Organizacja państwa sclavińskiego w latach 2011-2017 (2)

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
WSTĘP

Zapraszam czytelników i fascynatów mikronacyjnej historii na kolejny artykuł z serii Organizacja państwa sclavińskiego w latach 2011-2017. W poprzedniej publikacji Organizacja państwa sclavińskiego w latach 2011-2017 (1) redakcja Sclavińskiego Instytutu Historycznego przedstawiła historię odrodzenia państwa sclavińskiego w roku 2011 oraz przybliżyła historię Małej Konstytucji. Dziś chcemy przybliżyć państwu lata 2012-2013. Oto historia odnowionej Konstytuanty i słynnego na cały Pollin urzędu Wakuu.


KRÓLESTWO SCLAVINII

USTAWA KONSTYTUCYJNA O NOWEJ KONSTYTUANCIE

Konstytuanta ustanowiona Małą Konstytucją już w grudniu 2011 roku stawała się ciałem niewydolnym. Kolejni jej członkowie popadali w nieaktywność, a prace nad właściwą ustawą zasadniczą Królestwa Sclavinii zamarły. Z powodu nieaktywności, po niecałym miesiącu urzędowania – 19 grudnia 2011 roku, Michał August Staropodlaski zastąpił Guedesa de Limę na urzędzie Namiestnika[11]. Pogarszała się również sytuacja demograficzna prowincji. Na początku września 2012 roku populacja Sclavinii wynosiła trzy osoby, z czego faktyczną aktywność w miejscach publicznych Królestwa Sclavinii i Księstwa Sarmacji wykazywał tylko Michał Hass[12].

Wobec paraliżu Konstytuanty Książę Sarmacji Piotr II Grzegorz 8 września 2012 roku wystąpił do Konstytuanty o zgodę na powołanie w jej skład Michała Hassa oraz Tymoteusza Zwolfa. Jednocześnie Król Sclavinii stwierdził wygaśnięcie wszystkich mandatów Posłów do Konstytuanty za wyjątkiem mandatu Namiestnika[13].

Źródła pisane milczą na temat udzielenia zgody przez Namiestnika na powołanie nowych członków Konstytuanty. Wiadomym jest, że 29 września 2012 roku Regentka Księstwa Sarmacji Julia von Levengothon stwierdziła wygaśnięcie wszystkich mandatów w Konstytuancie z powodu nieaktywności jej członków[14]. Tego samego dnia Regentka powołała w skład Konstytuanty Michała Hassa, który stał się jej jedynym członkiem[15].

Taki stan rzeczy trwał do 16 października 2012 roku, kiedy to Król Sclavinii Piotr II Grzegorz uchylił Postanowienie Regentki Księstwa Sarmacji o wygaśnięciu ważności Konstytuanty[16]. 25 października 2012 roku podpisana została i ogłoszona przez Króla Ustawa Konstytucyjna o nowej Konstytuancie Królestwa Sclavinii[17], którą na potrzeby niniejszej publikacji nazwano Odnowioną Małą Konstytucją.

Odnowiona Mała Konstytucja Królestwa Sclavinii, podobnie jak jej poprzedniczka, formalnie konstytucją nie była. Niemniej, również i ona de facto stanowiła ustawę zasadniczą i rodziła skutki prawne tożsame dla pełnoprawnych konstytucji. Odnowiona Mała Konstytucja co do formy była konstytucją formalną, zapisaną jako akt normatywny zunifikowany. Ze względu na poruszaną materię, była ona również konstytucją niepełną, ogólną i czasową. Procedura zmiany Odnowionej Małej Konstytucji nie została określona.

Podczas gdy Mała Konstytucja w sposób szerszy dookreślała zarówno funkcjonowanie Konstytuanty jak i wprowadzała urząd Namiestnika, rozdzielając władzę w Sclavinii na organ władzy ustawodawczej i organ władzy wykonawczej, jej następczyni ograniczyła się tylko i wyłącznie do skodyfikowania zasad działania zmodernizowanej Konstytuanty.

Z godnie z przepisami Odnowionej Małej Konstytucji Konstytuanta składała się z ogółu aktywnych obywateli sarmackich zamieszkujących na terytorium Królestwa Sclavinii. Jej obradom przewodniczył Książę Sarmacji, który posiadał kompetencję przekazania przewodnictwa jednemu z jej członków.

Do kompetencji Konstytuanty należało stanowienie prawa i dokonywanie wyboru funkcjonariuszy publicznych. Decyzje zapadać miały większością zwykłą głosów przy udziale co najmniej połowy składu Konstytuanty.

Ciekawym aspektem Odnowionej Małej Konstytucji jest fakt, że powierzała w kompetencję Konstytuanty powoływanie i odwoływanie Namiestnika, mimo że w swej treści nie tworzyła takiej funkcji publicznej, a w swym pierwszym artykule ją znosiła.

W powyższy sposób ustrój Sclavinii oparty został de facto na jednym organie, którego umocowanie w prawie było stosunkowo liberalne i niezwykle elastyczne. Wprowadzono również model demokracji bezpośredniej. Była to odpowiedź na problemy demograficzne Sclavinii w roku 2012.

Również 25 października 2012 roku, w oparciu o powyższą ustawę Namiestnikiem Królestwa Sclavinii został Michał Jerzy Hass[18].

Odnowiona Mała Konstytucja obowiązywała w niezmienionym brzmieniu do 20 lipca 2013 roku, kiedy to udało się w końcu przyjąć pierwszą po 2011 roku Konstytucję Królestwa Sclavinii[19].

KONSTYTUCJA KRÓLESTWA SCLAVINII

Rok 2013 był dla Królestwa Sclavinii czasem rządów rodziny Swarzewskich. 4 grudnia 2012 roku w skład Konstytuanty wszedł Andrzej Swarzewski[20]. 24 stycznia 2013 roku dołączył do niego jego syn Jurand Swarzewski[21]. 6 marca 2013 roku Andrzej Swarzewski objął funkcję Przewodniczącego Konstytuanty[22], a 17 marca 2013 roku Konstytuanta wybrała go na Namiestnika Królestwa Sclavinii[23]. Sytuacja demograficzna prowincji ulegała znaczącej poprawie, a w szczytowym momencie organ ustawodawczy państwa sclavińskiego składał się z ośmiu osób.

4 stycznia 2013 roku Michał August Staropodlaski przedstawił w Konstytuancie projekt konstytucji[24]. Projekt ten od początku nie uzyskał większościowej aprobaty. W wątpliwość poddawano kwestię możliwości pozbawienia mandatu do Parlamentu (projekt bowiem zakładał model demokracji bezpośredniej), problematyczna okazała się również kwestia symboli Królestwa Sclavinii. Członkowie Konstytuanty stosunkowo aktywnie brali udział w pracach nad propozycją Staropodlaskiego. Przez dłuższy czas nie było możliwe jednak wypracowanie kompromisu.

Ostatecznie, po kilku przyjętych poprawkach Konstytuanta uchwaliła wyżej wspomniany projekt Konstytucji 2 kwietnia 2013 roku[25]. Posiadał on jednak wady redakcyjne, nieścisłości nomenklaturalne i „urywające się” brzmienia konkretnych przepisów. W związku z czym Książę Sarmacji Mikołaj Jan nie podpisał uchwalonego aktu, a zwrócił go do poprawy[26].

Precedensowo, uchwalony, ale zwrócony do poprawy projekt Michała Augusta Staropodlaskiego został 20 czerwca 2013 roku uznany przez Juranda Swarzewskiego za nieaktualny, natomiast 21 czerwca 2013 roku przedłożył on kontrowersyjną, nową propozycję ustawy zasadniczej Sclavinii[27], która ostatecznie trafiła pod obrady Konstytuanty i została poddana głosowaniu. Jego przebieg był burzliwy. Można powiedzieć, że samo głosowanie zostało przyćmione przez spór autora projektu z Guedesem de Limą o tradycje i historyczną spójność Sclavinii. 29 czerwca 2013 roku Konstytuanta uchwaliła Konstytucję w brzmieniu proponowanym przez Juranda Swarzewskiego[28]. Z powodu przebywania Przewodniczącego Konstytuanty Andrzeja Swarzewskiego w więzieniu książęcym Konstytucja Królestwa Sclavinii ogłoszona została dopiero 20 lipca 2013 roku[29].

Konstytucja Królestwa Sclavinii z 20 lipca 2013 roku była pierwszą formalną konstytucją państwa sclavińskiego po roku 2011. Konstytucja Królestwa Sclavinii co do formy była konstytucją formalną, zapisaną jako akt normatywny zunifikowany. Ze względu na poruszaną materię, była ona również konstytucją pełną, szczegółową i trwałą. Procedura zmiany Konstytucji Królestwa Sclavinii nie została określona.

Ustawa zasadnicza państwa sclavińskiego suwerenem ustanawiała każdoczesnego Księcia Sarmacji. Ustalała oficjalne symbole królestwa, hierarchię prawa, oraz wprowadzała autorytarne rządy Wodza, określonego w przepisach jako Wakuu.

Wakuu sprawował władzę absolutną w imieniu Księcia Sarmacji. Do jego kompetencji należała reprezentacja władzy królewskiej w prowincji, reprezentacja Sclavinii w Sarmacji i poza jej granicami, pełnia władzy wykonawczej oraz ustawodawczej, a także przywilej wskazania następcy. Pierwszy Wakuu pochodzić miał z wyborów powszechnych i powołany miał być przez Króla Sclavinii. Nie był to jednak urząd kadencyjny, ani de facto pochodzący w późniejszym czasie z wyborów, gdyż zmiana Wodza następowała w drodze przekazania władzy następcy.

Jako organ doradczy Wodza powołano Dużą Radę, w skład której wchodzili ministrowie-porucznicy. De facto był to niezwykle ograniczony organ władzy wykonawczej, stanowiący niejako rząd sclaviński, niemogący jednak samodzielnie działać bez nadzoru Wodza. Duża Rada miała swój udział w procesie zmiany wodza. Konstytucja stanowiła, że w przypadku rezygnacji Wakuu z urzędu bez wyznaczenia następcy to Duża Rada zapełniała wakat po przez wybór nowego Wodza ze swojego grona, większością bezwzględną.

Obok Dużej Rady ustanowiona została również Mała Rada, złożona z urzędników wybieranych przez społeczeństwo. Do jej zadań należało badanie i informowanie Wodza o potrzebach społeczeństwa, przekazywanie postulatów legislacyjnych społeczeństwa oraz występowanie na wniosek co najmniej pięciu obywateli o odwołanie członka Dużej Rady.

Konstytucja Królestwa Sclavinii z 20 lipca 2013 roku nadawała Księciu Sarmacji szczególne przywileje kontrolne względem Wakuu. W przypadku braku aktywności Wakuu i Małej Rady monarsze przysługiwało prawo rozwiązania struktur rządzących, odwołania Wakuu lub zawieszenie Konstytucji za zgodą Sejmu Księstwa Sarmacji. W materii ustawodawstwa natomiast, Książę Sarmacji (jako Król Sclavinii) miał prawo skierowania ustawy do Sądu Najwyższego.

Konstytucja Królestwa Sclavinii z 20 lipca 2013 roku uchylała wszystkie poprzedzające ją akty prawne.

Funkcja Wakuu nigdy nie została zapełniona. Natomiast sama Konstytucja Królestwa Sclavinii obowiązywała w niezmienionym brzmieniu do dnia 18 września 2013 roku[30], kiedy to została uchylona w związku z panującą anarchią.

__________
[11] http://prawo.sarmacja.org/akt,5225.html
[12] http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=425&t=8225#p81303
[13] http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=425&t=8258#p81495
[14] http://prawo.sarmacja.org/akt,5557.html
[15] http://prawo.sarmacja.org/akt,5558.html
[16] http://prawo.sarmacja.org/akt,5593.html
[17] http://prawo.sarmacja.org/akt,5662.html
[18] http://prawo.sarmacja.org/akt,5611.html
[19] http://prawo.sarmacja.org/akt,6061.html
[20] http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=425&t=9061#p91019
[21] http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=425&t=9061& start=30#p96979
[22] http://prawo.sarmacja.org/akt,5858.html
[23] http://prawo.sarmacja.org/akt,5883.html
[24] http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=425&t=9496#p94563
[25] http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=425&t=9496&start=70#p106257
[26] http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=425&t=9496&start=70#p108633
[27] http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=425&t=9496&start=80#p112527
[28] http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=425&t=9496&start=110#p113578
[29] http://prawo.sarmacja.org/akt,6061.html
[30] http://prawo.sarmacja.org/akt,6130.html
Serduszka
12 816,00 lt
Ten artykuł lubią: Sławomir von Hohenzollern-Wikidajło, Cudzoziemiec, Ignacy Urban de Ruth, Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, GdL, Laurẽt Gedeon I, Thimoteus ik Hohentsolern, Susanne Delfina Kierkeller, Yennefer von Witcher, Andrzej Fryderyk, Młynek Kawowy, Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, Krzysztof Hans Arped-Winnicki, Tomasz Ivo Hugo, Rafał Sokołowicz.
Komentarze
Cudzoziemiec
Wspaniale!
Odpowiedz Permalink
GdL
Chapeau bas! Kapitalna praca. Osobiście przeczytałem na jednym wdechu. Mnóstwo wspomnień i osobisty potężny policzek po wejściu w życie Wakuu. Fantastyczna robota dla najnowszej historii Sclavinii.
Odpowiedz Permalink
Roland Heach-Romański
Staram się jak mogę :D
Odpowiedz Permalink
Laurẽt Gedeon I
Świetne podsumowanie :)
Odpowiedz Permalink
Wincenty Wałachowski
Skoro Prześwietny Konsul stara się jak może, to może teraz utrzymać ten poziom, bo tekst jest po prostu świetny! PRZEświetny, jak sam nowy tytuł Konsula sugeruje... ;)
Odpowiedz Permalink
Roland Heach-Romański
Historia ustrojów państwa sclavińskiego jest niezwykle ciekawa. Warto ją zebrać i wyeksponować. To też czynię jako mój czyn społeczny!
Odpowiedz Permalink
Młynek Kawowy
Najlepsze dopiero się zacznie :)
Odpowiedz Permalink
Mustafa Owski
Mało pamietam z tamtego okresu bo dużo sie piło ale... Propsy :D
Odpowiedz Permalink
Roland Heach-Romański
Dużo się piło i mało się spało. Ale jak Przywódca prawi, najlepsze dopiero przed nami :)
Odpowiedz Permalink
Tomasz Ivo Hugo
Ach, tego artykułu nie skomentowałem? Ponownie świetna robota. Łezka w oku się kręci, gdy czyta się o historii, której było się świadkiem ;)
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.