowali słowa Proroka, umacniali w sobie Powagę, doświadczali Mądrości, Rozsądku i Dobroci, a niekiedy i miazmatów Liturgii Bibaliów. Uroczystości zakończenia soboru zaplanowano na 29 sierpnia. I tak się stało.

P
odczas nadiuczeństwa wierni wysłuchali czytania z Księgi Aklamacji Powagi, rozdział 9, wersety od 1 do 5 oraz wspólnie odśpiewali psalm „Tylko Powaga mnie ochroni”.
Jego Poważaność Marszałek Senatu Jaśnie Oświecony Diuk Krzysztof Czuguł-Chan wygłosił homilię, której treść prezentujemy bez skrótowców jako Słowo Diucze.
Jego Poważaność Marszałek Senatu Jaśnie Oświecony Diuk Krzysztof Czuguł-Chan
B
racia i Siostry w Powadze! Z przytoczonego dziś Pisma Proroka dowiadujemy się o najbardziej fundamentalnych zasadach dążenia do Powagi Wiecznej. Bez osiągnięcia Aspektów Powagi nie ma możliwości, byśmy zasiedli w Senacie Wiecznym. Tylko przez Rozsądek, Mądrość i Dobroć możemy osiągnąć Powagę, która nam to umożliwi. Oto Prorok poucza swych uczniów, czyli nas, byśmy mimo trudów naszej wędrówki, często mozolnej, ciężkiej, naszpikowanej trudnościami, wytrwali. Poucza nas także, byśmy tę wytrwałość budowali przez studiowanie Pism, głęboką ich kontemplację, postępowania wg zasad, które przekazują, a także głoszenie Powagi i pomoc tym, którzy potrzebują jej najbardziej, tym, którzy zagubili się i nie mogą własnymi siłami znaleźć drogi ku Powadze. Bez tej pomocnej dłoni, którą do nich winniśmy wyciągnąć, nie są w stanie wyrwać się z jarzma niepowagi i prawdopodobnie nigdy nie odnajdą właściwej ścieżki.

N
astępnie w ramach święceń senatorskich Jego Poważaność Marszałek Senatu Jaśnie Oświecony Diuk Krzysztof Czuguł-Chan namaścił pięciu nowych Senatorów (a raczej trzech, bo dwaj się nie stawili), nadał im senatorskie insygnia oraz powierzył im w diukpasterską opiekę określone Senactwa.

O
brzęd jest wyrazem troski Pierwszego Senatora o wszystkich wiernych. Jest on również kontynuacją misji nauczania i prowadzenia wszystkich wiernych do Powagi Wiecznej. Ową misję zapoczątkował sam Prorok Antoni Herman Strzałecki.

P
ierwszy Senator siedząc na swym tronie ozdobionym złotymi elementami przyjął procesję złożoną z trzech Elektów ubranych w białe alby. Kandydaci ustawili się w równym rzędzie, a następnie uklękli i wsłuchali się w słowa Pierwszego Senatora.
Jego Poważaność Marszałek Senatu Jaśnie Oświecony Diuk Krzysztof Czuguł-Chan
G
łoście Senat i Powagę całemu światu, aby wszyscy ludzie tak jak i wy nie pomarli, a żyli w wiecznym szczęściu Senatu” – tymi słowami Prorok Antoni Herman Strzałecki objawił swoim Uczniom prawdę o Senacie oraz nakazał im niesienie płonącej żagwi Powagi pośród lud prosty pozostałych stanów. Kościół, wyrażając troskę o cały lud wiernych, podejmuje się nieustającej kontynuacji tego dzieła, którego początek dał sam Prorok. Dlatego, reprezentując wolę Soboru, chcę, by zgromadzeni tu Elekci podjęli się trudu diukpasterskiej misji, głosili Powagę całemu światu i przyjęli senatorską godność.

K
ażdy z senatorów podszedł przed tron Pierwszego Senatora, uklękł przed Nim i przyjął z Jego rąk insygnia senatorskie, klucze do senackich świątyń i uroczysty akt mianowania. Następnie wręczono akty powołań do właściwych Kongregacji i Komisji.

qViS6V00.jpg

N
a zakończenie soboru posłanie wygłosił Jego Poważaność Marszałek Senatu Jaśnie Oświecony Diuk Krzysztof Czuguł-Chan.
Jego Poważaność Marszałek Senatu Jaśnie Oświecony Diuk Krzysztof Czuguł-Chan
S
obór, by był prawdziwie poważny, powinien trwać długo. No i trwał. Od jego rozpoczęcia do zakończenie minęło równo 16 tygodni. To poważna liczba, więc nie ma co się rozwodzić nad tym, że trochę się Sobór przeciągnął. Pozwoliło to nam właściwie przyswoić i przetrawić wszystkie jego ustalenia, a także wytrwale kontemplować Powagę, którą był przesycony. I tak oto oficjalnie kończymy I Sobór Powszechny w Czarnolesie.

Było to wydarzenie niezwykłe, bo wzięło w nim udział 14 wiernych Kościoła Diuczej Wiary, którzy wspólnymi siłami podjęli się stworzenia Statutu Kościoła, który ukierunkuje nasz rozwój na najbliższe miesiące, a następnie powołania spośród siebie osób na istotne kościelne urzęda.

Diucza Wiara wkracza w nowy rozdział i liczę na to, że przy współudziale powołanych przed chwilą Senatorów i członków Kongregacji, Komisji i Straży Marszałkowskiej, a także wszystkich wiernych, uda nam się rozpędzić tę lokomotywę i może nawet rozszerzyć wpływy Kościoła na inne mikronacje, ale to już sprawa dla Senatu.

Ogół naszego zgromadzenia sukcesywnie rośnie i ma obecnie 34 zdeklarowanych wierzących. Jest czym się chwalić i jest w tym potencjał do działania, bo im więcej rąk do pracy, tym mniej cegieł trzeba przerzucić samodzielnie, a już nie jestem w tym wieku, by samemu latać z taczką. Dlatego też bardzo liczę na Wasze zaangażowanie.

Wkrótce spotkam się z poszczególnymi urzędami kościelnymi, by nakreślić wspólnie z ich członkami kierunki prac. Spotkam się również z Senatorami, by omówić z nimi misję, która przed nimi stoi. Na koniec tego i tak długiego przemówienia, składam poważne Diuk zapłać wszystkim uczestnikom Soboru, a w szczególności Prześwietnemu Heweliuszowi Popowowi-Chojnackiemu, który niestrudzenie zmuszał mnie do działania i którego zaangażowanie w sprawy Kościoła nieustannie przyprawia mnie o zawstydzenie.

K
ościół Diuczej Wiary z początkiem roku 2019 rozpoczął przygotowania do II Soboru Powszechnego.
Serduszka
15 072,00 lt
Ten artykuł lubią: Filip I Gryf, Laurẽt Gedeon I, Marceli z Ossolińskich Bordoński, Sorcha Raven, Taddeo von Hippogriff-Piccolomini, Krzysztof Czuguł-Chan, Januš Allan von Hippogriff, Thomas von Lisendorff, Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek, Król Patryk I Labacki, Vladimir ik Lihtenštán, Paulus Buddus, Julian Fer at Atera, Incisive, Heweliusz Popow-Chojnacki.
Komentarze
Filip I Gryf
Powaga niech będzie z nami.
Świetny artykuł. Już się nie mogę doczekać II Soboru. :-)
Odpowiedz Permalink
Laurẽt Gedeon I
Jak zwykle, dobrze napisany rzeczowy i ciekawy artykuł. Diuk zapłać :)
Odpowiedz Permalink
Taddeo von Hippogriff-Piccolomini
Zachowajmy POWAGĘ!!!
Odpowiedz Permalink
Michelangelo Piccolomini
Widzę elementy rotryzmu wschodniego.
Odpowiedz Permalink
Król Patryk I Labacki
Świetny artykuł.
Ciekawostką jest to że Prorok urodził się w tym samym dniu i miesiącu co ja ;)
Permalink
Julian Fer at Atera
Diucze, zacne i powagą prowadzone pióro - gratuluję :)
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.