5991. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
15. dzień regencji
Spis władz w Księstwie Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Sekretarz Koronny
Herold Koronny
Legat Koronny
Regent
Miecznik Koronny
Rada Ministrów
Kanclerz
Minister Sprawiedliwości
Podkanclerz, Minister Spraw Wewnętrznych
Podkanclerz, Minister Edukacji i Kultury
Sekretarz Stanu, Minister Promocji i Informacji
Sejm Walny
Marszałek Sejmu
Poseł na Sejm
Poseł na Sejm
Poseł na Sejm, Wicemarszałek Sejmu
Poseł na Sejm
Trybunał Koronny
Marszałek Trybunału Koronnego
Asesor (08.06.2018 — 08.10.2018)
Asesor (14.06.2018 — 14.10.2018)
Prefektura Generalna
Prefekt Generalny
Podprefekt Generalny
Korpus Administracji Rządowej
Redaktor GAP
Administrator „Golden Quotes”
Redaktor SOBOS
Podsekretarz Stanu ds Karczmy w MFiG
Służba Dyplomatyczna Jego Książęcej Mości
Ambasador w Republice Bialeńskiej
Ambasador w Chanacie Kugarskim
Attache
Ambasador w Monarchii Austro-Węgierskiej
Ambasador w Trizondalu
Ambasador w Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Samorząd Terytorialny
Regent interrex Królestwa Teutonii
Namiestnik Starosarmacji
Król Baridasu
Konsul Sclavinii
Lord Szambelan Hasselandu
Naczelna Izba Architektury
Radca
Radca
Kanclerz
Radca
Regent